• RODO

    • Ogólna klauzula informacyjna

     Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego jako ,,RODO" informujemy, że: 

     1. Administratorem Twoich Danych/danych Twojego dziecka jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starej Wsi im. Najświętszego Serca Jezusa. Dane do kontaktu: nr telefonu: 13 43 425 25; listownie na adres: Szkoła Podstawowa w Starej Wsi, Stara Wieś 790, 36-200 Brzozów,   email: sp@szkolastarawies.pl

     2. Administrator wyznaczył do kontaktu w sprawie przetwarzania Twoich danych/danych Twojego dziecka oraz przysługujących Ci praw Inspektora Ochrony Danych z którym możesz się skontaktować na adres e-mail: iodsp@szkolastarawies.pl lub pisemnie na adres Administratora podany powyżej.

     3. Administrator przetwarza dane osobowe w celach oświatowych, związanych z nauką
      i wychowaniem uczniów, wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. 2018, poz. 996 z późn. zm.) i ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. 2018, poz. 1457 z późn. zm.).

     Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora wyłącznie w przypadku posiadania podstaw prawnych wynikających z art. 6 i 9 rozporządzenia RODO i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy prawnej.

     1. Podanie danych:

     • w ustawowych celach oświatowych, przy realizacji obowiązku szkolnego  jest obowiązkowe. Jeżeli odmówisz podania Twoich danych/danych Twojego dziecka lub podasz nieprawidłowe dane, nie będziemy mogli zrealizować celu.

     • jest dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody która jest  wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, np. w sytuacji rozpowszechniania wizerunku Twojego dziecka lub śledzenia losów absolwentów.

     1. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy prawnej do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.

     2. Twoje dane/dane Twojego dziecka nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

     3. Twoje dane osobowe/dane Twojego dziecka mogą zostać przekazane do przetwarzania na nasze zlecenie uprawnionym podmiotom. W takiej sytuacji przekazanie danych nie uprawnia innych podmiotów do dowolnego ich przetwarzania, a jedynie do korzystania z nich w celach wyraźnie przez nas wskazanych.  W żadnym przypadku przekazanie danych nie zwalnia nas jako Administratora z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Twoje dane mogą być też przekazywane organom publicznym, ale tylko gdy upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy.

     4. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych/danych Twojego dziecka przez Administratora masz prawo do:

     1. dostępu do treści Twoich danych/danych Twojego dziecka, na podstawie art. 15;

     2. sprostowania Twoich danych/danych Twojego dziecka, na podstawie art. 16;

     3. usunięcia Twoich danych/danych Twojego dziecka, na podstawie art. 17, jeżeli:

     • wycofasz Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

     • Twoje dane osobowe/dane Twojego dziecka przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,

     • Twoje dane osobowe/dane Twojego dziecka są przetwarzane niezgodnie z prawem,

     1. ograniczenia przetwarzania Twoich danych/danych Twojego dziecka, na podstawie art. 18;

     2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21.

     3. cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem.

     1. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.

     2. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych

     Klauzula informacyjna

     Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

      

     Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego jako ,,RODO" informujemy, że: 

     1. Administratorem Twoich Danych/danych Twojego dziecka jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starej Wsi im. Najświętszego Serca Jezusa. Dane do kontaktu: nr telefonu: 13 43 425 25; listownie na adres: Szkoła Podstawowa w Starej Wsi, Stara Wieś 790, 36-200 Brzozów,    email: sp@szkolastarawies.pl

     2. Administrator wyznaczył do kontaktu w sprawie przetwarzania Twoich danych/danych Twojego dziecka oraz przysługujących Ci praw Inspektora Ochrony Danych z którym możesz się skontaktować na adres e-mail: iodsp@szkolastarawies.pl lub pisemnie na adres Administratora podany powyżej.

     3. Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit c   RODO oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, przetwarzanie będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – rozpatrzenia skargi lub wniosku.

     4. Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.

     5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.

     6. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

     7. Podania Twoich danych wymaga ustawa na podstawie, której działa administrator. 

     8. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

     9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa w Starej Wsi, 36-200 Brzozów
   • elektroniczna skrzynka podawcza: /SP_Stara_Wies/SkrytkaESP
   • (+13) 4342525
   • Stara Wieś 790 36-200 Brzozów Poland
  • Logowanie