MENU

STATUT ZSP SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.KS.KAN.STEFANA WOJTYŁKI W STAREJ WSI Zestaw programów nauczania Wewnątrzszkolny system oceniania z zachowania Program szkolnej profilaktyki Program wychowawczy szkoły na lata 2014-2017 Plan pracy ZSP w Starej Wsi- Szkoła Podstawowa Koncepcja pracy zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej

Dokumenty szkoły

STATUT ZSP SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.KS.KAN.STEFANA WOJTYŁKI W STAREJ WSI

STATUT

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 IM.KS.KAN.STEFANA WOJTYŁKI

 W STAREJ WSI

UL. DOLNA  12

 

 

Placówka działa na podstawie:

 1. Art.60 ust.2 Ustawy z dnia 7 IX 1991r. o systemie oświaty Dz.U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 Dz. U. z 19 III 2009r. z późn. zmianami.
 2. Rozp. MEN z dnia 21 V 2001r. Rozp. MENiS z dnia 31 I 2002r.  i 9 II 2007r. w sprawie ramowych Statutów z póżń. zmianami.
 3. Rozp. MENiS z dnia 7 IX 2004r. i Rozp. MEN z 30 IV 2007r. i Rozp. MEN z 29 V 2009r. Rozp. MEN z dnia 20 VIII 2010r. sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów w szkołach publicznych.
 4. Konwencji Praw Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie ONZ z dnia 20 XI  1989r. Dz.U. z 23 XII 1991r. nr.120, poz.520.
 5. Rozporządzenie MEN z dnia 17 XI 2010r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 6. Uchwała NR XX/188/12 Rady Miejskiej w Wilamowicach w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi

                                                                                                         

 

SPIS TREŚCI:

 

ROZDZIAŁ I             Postanowienia ogólne – str. 4

 

ROZDZIAŁ II            Cele i zadania ZSP – str. 5-7

 

ROZDZIAŁ III           Sposoby realizacji zadań ZSP – str. 8-15

 

ROZDZIAŁ IV           Organy ZSP i ich kompetencje – str. 15-24

 

ROZDZIAŁ V            Organizacja nauczania i wychowania – str. 24-29

 

ROZDZIAŁ VI           Szkolny system oceniania – str. 29-31

 

ROZDZIAŁ VII         Organizacja ZSP – str. 31-34

 

ROZDZIAŁ VIII        Wewnętrzne zasady oceniania – str. 34-74

 

ROZDZIAŁ IX            Nauczyciele i pracownicy ZSP – str.74-84

 

ROZDZIAŁ X             Podstawowe prawa i obowiązki członka społeczności – str. 84-87

 

ROZDZIAŁ XI           Uczniowie szkoły – str. 87-93

 

ROZDZIAŁ XII          Gospodarka finansowa – str.93-94

 

ROZDZIAŁ XIII         Przepisy przejściowe – str. 94

 

ROZDZIAŁ XIV         Przepisy końcowe  - str. 94-95

 

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia  ogólne

§ 1.

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1. Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi przy ul. Dolnej 12.

2. Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Ks. kan. Stefana Wojtyłki  w Starej Wsi przy ul. Dolnej 12.

3. Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Publiczne w Dankowicach przy ul. Św. Wojciecha 25.

4. Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty / Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.

5. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz Statutu wchodzącej w skład Zespołu Szkoły Podstawowej im. Ks. kan. Stefana Wojtyłki w Starej Wsi.

 

§2

1. Zespół nosi nazwę Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi.

2. Siedzibą Zespołu jest budynek położony w Starej Wsi przy ul. Dolnej 12.

3. W skład Zespołu wchodzą;

1) Szkoła Podstawowa im. Ks. kan. Stefana Wojtyłki w Starej Wsi przy ul Dolnej 12,

2) Przedszkole Publiczne w Dankowicach przy ul. Św. Wojciecha 25.

4. Dopuszcza się używanie skrótu ZSP w Starej Wsi.

 

§3

1. Organem prowadzącym ZSP jest Gmina Wilamowice.

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

 

§4

1. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

2. Szczegółowe cele i zadania Szkoły i Oddziału Przedszkolnego określają szczegółowo  następne paragrafy Statutu.

 

§5

1. Szkoła Podstawowa im. Ks. kan. Stefana Wojtyłki w Starej Wsi zwana dalej Szkołą jest placówką publiczną:

1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie  podstawy programowej kształcenia ogólnego;

2) rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach

2. 10 maja 2008 roku Uchwałą nr XV/134/08 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 15 lutego 2008 roku nadano jej imię.

3. Ustalona nazwa używana jest w brzmieniu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi.

4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi jest jednostką budżetową.

 

 

ROZDZIAŁ II

§6

 Cele i zadania szkoły

1.  Szkoła  realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie.

2. Szkoła opracowała Misję Szkoły i Wizję Szkoły.

 

§7

MISJA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

 

1. Szkoła opracowała Misję Szkoły i Wizję Szkoły w oparciu o zasady zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
a także o wskazania zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji Praw Dziecka. Stanowią one integralną część oferty edukacyjnej, a osiąganie zawartych w nich założeń jest jednym z głównych celów Szkoły.

2. Nasza szkoła jest przyjazna wszystkim dzieciom. Kształtuje  wszechstronnie ich osobowość, dbając o harmonijny rozwój intelektualny, fizyczny i emocjonalny. Stwarza możliwości rozwoju zainteresowań w atmosferze poczucia bezpieczeństwa i wpływu na życie szkoły. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u dzieci poczucia  odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania godności dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultury Europy i świata. Wychowujemy uczniów w warunkach poszanowania godności własnej i godności drugiego człowieka, w atmosferze tolerancji światopoglądowej i wyznaniowej.

3. Nasza szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotowuje do wypełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości
i wolności. Diagnozujemy potrzeby  i oczekiwania środowiska lokalnego oraz bezpośrednich „klientów szkoły”. Ściśle współpracujemy z rodzicami i innymi parterami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju. Okresowo przeprowadzamy badania dotyczące diagnozowania i oceniania jakości pracy szkoły, a wyniki ewaluacji wykorzystujemy do stałego doskonalenia działalności we wszystkich obszarach jej funkcjonowania.

§ 8.

Model absolwenta Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - Szkoły Podstawowej im. Ks. kan. Stefana Wojtyłki w Starej Wsi.

 

1. Absolwent Szkoły Podstawowej im. Ks. kan. Stefana Wojtyłki w Starej Wsi to młody obywatel Europy XXI wieku, który w swoim postępowaniu dąży do prawdy, jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych, posługuje się na miarę swoich sił i możliwości jednym językiem obcym, wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne, wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu napotkanych problemów, jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury.

2. Absolwent Szkoły Podstawowej im. Ks. kan. Stefana Wojtyłki w Starej Wsi to młody obywatel, który zna  historię, kulturę oraz tradycje narodu i starowiejskiego regionu.

3. Absolwent Szkoły Podstawowej im. Ks. Kan. Stefana Wojtyłki w Starej Wsi  to uczeń umiejący rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole, twórczo myślący, umiejący skutecznie się porozumiewać, umiejący stale się uczyć i doskonalić, umiejący planować swoją  pracę  i ją  organizować.

4. Absolwent Szkoły Podstawowej im. Ks. Kan. Stefana Wojtyłki w Starej Wsi to uczeń tolerancyjny, dbający o bezpieczeństwo własne i innych, aktywny, ciekawy świata, uczciwy i prawy, przestrzegający prawa, kulturalny, obowiązkowy, samodzielny, promujący zdrowy styl życia.

5. Absolwent Szkoły Podstawowej im. Ks. Kan. Stefana Wojtyłki to uczeń zdolny do dokonywania właściwych wyborów, życzliwie nastawiony do świata i ludzi.

§ 9.

  Głównym celem i zadaniem szkoły jest dbałość o wszechstronny rozwój wszystkich uczniów.

1. Cele i zadania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - Szkoły Podstawowej im Ks. kan. Stefana Wojtyłki wynikają z przepisów prawa oraz uwzględniają Program Wychowawczy i Program Profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb starowiejskiego środowiska.

2. W szczególności Szkoła:

1) umożliwia zdobycie wiedzy ogólnej, zgodnie z aktualnym stanem nauki,  na wysokim  poziomie merytorycznym określonym w dokumentacji programowej szkoły;

2) zapewnia uczniom bogaty program wychowawczy i stwarza środowisko wychowawcze sprzyjające rozwojowi własnych zainteresowań;

3) z należytą troską dba o rozwój umysłowy, moralno - emocjonalny i fizyczny uczniów, między innymi poprzez:

a) organizowanie różnorodnych imprez kulturalnych, artystycznych, bogatej działalności  turystyczno- krajoznawczej;

b) stawianie wysokich wymagań dotyczących kultury bycia;

c) przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności funkcjonowania w rodzinie i  środowisku,   państwie,  narodzie i społeczeństwie;

d) zapewnianie poszanowania uczniom ich godności osobistej, wolności światopoglądowej i  wyznaniowej;

e) umożliwianie podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.

4) zapewnia przygotowanie uczniów do wykonywania w przyszłości różnych ról społecznych;

5) umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania, po przystąpieniu do sprawdzianu po klasie VI, możliwości kształcenia w wybranym gimnazjum;

6) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia;

7) kształci w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazuje wiedzę o społeczeństwie, problemach społecznych, ekonomicznych kraju, świata, kulturze i środowisku naturalnym;

8) kształtuje i rozwija wśród uczniów takie cechy osobowości jak: przedsiębiorczość, kreatywność, samodzielność, a także umiejętności samokształcenia i doskonalenia się, skutecznego komunikowania się oraz nawiązywania kontaktów interpersonalnych;

9) dostosowuje wymagania z poszczególnych przedmiotów do indywidualnych możliwości;

10) upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród uczniów oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska;

11) umożliwia rozwijanie szczególnych zainteresowań uczniów w zakresie wybranych przedmiotów nauczania;

12) tworzy warunki umożliwiające nauczanie uczniom niepełnosprawnym;

13) umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej , językowej i religijnej,  w szczególności poprzez naukę języka polskiego oraz własnej historii i kultury;

14) zapewnia, w razie potrzeby, tworzenie oddziałów międzynarodowych, w których nauczanie jest prowadzone zgodnie z programem ustalonym przez zagraniczną instytucję edukacyjną;

15) zapewnia pomoc w nauce uczniom słabszym;

16) Indywidualną opieką otoczeni są uczniowie niepełnosprawni, a szczególnie z niepełnosprawnością sprzężoną – występującą u ucznia niesłyszącego lub słabo słyszącego, niewidomego lub słabo widzącego, z niepełnosprawnością ruchową, z upośledzeniem umysłowym albo autyzmem i z co najmniej jeszcze jedną niepełnosprawnością.

§ 10.

Szkoła realizuje również cele i zadania określone w ustawie oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz  w programie wychowawczym i profilaktycznym.

    

1. Na pierwszym etapie kształcenia w oddziale przedszkolnym Szkoła zapewnia dzieciom warunki do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości, wspiera dzieci w rozwoju uzdolnień oraz intensywnie wspomaga te, które rozwijają się wolniej lub nieharmonijnie. Kształtuje przyjazne nastawienie do uczenia się, w tym także zdolności do podejmowania wysiłku intelektualnego, zachęca i wdraża dzieci do poznania świata.

2. Na drugim etapie kształcenia zintegrowanego w klasach I-III szkoła rozwija i ukierunkowuje ciekawość poznawczą ucznia, wyposaża je w narzędzia umożliwiające aktywność badawczą, rozwija wrażliwość estetyczną oraz stwarza warunki do rozwoju wyobraźni, fantazji, ekspresji plastycznej, muzycznej, technicznej, ruchowej. Pokazuje uczniom złożoność świata oraz miejsce człowieka w środowisku przyrodniczym, społecznym i kulturowym.

3. Na trzecim etapie kształcenia w klasach IV-VI szkoła stwarza uczniom warunki do nabywania wiedzy i umiejętności, umożliwia im rozwijanie ciekawości poznawczej i aktywności intelektualnej, promuje twórcze postawy, wspomaga rozwój zainteresowań, uczy życia i aktywności w grupie rówieśniczej. Rozwija szkolną aktywność, kształtuje zdolność dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności, kształtuje zdolność myślenia analitycznego i syntetycznego, a w szczególności przygotowuje uczniów klas VI, kończących szkołę podstawową, do sprawdzianu wiadomości i umiejętności. Termin sprawdzianu ustala CKE.

§ 11.

Szkoła szczególną opieką otacza uczniów zdolnych.  W szczególności:

1. umożliwia uczniom wybitnie zdolnym realizację indywidualnego programu lub toku nauki;

2. organizuje zajęcia wspierające przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad;

3. nawiązuje współpracę z gimnazjami w celu wzbogacenia procesu dydaktycznego;

4. organizuje wewnętrzne konkursy wiedzy dla uczniów szkoły;

5. stosuje motywacyjny system nagradzania uczniów osiągających wybitne sukcesy.

 

§ 12.

 Szkoła kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie diagnozuje oczekiwania   wobec szkoły, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych oczekiwań.

 

§ 13.

Szkoła kładzie duży nacisk na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w atrakcyjnej dla uczniów formie. Nad ich realizacją czuwają nauczyciele przedmiotów.

 

§ 14.

Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów i wyciąga wnioski z realizacji celów i zadań szkoły. 

 

§ 15.

 Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor szkoły, nauczyciele wraz z uczniami w procesie działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej, we współpracy z rodzicami, organizacjami i instytucjami społecznymi i kulturalnymi regionu.

 

 

ROZDZIAŁ III

Sposoby realizacji zadań szkoły

Oświata w Rzeczpospolitej Polskiej stanowi dobro całego społeczeństwa, kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Konwencji Praw Dziecka.”

§ 16.

1.Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w Szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego, zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla poszczególnych edukacji przedmiotowych w szkole podstawowej oraz programem wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym.

2. Program nauczania stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

3. Program nauczania zawiera:

1) szczegółowe cele edukacyjne;

2) tematykę materiału edukacyjnego;

3) wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.

4. Nauczyciel przedmiotu oraz nauczania zintegrowanego może wybrać program nauczania spośród programów zarejestrowanych i dopuszczonych przez MEN lub:

1) opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;

2) zaproponować program opracowany przez innego autora;

3) zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi własnymi zmianami.

5. Przed dopuszczeniem programu nauczania do użytku w szkole, dyrektor szkoły może zasięgać opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe.

6. Każdy nauczyciel  wybiera program nauczania oraz podręcznik spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, przedstawia  go dyrektorowi. Nauczyciel może opracować własny program nauczania, który w drodze uchwały Rady Pedagogicznej jest w szkole realizowany.

7. Program  nauczania zaproponowany przez nauczyciela dopuszcza do użytku  dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

8. Dopuszczone do użytku w ZSP w Starej Wsi - Szkole Podstawowej im. Ks. Kan Stefana Wojtyłki programy wychowania przedszkolnego i programy nauczania stanowią szkolny zestaw programu wychowania przedszkolnego i szkolny zestaw programów nauczania. Rada Pedagogiczna spośród przedstawionych przez nauczycieli programów nauczania ustala w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, szkolny zestaw programu wychowania przedszkolnego i programów nauczania, biorąc pod uwagę całość odpowiednio podstawy programowej wychowania przedszkolnego i podstawy programowej kształcenia ogólnego.

9. Dyrektor ZSP w Starej Wsi jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej. Do 15 czerwca dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw programów nauczania, który będzie obowiązywał od następnego roku.

10. Szkolny zestaw programów nauczania obowiązuje przez cały cykl edukacyjny trwający 3 lata. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania, z tym, że zmiana nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

§ 17.

1. Dyrektor ZSP powierza każdy oddział opiece jednemu z nauczycieli, zwanemu dalej wychowawcą klasy. Dyrektor ZSP zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania klasy.

2.  Dyrektor ZSP może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na wniosek wszystkich rodziców danej klasy.

§ 18.

Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, poprzez:

1) realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w Statucie;

2) pełnienie dyżurów nauczycieli, zgodnie z zasadami zawartymi w Statucie. Zasady organizacyjno-porządkowe, harmonogram pełnienia dyżurów ustala dyrektor ZSP. Dyżur nauczycieli rozpoczyna się od godziny 7.45 i trwa do zakończenia zajęć w szkole.

3) opracowanie planu lekcji, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, niełączenie w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem przedmiotów, których program tego wymaga;

4) przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach informatycznych, z języka angielskiego, wychowania fizycznego, wymagających podziału na grupy;

5) obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny;

6) umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia w półkach w każdej klasie;

7) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;

8) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;

9) prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;

10) kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontrolę obiektów dokonuje Dyrektor ZSP co najmniej raz w roku;

11) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji;

12) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;

13) zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;

14) ogrodzenie terenu szkoły;

15) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;

16) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń kuchni i pomieszczeń gospodarczych;

17) wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich;

18) wyposażenie pomieszczeń szkoły, a w szczególności sal dydaktycznych w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;

19) dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych uczniów, w tym dzieci niepełnosprawnych;

20) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi w imprezach i wycieczkach poza terenem szkoły;

21) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy;

22) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących.

 

§ 19.

Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną, psychologiczną i materialną:

1) nad uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole poprzez:

a) organizowanie spotkań Dyrekcji ZSP z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami;

b)  rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku   szkolnego w celu  rozpoznania cech osobowości ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych,

c)   organizację wycieczek integracyjnych,

d)  pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowaną przez pedagoga szkolnego,

e)  udzielanie niezbędnej — doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, wychowawcę lub  przedstawiciela  dyrekcji;

f )  współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną,

g) respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej;

h)  organizowanie, w porozumieniu z organem prowadzanym, nauczania indywidualnego na podstawie  orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji. 

 

2) nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i  losowych  poprzez:

a) udzielanie pomocy materialnej w formach określonych  przez GOPS w Wilamowicach,

b) występowanie o pomoc dla uczniów do Rady Rodziców i sponsorów oraz fundacji.

 

§ 20.

 Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:

1)  realizację przyjętego w Szkole Programu Profilaktyki;

2)  rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;

3) realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we współpracy z lekarzem rodzinnym, policjantem  i pedagogiem;

4)  działania opiekuńcze wychowawcy klasy; 

5)  działania pedagoga szkolnego;

6) współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną - m.in. organizowanie zajęć integracyjnych, spotkań z psychologami.

 

§ 21.

Szkolny Program  Profilaktyki opracowują na cały etap edukacyjny - 3 kolejne lata  nauczyciele i pedagog pod kierunkiem dyrektora. Szkolny program profilaktyki  uwzględnia potrzeby rozwojowe uczniów i potrzeby środowiska. 

 

§ 22.

1.Szkolny Program  Profilaktyki  uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia  roku szkolnego  Rada Rodziców  w porozumieniu  z Radą Pedagogiczną szkoły.

 

2. Jeżeli Rada Rodziców  w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie  Szkolnego Programu Profilaktyki , program ten ustala Dyrektor ZSP z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

 

3. Program ustalony przez Dyrektora ZSP obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 

4. Wychowawcy klas przedstawiają program uczniom i ich rodzicom w formie określonej zarządzeniem Dyrektora ZSP.

§ 23.

W szkole organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom.

 

§ 24.

1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych wynikających w szczególności;

1) z niepełnosprawności,

2) z niedostosowania społecznego,

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

4) ze szczególnych uzdolnień,

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się,

6) z zaburzeń komunikacji językowej,

7) z choroby przewlekłej,

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

9) z niepowodzeń edukacyjnych,

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, z kontaktami środowiskowymi,

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna ma na celu;

1) diagnozowanie środowiska ucznia,

2) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia,

3) rozpoznawanie przyczyn trudności w opanowaniu umiejętności i wiadomości,

4) wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,

5) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców,

6) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły oraz wspieranie nauczycieli w tym zakresie,

7) wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci,

8) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

9) wspieranie nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

10) umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,

11) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

§ 25.

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor ZSP w Starej Wsi.

2. Pomoc  psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:

1) rodzicami,

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

3) palcówkami doskonalenia zawodowego,

4) innymi przedszkolami, szkołami i palcówkami,

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci.

3.Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ZSP w Starej Wsi jest dobrowolne i nieodpłatne. 

§ 26.

1.Pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest udzielana z inicjatywy:

1) rodziców ucznia,

2) ucznia,

3) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem,

4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

 

§ 27.

1.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w ZSP w Starej Wsi jest organizowana w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;

2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

3)zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

4) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

2. Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody rodzica.

§ 28.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8 uczniów.

§ 29.

1. Zajęcia specjalistyczne korekcyjno-kompensacyjne organizowane są dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć wynosi do 5 uczniów.

2. Gimnastykę korekcyjną, korygującą wady postawy, prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie specjalistyczne, liczba uczniów wynosi do 12 w grupie ćwiczącej; grupy te tworzone są w zależności od wieku dziecka. 

3. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć wynosi do 10.

4. Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.

§ 30.

1. O objęciu dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi decyduje wychowawca, pedagog, koordynator do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. O zakończeniu udzielania form pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub specjalistycznej decyduje Dyrektor ZSP na podstawie Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia i  na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia.

§ 31.

1. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych 60 minut.

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.

3. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.

§ 32.

 

1. W szkole zatrudniony jest pedagog.

2. Do zadań pedagoga należy:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych;

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno –pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktyki w  stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców;

5) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

6) prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad w zakresie wychowania.

7) wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji programu wychowawczego i profilaktyki;

8) diagnozowanie dojrzałości szkolnej;    [ „O” ]

9) udział w opracowywaniu programów profilaktycznych;

10) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami;

11) koordynowanie spraw związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczną w ZSP w Starej Wsi.

§ 33.

1. Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, dyrektor lub pedagog, w terminach podawanych na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

2.  W szkole dwa razy w roku prowadzone są spotkania w formie prezentacji ciekawych informacji dla rodziców w celu zacieśnienia współpracy oraz lepszego poznania pracy szkoły. 3. Informacja o spotkaniach umieszczana jest na tablicy ogłoszeń dla rodziców i na stronie internetowej szkoły – harmonogram spotkań z rodzicami.

 

§ 34

1. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowanym społecznie;

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

2) odpowiednie warunki do pobytu w szkole i środki dydaktyczne;

3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia;

4) zajęcia rewalidacyjne stosownie do potrzeb;

5) integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

§ 35.

Wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych ustala dyrektor ZSP w Starej Wsi w porozumieniu z organem prowadzącym reprezentowanym przez Burmistrza Gminy Wilamowice.

§ 36.

1. Dzieciom  przyjętym do oddziału przedszkolnego organizowanego w ZSP w Starej Wsi podlegającym obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu – 5-latki oraz spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w celu określenia dojrzałości do podjęcia nauki w szkole – 6-latki,  którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, organizuje się indywidualne nauczanie w ramach indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

2. Indywidualne nauczanie i indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne organizuje dyrektor ZSP w  na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno –pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia oraz form pomocy psychologiczno –pedagogicznej.

3. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów. Zajęcia przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego nauczyciela, któremu dyrektor powierzył prowadzenie tych zajęć.

4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub nauczania szkolnego nauczycielowi zatrudnionemu w innej szkole.

5. Zajęcia indywidualnego nauczania (przygotowania przedszkolnego) prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w domu rodzinnym.

6. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego i nauczania szkolnego mogą być organizowane odpowiednio:

1) z oddziałem przedszkolnym albo z klasą,

2) indywidualnie, w odrębnym pomieszczeniu szkoły,

3)  w zakresie określonym w orzeczeniu w odniesieniu do dziecka lub ucznia, którego stan zdrowia  znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły lub oddziału przedszkolnego.

7. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wynikające z ramowego planu nauczania danej klasy, oddziału przedszkolnego, dostosowane do potrzeb i możliwości  psychofizycznych ucznia.

8. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania ( przygotowania przedszkolnego), dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego (wychowania przedszkolnego), stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.

9. Na podstawie orzeczenia, dyrektor ZSP ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania (przygotowania przedszkolnego) oraz formy i zakres pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

10. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz nauczania szkolnego realizowanych bezpośrednio z uczniem  wynosi:

1) od 4 do 6 godzin, odbywanych w ciągu co najmniej 2 dni dla klas zerowych;

2) dla uczniów klas I –III SP – od 6 do 8 godzin;

3) dla uczniów klas IV –VI SP  - od 8 do 12 godzin;

11. Tygodniowy wymiar zajęć, o których mowa w ust. 10  realizuje się w ciągu co najmniej 3 dni.

12. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, Dyrektor ZSP w Starej Wsi w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia  w życiu szkoły.

§ 37.

Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez: udzielanie pomocy materialnej w formach określonych w Regulaminie udzielania pomocy materialnej uczniom oraz poprzez występowanie o pomoc do Rady Rodziców, sponsorów i organizacji.

 

§ 38.

1.Każdy rodzic ( prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.

2. ZSP w Starej Wsi pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmują rodzice na pierwszym zebraniu do 20 września każdego roku.

3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy, Dyrektor ZSP może podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia ze środków finansowych szkoły.

§ 39.

Obowiązkiem wszystkich rodziców jest posiadanie ubezpieczenia od kosztów leczenia podczas wyjazdów zagranicznych. Wymóg ten dotyczy także nauczycieli.

 

ROZDZIAŁ IV

Organy  ZSP  i ich kompetencje

 

§ 40.

1. Zachowuje się odrębność Rad Pedagogicznych oraz Rad Rodziców Przedszkola i Szkoły.

2. Organami zespołu są:

1) Dyrektor Zespołu,

2.) Wicedyrektor Zespołu,

2) Rada Pedagogiczna Przedszkola,

3) Rada Pedagogiczna Szkoły,

4) Rada Rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola,

5) Rada Rodziców uczniów Szkoły.

3. Kompetencje poszczególnych organów Zespołu określają statuty szkoły i przedszkola wchodzących w skład Zespołu.

4. Rozwiązanie sytuacji konfliktowych pomiędzy organami Zespołu w I instancji prowadzi dyrektor Zespołu. W przypadkach spornych organom przysługuje prawo wniesienia odwołania do organu prowadzącego szkołę lub sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

§ 41.

1. Dyrektor Zespołu jest jednocześnie Dyrektorem Szkoły i Przedszkola.

2. Zespołem kieruje Dyrektor oraz Wicedyrektor, który został powołany zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Dyrektor Zespołu realizuje zadania wynikające z art.39 ustawy oraz innych przepisów, a w szczególności:

1) kieruje bieżącą działalnością Zespołu i reprezentuje Zespół na zewnątrz,

2) sprawuje nadzór pedagogiczny,

3) odpowiada za działalność dydaktyczną, wychowawczą, profilaktyczną, terapeutyczną i opiekuńczą Zespołu,

4) przewodniczy Radzie Pedagogicznej Przedszkola i Radzie Pedagogicznej Szkoły,

5) realizuje uchwały Rad Pedagogicznych podjęte w ramach ich kompetencji,

6) wstrzymuje wykonywanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa i niezwłocznie powiadamia o tym fakcie organ prowadzący oraz sprawujący nadzór pedagogiczny,

7) powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje go z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rad Pedagogicznych,

8) przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe zatrudnionym pracownikom,

9) występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rad Pedagogicznych w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników,

10) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Zespołu, zaopiniowanym przez Rady Pedagogiczne oraz ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

11) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obsługowych,

12) organizuje administracyjną obsługę Zespołu,

13) dba o powierzone mienie,

14) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

4. Stanowisko Dyrektora Zespołu powierza i odwołuje z niego Burmistrz Wilamowic.

 

§ 42.

1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi; szczegółowy zakres ich zadań określają statuty szkoły i przedszkola.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników o których mowa w ust. 1 określają

odrębne przepisy.

§ 43.

1. Szkoła i Przedszkole wchodzące w skład Zespołu posiadają odrębne statuty.

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki Przedszkola i Szkoły  w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez Dyrektora ZSP na dany rok szkolny zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Zasady rekrutacji uczniów do Szkoły i dzieci do Przedszkola oraz ich prawa i obowiązki określają ich własne statuty.

§ 44.

1. Zespół używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

3. Zespół prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych.

4. Obsługę finansowo-księgową zapewnia Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Wilamowice.

5. Organem właściwym do dokonania zmian w statucie Zespołu jest zespół złożony z Rady Pedagogicznej Przedszkola i Rady Pedagogicznej Szkoły.

 

§ 45.

 

Organami ZSP – w Szkole Podstawowej im. Ks. Kan. Stefana Wojtyłki w Starej Wsi są:

1) Dyrektor ZSP w Starej Wsi.

2) Wicedyrektor ZSP w Starej Wsi.

3) Rada  Pedagogiczna ZSP -Szkoły Podstawowej im. Ks. Kan. Stefana Wojtyłki w Starej Wsi.

4) Rada Rodziców ZSP – Szkoły Podstawowej im. Ks. Kan. Stefana Wojtyłki w Starej Wsi.

5) Samorząd Uczniowski – Szkoły Podstawowej im. Ks. Kan. Stefana Wojtyłki  w Starej Wsi

 

§ 46.

Każdy z wymienionych organów w § 45 działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem ZSP.

 

§ 47.

Dyrektor ZSP w Starej Wsi:

1) kieruje szkołą i przedszkolem jako jednostką samorządu terytorialnego,

2) jest osobą działającą w imieniu  pracodawcy,

3) jest organem nadzoru pedagogicznego,

4) jest przewodniczącym rady pedagogicznej ZSP w Starej Wsi,

5) jest odpowiedzialny za organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ZSP,

6) wykonuje zadania administracji publicznej  w zakresie określonym ustawą.  

 

§ 48.

 Dyrektor ZSP kieruje bieżącą działalnością  szkoły, reprezentuje ją  na zewnątrz. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w ZSP w Starej Wsi. Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej ZSP - Szkoły Podstawowej im. Ks. kan. Stefana Wojtyłki w Starej Wsi.

 

§ 49.

Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora ZSP określa ustawa o systemie oświaty i inne przepisy szczegółowe.

 

 

§ 50.

 1. Dyrektor ZSP – Szkoły Podstawowej w Starej Wsi kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom, pracownikom w czasie zajęć organizowanych przez ZSP, a  w szczególności: 

1) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości,

2) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej,

3) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

4) powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, gdy zachodzi taka potrzeba,

5) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami,

6) przedkłada Radzie Pedagogicznej co najmniej raz w ciągu roku wnioski i uwagi ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,

7) dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela,

8) podaje do publicznej wiadomości do 15 VI szkolny zestaw programów nauczania i podręczników, który będzie obowiązywał od początku następnego roku szkolnego,

9) współpracuje z radami pedagogicznymi, radami rodziców i samorządem uczniowskim w ZSP w Starej Wsi – szkoła podstawowa i publiczne przedszkole,

10) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo - opiekuńczej w ZSP,

11) udziela na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych wymogów, zezwoleń na spełnianie obowiązku nauki, obowiązku szkolnego lub rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą lub w formie indywidualnego nauczania,

12) odracza obowiązek nauki,

13) organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formach określonych w statucie ZSP i decyduje o jej zakończeniu,

14) w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością  lub niedostosowaniem społecznym zajęcia rewalidacyjne,

15)  zawiadamia w terminie do 30 września każdego roku szkolnego dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko, o realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci 5 i 6 letnie, które temu obowiązkowi podlegają,

16)  kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez zamieszkałe w obwodzie szkoły dzieci. W przypadku niespełnienia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki,  tj. opuszczenie co najmniej 50 % zajęć w miesiącu, dyrektor wszczyna postępowanie egzekucyjne w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,                                                                                          

17) dopuszcza do użytku szkolnego i przedszkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną,

18) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący,                                                                                                                                        

19) zwalnia uczniów z WF-u, informatyki, w oparciu o odrębne przepisy,

20) udziela na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) zezwoleń na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku nauki, obowiązku szkolnego, obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą oraz określa warunki jego spełniania,

21)  udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie, zgodnie z zasadami określonymi w statucie,

22) występuje do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z wnioskiem o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do nich do 20 sierpnia danego roku. Dyrektor składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia ( prawnymi opiekunami),

23) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych,

24) opracowuje ofertę realizacji w szkole zajęć dwóch godzin wychowania fizycznego w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców,

25)  umożliwiana podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej uczniom,

26) opracowuje w porozumieniu z Radą Pedagogiczną plan doskonalenia nauczyciel,

27)  skreśla z listy uczniów, z zachowaniem zasad zapisanych w statucie,

28) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie organizacji praktyk studenckich.

2. Organizuje działalność szkoły, a w szczególności: 

1) opracowuje arkusz organizacyjny na  każdy rok szkolny,

2) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub opiekuńczych,

3) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej,

4) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły, a w szczególności należytego stanu higieniczno –sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów w budynku szkolnym i placu szkolnym,

5) dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne,

6) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość,

7) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły,

8) opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców ZSP w Starej Wsi,

9) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły; ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

10) dokonuje co najmniej  dwa razy w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na placu zabaw,

11) organizuje prace konserwacyjno –remontowe oraz powołuje komisje przetargowe,

12) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły,

13) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji ZSP zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:

1) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami ZSP,

2) powierza pełnienie funkcji innym pracownikom na stanowiskach kierowniczych,

3) dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w oparciu o opracowane przez siebie kryteria oceny,

4) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego,

5) przyznaje Nagrody Dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi ZSP,

6) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników ZSP,

7) udziela urlopów zgodnie z KN i KPA,

8)  załatwia w ZSP sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami,

9) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem,

10) wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego,

11) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący,

12)  dysponuje i odpowiada w ZSP za prawidłowe gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

13) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy,

14) odbiera ślubowania od pracowników, zgodnie z Ustawą o samorządzie terytorialnym,

15) współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania  i zatwierdzania,

16) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

4. Sprawuje opiekę nad uczniami:

1) tworzy warunki do samorządności, współpracuje z samorządem uczniowskim,

2) powołuje komisję stypendialną,

3) ustala w porozumieniu z organem prowadzącym i po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i Rady Pedagogicznej, wysokość stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe,

4) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu ZSP,

5) organizuje stołówkę szkolną i określa warunki korzystania z wyżywienia,

6) opracowuje na potrzeby organu prowadzącego listę osób uprawnionych do „wyprawki szkolnej”,

7) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej w szkole.

§ 51.

 Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym  przez organ prowadzący dla Dyrektora ZSP. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.

§ 52.

Wicedyrektor ZSP przejmuje obowiązki Dyrektora do kierowania zespołem podczas nieobecności oraz w Przedszkolu Publicznym w Dankowicach ma powierzony następujący zakres kompetencji:

1. Kierowanie procesem dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczym Przedszkola Publicznego w Dankowicach i podejmowanie decyzji zapewniający prawidłowy przebieg tego procesu, zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego  i organizacją Przedszkola w Dankowicach.

2. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy Przedszkola oraz podejmowanie niezbędnych decyzji w celu utrzymania bezpieczeństwa dzieci i pracowników.

3. Wykonywanie bieżących zadań związanych z zarządzaniem Przedszkolem Publicznym w Dankowicach, w tym reprezentowanie placówki, nadzór i kontrola pracy pracowników przedszkola.

4. Nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem mienia przedszkolnego i podejmowanie decyzji w celu ochrony tego mienia.

5. Prowadzenie pracowniczych akt osobowych w Przedszkolu Publicznym w Dankowicach, rozliczanie czasu pracy, planowanie urlopów pracowniczych.

6. Przygotowanie i egzekwowanie zakresu przydziału czynności i obowiązków pracowników.

7. Prowadzenie dokumentacji związanej z prawidłowym funkcjonowaniem obiektu ( HACAP, PPOŻ, BHP, przeglądy techniczne budynku).

8. Reprezentowanie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi podczas kontroli i przeglądów obiektu – Przedszkola Publicznego w Dankowicach.

9. Zawieranie umów z rodzicami na świadczenie usług przedszkolnych oraz na żywienie.

10. Realizowanie zadań wynikających z kontroli zarządczej w Przedszkolu Publicznym w Dankowicach.

11. Realizowanie zadań związanych z planem nadzoru w ustalonym zakresie.

12. Wykonywanie innych zadań związanych z kontaktami służbowymi z podwładnymi oraz rodzicami.

13. Prowadzenie rejestru rachunków żywieniowych oraz kontrola magazynu z żywnością.

 

§ 53.

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem ZSP- Szkoły Podstawowej im. Ks. Kan. Stefana Wojtyłki w Starej Wsi.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w ZSP w Starej Wsi – Szkole Podstawowej im. Ks. kan. Stefana Wojtyłki.

 

§ 54.

W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą  lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo –wychowawcza.

§ 55.

Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:

1. uchwala regulamin swojej działalności;

2. zatwierdza plan pracy ZSP-Szkoły Podstawowej im. Ks. kan. Stefana Wojtyłki w Starej Wsi

 na każdy rok szkolny;

3. podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;

4. podejmuje uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy;

5. ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli i zatwierdza plan WDN;

6. uchwala statut ZSP i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu.

 

§ 56.

Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:

1. opiniuje szkolny zestaw programów nauczania oraz podręczników;

2. opiniuje propozycje dyrektora ZSP w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;

3. opiniuje wnioski Dyrektora ZSP o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4. opiniuje projekt finansowy ZSP;

5. opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla Dyrektora ZSP;

6. opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;

7. wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora;

8. opiniuje pracę Dyrektora ZSP przy ustalaniu jego oceny pracy;

9. opiniuje tygodniowy plan lekcji;

10.opiniuje formy realizacji  2 godzin wychowania fizycznego.

 

§ 57.

Rada Pedagogiczna ponadto:

1. przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu i upoważnia Dyrektora ZSP do obwieszczania tekstu jednolitego statutu;

2. może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji Dyrektora ZSP lub z innych funkcji kierowniczych;

3. uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych ZSP;

4. głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora ZSP;

5. ocenia, z własnej inicjatywy, sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do organu prowadzącego;

6. uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;

7. wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko Dyrektora ZSP;

8. wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;

9. zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli.

 

 

 

§ 58.

Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub co najmniej  1/3  jej członków.

 

§ 59.

Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością  głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

 

 

§ 60.

1. Dyrektor ZSP wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

2. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 

§ 61.

1. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

2. Protokóły posiedzeń Rady Pedagogicznej sporządzane są  w formie pisemnej w Księdze Protokołów,

3. Wybrany według kolejności alfabetycznej protokolant, do 3 dni po posiedzeniu Rady Pedagogicznej, ma obowiązek przedstawić z wnioskami do zatwierdzenia protokół z ostatniego posiedzenia Dyrektorowi ZSP.

4. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

§ 62.

W ZSP – Szkole Podstawowej im. Ks. kan. Stefana Wojtyłki w Starej Wsi działa Rada Rodziców.

1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem ZSP.

2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami ZSP – Szkoły Podstawowej im. Ks. kan. Stefana Wojtyłki w Starej Wsi.

3. W skład Rady Rodziców wchodzi trzech przedstawicieli każdego oddziału szkolnego oraz oddziału przedszkolnego.

4. Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym w ustalonym trybie wyborczym.

5. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic ( prawny opiekun).

6. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;

2) szczegółowy tryb wyborów do Rady Rodziców;

3) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

7. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego Statutu.

8. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa  Regulamin Rady Rodziców.

 

§ 63.

1. Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących :

1) uchwala regulamin swojej działalności;

2) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczy;

3) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczna Program Profilaktyki;

2. Programy, o których mowa w § 63 ust. 1 pkt. 2 i 3 Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną .

3. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów Wychowawczego i Profilaktyki, programy te ustala Dyrektor ZSP w uzgodnieniu z organami sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora ZSP obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 

§ 64.

Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących:

1. opiniuje projekt planu finansowego szkoły składanego przez Dyrektora ZSP;

2. opiniuje podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń;

3. opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;

4. opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia, w przypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować;

5. opiniuje formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego.

 

§ 65.

Rada Rodziców może:

1. wnioskować do Dyrektora ZSP o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;

2. występować do Dyrektora ZSP, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych;

3. delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora ZSP;

4. delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.

 

§66.

Samorząd Uczniowski.

1. W ZSP - Szkole Podstawowej im. Ks. kan. Stefana  Wojtyłki w Starej Wsi działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie.

2. Zasady wybierania i działania organów SU określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego. 3. Regulamin SU nie może być sprzeczny ze Statutem ZSP. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności:

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymogami,

2)  prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem ZSP.

§ 67.

Zasady współpracy organów ZSP –Szkoły Podstawowej im. Ks. kan. Stefana Wojtyłki.

1. Wszystkie organa szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.

2. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są Dyrektorowi ZSP w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi szkoły.

3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

4. Organa szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.

5. Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń.

6. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi ZSP poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i SU w formie pisemnej, a  Radzie Pedagogicznej w formie ustnej  na jej posiedzeniu.

7. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.

8. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci według zasad ujętych w § 67.

9.Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 68 niniejszego statutu.

 

 

§ 68.

Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły.

1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:

1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do Dyrektora ZSP;

2) przed rozstrzygnięciem sporu Dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;

3) Dyrektor ZSP podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;

4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem Dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.

2. W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest Dyrektor,         powoływany jest Zespól Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów szkoły, z tym, że Dyrektor ZSP wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.

3. Zespól Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.

4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.

5. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.

 

§ 69.

Bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach poszczególnych organów szkoły organizuje Dyrektor ZSP.

 

ROZDZIAŁ V

Organizacja  nauczania  i wychowania

 

§ 70.

Formy pracy dydaktycznej i wychowawczej.

 1. Szkoła realizuje cele i zadania statutowe z wykorzystaniem wszystkich  dostępnych form pracy z uczniem, osiągnięć nowoczesnej dydaktyki, uwzględniając tradycje szkoły.  

2. Właściwy dobór różnorodnych form pracy na poszczególnych etapach edukacyjnych jest podstawą wszechstronnego i efektywnego kształcenia w Szkole Podstawowej im. Ks. kan. Stefana  Wojtyłki w Starej Wsi.

3. Zajęcia w szkole prowadzone są:

1) w systemie klasowo – lekcyjnym; godzina lekcyjna trwa 45 min.

2) dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć , o ile będzie to wynikać z założeń prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej;

3) w grupach  tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na grupy , opisanych w niniejszym statucie;

4) w toku nauczania indywidualnego;

5) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania;

6) w formach realizacji obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą;

7) w formie zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

8) w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: obozy naukowe, wycieczki  turystyczne i krajoznawcze, białe i zielone szkoły, wymiany międzynarodowe, obozy szkoleniowo- wypoczynkowe w okresie ferii letnich;

4. Dyrektor ZSP na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić proces dydaktyczny o inne formy zajęć, niewymienione w ust.3.

5. Godzin zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela przeznaczane są na zajęcia wpływające na zwiększenie szans edukacyjnych, rozwijanie uzdolnień i umiejętności uczniów, zajęcia opieki świetlicowej. Przydział godzin następuje w terminie do 15 września każdego roku szkolnego, po rozpatrzeniu potrzeb uczniów i szkoły z uwzględniłem deklaracji nauczycieli.

                                                                         § 71.

Zasady podziału na grupy;

 

1.  Na zajęciach edukacyjnych z informatyki dokonuje się podziału na grupy w oddziałach liczących 24 uczniów, z tym, że liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej.

2. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych  z języków obcych, w grupach o różnym stopniu zaawansowania znajomości języka, zajęcia prowadzone są w grupach oddziałowych od 10 do 24 uczniów.

3. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych.

4. Zajęcia wychowania fizycznego w kl. IV – VI szkoły podstawowej  mogą być prowadzone oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

5. Na zajęciach z gimnastyki korekcyjnej liczba uczestników w grupie powinna wynosić 12. Dla uczniów z odchyleniami w prawidłowej budowie i postawie ciała oraz przewlekle chorych w grupach liczących od 5 do 10 dzieci, a dla uczniów z obniżoną sprawnością fizyczną w grupach od 5 do 12 dzieci. Metody i formy zajęć z gimnastyki korekcyjnej powinny być dostosowane do aktualnych możliwości i potrzeb ucznia, poziomu sprawności i jego wydolności, stopnia zaawansowania odchylenia w prawidłowej budowie i postawie ciała oraz wszelkich zaleceń lekarskich.

6. Dyrektor ZSP odpowiada za zapewnienie specjalistycznej wykwalifikowanej kadry oraz odpowiednich warunków bazowych do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej.

 

§ 72.

Dyrektor ZSP opracowuje ramowy plan nauczania dla danego oddziału lub klas na cały okres kształcenia z zachowaniem minimalnej liczby godzin edukacyjnych określonych w przepisach prawa.

§ 73.

Uczniom niepełnoletnim na życzenie rodziców ( prawnych opiekunów)  szkoła organizuje naukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 74.

 1. Uczniom klasy V i VI organizuje się zajęcia z zakresu wychowania do życia w rodzinie, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa w ramach godzin do dyspozycji dyrektora w wymiarze 14 godzin w każdej klasie,  w tym po 5 godzin z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt.

2. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału  w zajęciach, o których mowa w ust.1, jeżeli jego rodzice ( prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach.

3. Zajęcia WDŻ nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

 

 

§ 75.

1. Dyrektor ZSP zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony” albo „ zwolniona”.

3. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych i informatyki  po otrzymaniu decyzji Dyrektora ZSP.

 

§ 76.

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu, w terminie do 20 sierpnia danego roku szkolnego, Dyrektor Komisji Okręgowej, na udokumentowany wniosek Dyrektora ZSP, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Dyrektor ZSP składa wniosek w porozumieniu z rodzicami

( prawnymi opiekunami) ucznia.

§ 77.

1. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym Szkoły  Podstawowej im. Ks.  kan. Stefana Wojtyłki w Starej Wsi. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.

2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się początkiem roku szkolnego  w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat i trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

 3. Dyrektor ZSP, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, w drodze decyzji administracyjnej może zezwolić, po spełnieniu wymaganych warunków, na spełnianie obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą.

 

§ 78.

Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu, zabezpieczając dostęp uczniom do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego i ciągłą jego aktualizację.

 

§ 79.

Przerwy lekcyjne trwają 10 minut,  poza jedną - 15 minutową.

 

§ 80.

 Formy współpracy Szkoły z rodzicami.

I. Współpraca Dyrektora ZSP z rodzicami:

1. Zapoznawanie rodziców z głównymi założeniami zawartymi w Statucie ZSP, m.in. organizacją szkoły,  zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi, wychowawczymi i opiekuńczymi na  zebraniach   informacyjnych organizowanych dla rodziców i uczniów przyjętych do klas I.

2. Udział Dyrektora ZSP w zebraniach Rady Rodziców — informowanie o bieżących problemach szkoły, zasięganie opinii rodziców o pracy szkoły.

3. Przekazywanie informacji za pośrednictwem wychowawców klas o wynikach pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej podczas śródrocznych spotkań z rodzicami.

 4. Rozpatrywanie wspólnie z rodzicami indywidualnych spraw uczniowskich podczas dyżurów Dyrektora.

5. Komunikowanie w zeszytach wychowawczych o ważnych sprawach klasowych, postępach w nauce, problemach wychowawczych.

6. Współdziałanie w zakresie:

1) doskonalenia organizacji pracy szkoły, procesu dydaktycznego i wychowawczego,

2) poprawy warunków pracy i nauki oraz wyposażenia szkoły,

3)  zapewnienia pomocy materialnej uczniom.

7. Wyjaśnianie problemów wychowawczych, przyjmowanie wniosków, wskazówek  dotyczących pracy szkoły bezpośrednio do Dyrekcji:

1) za pośrednictwem klasowych Rad Rodziców,

2)  za pośrednictwem Zarządu Rady Rodziców.

II. Formy współdziałania rodziców i nauczycieli:

1. Rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów klas pierwszych na początku roku szkolnego w celu nawiązania ścisłych kontaktów, poznania środowiska rodzinnego, zasięgnięcia dokładnych informacji o stanie zdrowia dziecka, jego możliwościach i problemach.

2. Wspólne spotkania wszystkich nauczycieli z rodzicami poszczególnych klas.

3. Spotkania z rodzicami (według harmonogramu opracowanego przez Dyrekcję ZSP):

1) przekazywanie informacji o ocenach uczniów i problemach wychowawczych,

2) ustalenie form pomocy,

3) wprowadzenie rodziców w system pracy wychowawczej w klasie i szkole,

4) wspólne rozwiązywanie występujących problemów, uwzględnianie propozycji rodziców, współtworzenie  zadań wychowawczych do realizacji w danej klasie,

5) omawianie czytelnictwa uczniów i innych spraw dotyczących uczniów i szkoły,

6) zapraszanie rodziców do udziału w spotkaniach okolicznościowych (np. z okazji  rozpoczęcia roku szkolnego, imprezy klasowej,  zakończenia roku szkolnego, pożegnania absolwentów, itp.),

7) udział rodziców w zajęciach pozalekcyjnych: wycieczkach, dyskotekach, imprezach  sportowych,

8) zapoznanie z procedurą oceniania i klasyfikowania uczniów oraz zasadami usprawiedliwiana nieobecności przez uczniów.

III.  Indywidualne kontakty:

1. Wizyty wychowawcy w domach uczniów stwarzających problemy wychowawcze.

2. Kontakty wychowawcy i nauczycieli z rodzicami uczniów osiągających bardzo słabe wyniki w nauce poprzez rozmowy telefoniczne, korespondencję, przekazywanie informacji w zeszytach   wychowawczych  przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, kontakty osobiste.

3. Udział  rodziców w wychowawczych lekcjach otwartych.

4. Udzielanie dzieciom, uczniom i rodzicom pomocy pedagogicznej, kierowanie ( za zgodą rodziców) do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

5. Obowiązkowe informowanie rodziców przez wychowawcę, po konsultacji z nauczycielami, o przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych,  według warunków określonych w  Wewnątrzszkolnych  Zasadach  Oceniania.

 

§ 81.

 Indywidualny tok nauki.

1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego programu nauki zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 19 grudnia 2001 r. (Dz.U. Nr 3, poz. 28 ) w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki, realizację indywidualnego toku nauki –ITN.

2. Uczeń ubiegający się o ITN powinien wykazać się:

1) wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów;

2) oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu/przedmiotów) na koniec roku/semestru.

3. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki.

4. Zezwolenie na indywidualny program nauki  lub tok nauki może być udzielone  po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji.

5. Uczeń może realizować ITN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy.

6. Uczeń objęty ITN może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch  lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego.

7. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpić: 

1) uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców ( prawnych opiekunów);

2) rodzice ( prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia;

3) wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).

8. Wniosek składa się do Dyrektora za pośrednictwem wychowawcy klasy, który dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach ucznia.

9. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą.

10. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń.

11. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust.8 Dyrektor ZSP zasięga opinii Rady Pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

12. Dyrektor ZSP zezwala na ITN, w formie decyzji administracyjnej w przypadku pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.

13. W przypadku zezwolenia na ITN, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas wymaga jest pozytywna opinia organu nadzoru pedagogicznego.

14. Zezwolenia udziela się na czas określony nie krótszy niż jeden rok szkolny.

15. Uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem chciałby pracować.

16. Uczniowi, któremu zezwolono na ITN, Dyrektor ZSP wyznacza nauczyciela – opiekuna i ustala zakres jego obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie niższą niż 1 godz. tygodniowo i nie przekraczającą 5 godz. miesięcznie.

17. Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub w innej szkole, na wybrane zajęcia w szkole wyższego stopnia albo realizować program we własnym zakresie.

18.  Uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form ITN:

1) uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego ITN oraz jednej godzinie konsultacji indywidualnych;

2) zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału obowiązującego wszystkich uczniów  w danym semestrze lub roku szkolnym na ocenę co najmniej bardzo dobrą i w konsekwencji uczestniczenie  tylko w zajęciach indywidualnych z nauczycielem.

19. Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo lub 2 godziny co dwa tygodnie.

20. Rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania.

21. Uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem.

22. Kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą.

23. Decyzję w sprawie ITN należy każdorazowo odnotować w arkuszu ocen ucznia.

24. Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane w ITN.

25. Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”, należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację o ukończeniu szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować w rubryce „Szczególne osiągnięcia ucznia”.

§ 82.

 

Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki.

1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

2. Dziennik lekcyjny nauczyciela zawiera:

1) w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona uczniów, daty i miejsce ich urodzenia, nazwiska i imiona rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania;

2) nazwisko i imię nauczyciela;

3) klasę i okresy nauki, nazwę realizowanych zajęć;

4) wykaz tematów zajęć poszczególnych zajęć, podpis nauczyciela potwierdzający ich przeprowadzenie oraz frekwencja uczniów na poszczególnych zajęciach;

5) rubryki do odnotowywania frekwencji na planowanych zajęciach;

6) wykaz ocen cząstkowych w poszczególnych okresach szkolnych;

7) wykaz ocen śródrocznych i rocznych.

3. Nauczyciel jest zobowiązany do prowadzenia dziennika lekcyjnego, zgodnie z przepisami obowiązującymi dotyczącymi prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, zawartymi w aktualnych rozporządzeniach MEN.

4. Dziennik lekcyjny nauczyciela jest własnością szkoły i nie może być udostępniany osobom niepożądanym.

 

ROZDZIAŁ  VI

SZKOLNY  SYSTEM  WYCHOWANIA

 

§ 83

 

Zasadniczym dokumentem regulującym system wychowania w szkole jest Szkolny Program Wychowawczy realizowany w danym roku szkolnym.

 

§ 84.

 

Rada Pedagogiczna opracowuje i zatwierdza szczegółowy Plan Pracy Wychowawczej na cały etap edukacyjny – 3 letni z uwzględnieniem aktualnych potrzeb i Szkolnego Programu Wychowawczego, opracowanego przez wychowawców na dany rok szkolny w każdej klasie.

 

§ 85.

 

Działania wychowawcze szkoły mają charakter systemowy i podejmują  je wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole wspomagani przez Dyrektora ZSP oraz pozostałych pracowników. Program wychowawczy szkoły jest całościowy i obejmuje rozwój ucznia w wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym.

 

§ 86.

 

 Kluczem do działalności wychowawczej Szkoły jest oferta skierowana do uczniów oraz rodziców zawarta   w § 7  Misja Szkoły.  Podstawą odniesienia sukcesu w realizacji  działań wychowawczych szkoły jest zgodne współdziałanie uczniów, rodziców i nauczycieli.

 

§ 87.

 

Podjęte działania wychowawcze w bezpiecznym i przyjaznym środowisku szkolnym mają na celu przygotować ucznia do:

1. pracy nad sobą;

2. bycia użytecznym członkiem społeczeństwa;

3. bycia osobą wyróżniającą się takimi cechami, jak:  odpowiedzialność, samodzielność,   odwaga, kultura osobista, uczciwość, dobroć, patriotyzm, pracowitość, poszanowanie   godności swojej i innych, wrażliwość na krzywdę ludzką, szacunek dla starszych, tolerancja;

4. rozwoju samorządności;

5. dbałości o wypracowane tradycje: klasy, szkoły i środowiska;

6. budowania poczucia przynależności i więzi ze szkołą;

7.tworzenia środowiska szkolnego, w którym obowiązują jasne i jednoznaczne reguły postępowania, akceptowane i  respektowane przez wszystkich członków społeczności szkolnej.

 

§ 88.

 

Społeczność szkolna opracowuje zasady postępowania wszystkich podmiotów szkoły, który określa  jednoznacznie, co jest bezwzględnie nakazane i zakazane; jakie są i czego dotyczą obszary praw i swobód ucznia.

§ 89.

 

1. Uczeń jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczym szkoły. Preferuje się następujące postawy będące wzorem zachowań ucznia.  Uczeń:

1) zna i akceptuje działania wychowawcze szkoły;

2) szanuje oraz akceptuje siebie i innych;

3) umie prawidłowo funkcjonować w rodzinie, klasie, społeczności szkolnej, lokalnej, demokratycznym  państwie oraz  świecie;

4) zna i respektuje obowiązki wynikające z tytułu bycia: uczniem, dzieckiem, kolegą, członkiem społeczeństwa, Polakiem i Europejczykiem;

5) posiada wiedzę i umiejętności potrzebne dla samodzielnego poszukiwania ważnych dla siebie wartości, określania celów i dokonywania wyborów;

6) jest zdolny do autorefleksji, nieustannie nad sobą pracuje;

7) zna, rozumie i realizuje w życiu:

a) zasady kultury bycia,

b) zasady skutecznego komunikowania się,

c) zasady bezpieczeństwa oraz higieny życia i pracy,

d) akceptowany społecznie system wartości;

8) chce i umie dążyć do  realizacji własnych zamierzeń;

9) umie diagnozować zagrożenia w realizacji celów życiowych;

10) jest otwarty na zdobywanie wiedzy.

 

§ 90.

 

W oparciu o Program Wychowawczy Szkoły zespoły wychowawców (wychowawcy klas) opracowują klasowe programy wychowawcze na dany rok szkolny. Program wychowawczy w klasie powinien uwzględniać następujące zagadnienia:

1. Poznanie ucznia, jego potrzeb i możliwości;

2. Przygotowanie ucznia do poznania własnej osoby;

3. Wdrażanie uczniów do pracy nad własnym rozwojem;

4. Pomoc w tworzeniu systemu wartości;

5.  Strategie działań, których celem jest budowanie satysfakcjonujących relacji w klasie:

1) adaptacja,

2)  integracja,

3) przydział ról w klasie,

4) wewnątrzklasowy system norm postępowania,

5)  określenie praw i obowiązków w klasie, szkole,

6. Budowanie wizerunku klasy i więzi pomiędzy wychowankami:

1) wspólne uroczystości klasowe, szkolne, sportowe,

2) edukacja zdrowotna, regionalna, kulturalna,

3) kierowanie zespołem klasowym na zasadzie włączania rodziców i uczniów do udziału w  podejmowaniu decyzji,

4) wspólne narady wychowawcze,

5) tematyka godzin wychowawczych z uwzględnieniem zainteresowań klasy,

6) aktywny udział klasy w pracach na rzecz szkoły i środowiska,

7) szukanie, pielęgnowanie i rozwijanie tzw. „mocnych stron klasy”.

7.  Strategie działań, których celem jest wychowanie obywatelskie i patriotyczne.

8.  Promowanie wartości kulturalnych, obyczajowych, środowiskowych i związanych z   ochroną zdrowia.

   

 

ROZDZIAŁ VII

ORGANIZACJA SZKOŁY

 

§ 91.

 

Do realizacji zadań statutowych szkoły, szkoła posiada;

1. 6 sal lekcyjnych;

2. bibliotekę multimedialną;

3. jedną  pracownię komputerową z 10 stanowiskami;

4. salę gimnastyczną;

5. gabinet higienistki szkolnej;

6. gabinet pedagoga;

       7. świetlicę.

 

§ 92.

 

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 

2. Okresy, na które dzieli się rok szkolny, opisane są w rozdziale Wewnątrzszkolne Zasady  Oceniania.

§ 93.

 

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez Dyrekcję ZSP do 30 kwietnia każdego roku na podstawie ramowych planów nauczania oraz planu  finansowego. Arkusz organizacji podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący szkołę do 30 maja danego roku szkolnego.

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbą godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć  pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. Do wykazu ilości godzin dodaje się 2 godziny na każdy pełny etat, z wyłączeniem dyrektora, nauczycielki w oddziale przedszkolnym, które wynikają z art. 42 ust.2 pkt 2. KN.

§ 94.

1. Dyrektor ZSP opracowuje wieloletni plan WDN  - Wewnątrzszkolnego Doskonalenia  Nauczycieli. 

2. W celu zapewnienia poprawnej realizacji założeń WDN  dyrektor ZSP powołuje koordynatora WDN – lidera zespołu przedmiotowego.

 

§ 95.

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych, zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalany przez Dyrektora ZSP na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 

§ 96.

Dyrektor ZSP odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących ilości uczniów odbywających zajęcia w salach lekcyjnych. Arkusz organizacyjny szkoły powinien być tworzony z uwzględnieniem tych przepisów.

§ 97.

Działalność innowacyjna i eksperymentalna

1.  W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia eksperymentalne.

2. Uchwałę  w  sprawie  wprowadzenia  innowacji  w  szkole  podejmuje  Rada  Pedagogiczna  po  uzyskaniu  zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji oraz opinii Rady Rodziców.

3. Przed  rozpoczęciem  prowadzenia  zajęć,  o  których  mowa  w  pkt  1, nauczyciel  przedstawia Dyrektorowi ZSP program zajęć zaopiniowany przez dwóch nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych.

§ 98.

 Praktyki studenckie

1. ZSP - Szkoła Podstawowa im. Ks. Kan. Stefana Wojtyłki   może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego  porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem ZSP lub za jego zgodą z poszczególnymi  nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę. Za dokumentację praktyk studenckich odpowiada Dyrektor ZSP.

 

§ 99.

W ZSP - Szkole Podstawowej im. Ks. kan. Stefana Wojtyłki w Starej Wsi działa biblioteka i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej   ( ICIM).

1. Biblioteka jest :

1) interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez bibliotekarza (lekcje biblioteczne) oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy,

2) ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców,

3) ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej.

2. Zadaniem  biblioteki i  ICIM w ZSP - Szkole Podstawowej im. Ks. kan. Stefana Wojtyłki w Starej Wsi  jest :

1) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych;

2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej;

3) prowadzenie działalności informacyjnej;

4) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych;

5) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;

6) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania;

7) przysposabianie  uczniów  do  samokształcenia,  działanie  na  rzecz  przygotowania  uczniów  do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek;

8) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów;

9) kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych;

10) organizacja wystaw okolicznościowych.

3. Do zadań nauczyciela biblioteki  należy:

1) W zakresie pracy pedagogicznej:

a) udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem  biblioteki,

b) prowadzenie działalności informacyjnej i czytelniczej,

c) prowadzenie różnych form pracy w zakresie upowszechniania czytelnictwa,

d) udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej

e) udział  w  realizacji  zadań  dydaktyczno-wychowawczych  szkoły  poprzez  współpracę  z wychowawcami  klas,  nauczycielami  przedmiotów,  rodzicami  uczniów,  biblioteką  i innymi instytucjami  pozaszkolnymi;

2) W zakresie prac organizacyjno- technicznych:

a) gromadzenie zbiorów,

b) ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

c) selekcjonowanie zbiorów,

d) opracowywanie profesjonalnego warsztatu pracy dla nauczycieli i uczniów,

e) prowadzenie dokumentacji pracy.

 4.  Nauczyciel  biblioteki  zobowiązany  jest  prowadzić  politykę  gromadzenia  zbiorów,  kierując  się zapotrzebowaniem  nauczycieli  i  uczniów,  analizą  obowiązujących  w  szkole  programów  i  ofertą  rynkową oraz możliwościami finansowymi szkoły.

5.  Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów, tryb i warunki przeprowadzania zajęć dydaktycznych w bibliotece oraz zamawiania przez nauczycieli określonych usług bibliotecznych określa regulamin biblioteki.

6. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor ZSP.

7. Szczegółowe zadania nauczyciela biblioteki ujęte są w przydziale czynności i planie pracy biblioteki.

8.Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły lub dotowane przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców.

§ 100.

Zespoły pracujące w szkole i zasady ich pracy.

1. W ZSP - Szkole Podstawowej im. Ks. kan. Stefana Wojtyłki w Starej Wsi działają dwa zespoły przedmiotowe:

1)  Zespół przedmiotowy nauczania zintegrowanego w klasach I-III.

2)  Zespół przedmiotowy klas IV-VI.

2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora przewodniczący zespołu – lider zespołu.

3. Wszystkie zebrania zespołów są protokołowane.

4. Plany działania wszystkich zespołów powinny być opracowane do końca września, a dokumenty   przekazane dyrektorowi ZSP.

5. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania,

2) korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych a także uzgadnianie decyzji w sprawie programów nauczania,

3) wspólne opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania wyników nauczania,

4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

5) ustalenie szkolnego programu nauczania danego przedmiotu oraz wybór podręczników,

6) zaplanowanie przedsięwzięć pozalekcyjnych związanych z danym przedmiotem takich jak: wystawy, konkursy, inscenizacje, wycieczki,

7) ustalanie terminów, zakresu materiału i przeprowadzanie sprawdzianów  porównawczych oraz opracowanie ich wyników, nadzorowanie przygotowań uczniów do olimpiad ,konkursów,

8) udział przedstawicieli zespołu w konferencjach metodycznych.

5. Zespoły przedmiotowe spotykają się dwa razy w semestrze. Pierwsze zebranie zespołu odbywa się w sierpniu.  Ostatnie zebranie powinno w tematyce uwzględnić organizację pracy w przyszłym roku szkolnym i odbyć się z  udziałem Dyrektora ZSP.

 

§ 101.

Zespoły problemowe

1. Zespoły te zostają powołane w razie potrzeb przez Dyrektora ZSP.

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący wybrany przez zespół lub wskazany  przez Dyrektora ZSP.

3. Przewodniczący ustala harmonogram spotkań i przydziela członkom zespołu opracowanie poszczególnych   zadań.

§ 102.

W szkole może działać  fundacja, której celem statutowym jest działalność  wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej   i opiekuńczej szkoły.  Zgodę na podjęcie działalności przez fundację  wyraża Dyrektor ZSP po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej  opinii Rady Rodziców.

ROZDZIAŁ VIII

WEWNĄTRZSZKOLNE   ZASADY  OCENIANIA

 

§ 103.

1. Ocenianiu podlegają :

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2) zachowanie ucznia.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie ZSP.

5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz  postępach w tym zakresie;

2)  udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

3)  motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce i specjalnych uzdolnieniach ucznia;

 5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych  śródrocznych i rocznych ( semestralnych ) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych  zajęć edukacyjnych;

2) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w  formach  przyjętych w szkole;

3) ustalanie rocznych ( semestralnych ) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i  dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen  klasyfikacyjnych z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom ( prawnym opiekunom) informacji o postępach i  trudnościach  ucznia w nauce.

7. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani  nagrodą. 

 

§ 104.

W  ocenianiu obowiązują zasady:

1.Zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych.

2. Zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie.

3. Zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu.

4. Zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany  poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen.

5. Zasada otwartości – wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację.

§ 105.

Jawność oceny.

1. Nauczyciel na początku roku szkolnego przedstawia uczniom opracowany przez siebie wybrany  program  nauczania w danej klasie uwzględniający profil i specyfikę klasy.

2. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych  ocen  klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z  realizowanego  programu nauczania;

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

4) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Wymienione w ust. 2 informacje zamieszczane są na tablicy ogłoszeń oraz  w zeszytach przedmiotowych.

4. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione   pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na zebraniach klasowych. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją krótko uzasadnić. Wszystkie prace uczniów przechowuje nauczyciel przez cały rok w segregatorze.

 

§106.

 

WEWNĄTRZSZKOLNY  SYSTEM OCENIANIA KLAS I-III

                                                              

 

1.Postanowienia zawarte w zasadach oceniania wewnątrzszkolnego w klasach I-III precyzują i ujednolicają sposoby oceniania na I etapie edukacyjnym stosowane przez wszystkich nauczycieli.

 

2. Nauczyciele klas I-III w pierwszym tygodniu każdego roku szkolnego informują uczniów o wymaganiach edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania uczniowskich osiągnięć edukacyjnych.

 

2. Rodzice ( opiekunowie prawni) są informowani przez wychowawcę: o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania, o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, na pierwszym zebraniu klasowym w danym roku szkolnym, które powinno się odbyć w terminie do końca września.

 

3.Ocena jest jawna zarówno dla uczniów, jak i jego rodziców (opiekunów prawnych). Sprawdzone i ocenione prace otrzymuje rodzic (opiekun prawny) do wglądu i podpisu po oddaniu prac przez nauczyciela. Na następne zajęcia uczeń jest zobowiązany do przyniesienia pracy do szkoły i oddania jej nauczycielowi. W przypadku, gdy uczeń nie przyniesie oceny podpisanej przez rodzica lub nie odda pracy nauczycielowi w wyznaczonym terminie, to wówczas następne ocenione sprawdziany pozostaną do wglądu tylko w szkole.

 

4.Obowiązkiem nauczyciela jest informowanie rodziców (opiekunów prawnych) o ocenach bieżących, śródrocznych i rocznych, o postępach w nauce, poziomie wiedzy i umiejętnościach oraz o ocenie zachowania. Odbywa się to przynajmniej 4 raz w roku na zebraniach klasowych lub w miarę potrzeb:

      - na prośbę rodziców (prawnych opiekunów)

      - na wezwanie nauczyciela skierowane do rodziców (prawnych opiekunów)

 

5.Porządek zebrania oraz lista obecności rodziców (prawnych opiekunów) na zebraniach znajduje się w dzienniku lekcyjnym.

 

6. Ocenianie śródroczne i roczne ma formę opisową, którą układa nauczyciel, dostosowując ją do zrealizowanego zakresu programowego w danej klasie.

 

7.Dokumentacja pracy ucznia typu: dodatkowe karty pracy, prace plastyczne, pozostaje w szkole do wglądu zainteresowanych osób (rodzice, dyrektor) do 30 czerwca, a  testy, sprawdziany, do ostatniego dnia danego roku szkolnego tj.31 sierpnia.

 

8.Nauczyciel przy ocenianiu ucznia jest zobowiązany do uwzględniania opinii Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej specjalistycznej.

 

9.W przypadku, gdy rodzic (opiekun prawny) nie wyrazi zgody na badanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, bądź nie zapozna wychowawcy z wynikami przeprowadzonych badań, wówczas uczeń nie musi być objęty zajęciami wyrównawczymi, korekcyjno-kompensacyjnymi na terenie szkoły.

 

 

§ 107

Ocenianie w klasach I-III

 

1. Ocenianie w klasach I-III to proces gromadzenia informacji o postępach i osiągnięciach uczniów w klasach I-III.

 

2.Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

a) poinformowanie uczniów i rodziców o poziomie osiągnięć edukacyjnych i zachowania,

b) rozpoznawanie potrzeb każdego dziecka i pomoc w planowaniu dalszego rozwoju,

c) motywowanie uczniów do systematycznych postępów i wspieranie jego działań,

d) dostarczanie rodzicom i opiekunom rzetelnej informacji o sukcesach i trudnościach w

     nauce oraz zachowaniu , a także specjalnych uzdolnieniach uczniów,

e) planowanie oraz doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej na

     tym etapie edukacyjnym.

 

3. Ocenianie bieżące, śródroczne i roczne uwzględnia w szczególności:

 - umiejętności, wiedzę i postawy,

 - zaangażowanie i wkład pracy ucznia,

 - umiejętność twórczego rozwiązywania problemów,

 - poszukiwanie, korzystanie i interpretowanie materiałów,

 - stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce,

 - celowe i efektywne działanie w grupie

 

4.Ocenie zgodnie z nową podstawa programową podlegają postępy uczniów w zakresie:

-   edukacji polonistycznej

-   edukacji matematycznej

-   edukacji przyrodniczej

-   edukacji plastycznej

-   edukacji muzycznej

-   zajęć technicznych

-   zajęć komputerowych

-   wychowania fizycznego i elementów edukacji zdrowotnej

-   edukacji społecznej z elementami etyki

-   języka angielskiego

-   religii/etyki

 

5.W klasach I-III oceny bieżące ustala się według sześciostopniowej skali punktowej (od 1 p  

do 6 p) o następującym znaczeniu:

             6 p – znakomicie (wspaniale, doskonale)

             5 p – bardzo dobrze

             4 p – jest dobrze

             3 p – nieźle, ale musisz popracować

             2 p – musisz dużo popracować

             1 p – jeszcze tego nie potrafisz

 

6. Uogólnione kryteria  punktowe są następujące:

 

*6 punktów -uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza treści programowe danej dziedziny edukacyjnej, samodzielnie i twórczo rozwija zdolności i zainteresowania, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania w danej klasie , proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje problemy wykraczające poza program nauczania w klasach I-III.

*5 punktów- uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w klasach I-III w danej klasie, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania , potrafi zastosować posiadaną wiedzę w rozwiązywaniu zadań i problemów w nowych sytuacjach.

*4 punkty- uczeń nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania danej dziedziny edukacyjnej, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania konieczne, poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne.

*3 punkty- uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania danej dziedziny edukacyjnej na poziomie nie  przekraczającym wymagań koniecznych, rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności.

*2 punkty- uczeń ma braki w opanowaniu treści ustalonych w wymaganiach koniecznych, ale braki te nie przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy i umiejętności z danej dziedziny edukacyjnej w ciągu dalszej nauki, rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności.

*1 punkt- uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności zawartych w wymaganiach koniecznych, utrudniają , a nawet uniemożliwiają mu one dalsze zdobywanie wiedzy z danej dziedziny edukacyjnej, nie jest w stanie samodzielnie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności, wymaga pomocy.

Szczegółowe kryteria punktowe zawarte są w przedmiotowym systemie oceniania dla poszczególnych klas.

 

7.Oceny bieżące są odnotowywane w dzienniku lekcyjnym, który stanowi kartę obserwacji ucznia (czerwonym kolorem - oceny ze sprawdzianów i prac ortograficznych).

 

8.Oprócz przyjętej skali punktowej, nauczyciele korzystają z następujących form oceniania:

- systemu aktywizacji – ( wg indywidualnej umowy nauczyciela z uczniami na dany rok nauki np. promyki, kosteczki itp.)

- pisemnego komentarza ( zwłaszcza w klasie I),

- formy werbalnej (ustnego wyrażenia akceptacji, uznania przez nauczyciela w trakcie zajęć lub też dezaprobaty dla poczynań ucznia).

 

9.W zakresie zajęć edukacyjnych ustala się poziomy dla poszczególnych klas.

Umiejętności i wiadomości należy rozpatrywać zatem w czterech umownych kategoriach wymagań: poziom wysoki, poziom średni, poziom zadowalający, poziom niski.

Nauczyciel opisując umiejętności ucznia, wybiera opisy osiągnięć z poszczególnych edukacji. Następnie dobiera odpowiedni poziom uwzględniający osiągnięcia ucznia. Jeżeli w ocenianiu punktowym występuje przewaga 6 p i 5 p uczeń osiągnął poziom wysoki; przewaga 4 p – poziom średni; przewaga 3 p – poziom zadowalający; a przewaga 2 p i 1 p – poziom niski. Na tej podstawie konstruuje charakterystykę dziecka z poszczególnych zajęć i edukacji.

 

10. Ocena z religii wyrażona jest stopniem w ocenianiu bieżącym oraz na arkuszu oceny śródrocznej i na świadectwie.

 

11.Przy ocenianiu z języka obcego (angielskiego) obowiązują zasady oceniania wewnątrzszkolnego w klasach I-III takie jak dla poszczególnych edukacji.

 

12.Ocena zachowania w klasach I-III śródroczna i roczna ma charakter opisowy i  uwzględnia w szczególności:

-wywiązywanie się z obowiązków ucznia (punktualność, sumienność, systematyczność, aktywność)

-godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

-okazywanie szacunku innym osobom

-dbałość o honor i tradycje szkoły

-dbałość o piękno mowy ojczystej i poszanowanie symboli narodowych

-dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych

-zdolność obiektywnej samooceny i oceny zachowania innych

-postawy przeciwdziałania agresji, przemocy wśród rówieśników.

 

13.Bieżąca obserwacja zachowania odnotowywana jest w dzienniku lekcyjnym według przyjętej w klasach I-III  skali punktowej ( 1p - 6p).

 

14. Ocena rozpatrywana jest w czterech umownych kategoriach:

 

Poziom wysoki- uczeń zawsze odpowiedzialnie wywiązuje się z powierzonych zadań i zobowiązań. Aktywnie uczestniczy w zajęciach. Wykazuje bardzo dużą inicjatywę i samodzielność. Jest pracowity, troskliwy, koleżeński, prawdomówny, kulturalny. Dotrzymuje umów. Właściwie reaguje na agresję i przemoc. Panuje nad emocjami. Radzi sobie z problemami życia codziennego. Potrafi dokonać samooceny własnego zachowania i działania oraz ocenić zachowanie innych. Dba o honor i tradycje szkoły, piękno mowy ojczystej oraz bezpieczeństwo i zdrowie innych . Godnie zachowuje się w szkole i poza nią.

 

Poziom średni-uczeń zachowuje się kulturalne, stosuje formy grzecznościowe. Jest koleżeński, uczynny, prawdomówny. Przestrzega zasad bezpieczeństwa. Dotrzymuje zawartych umów. Stara się wywiązywać ze swoich obowiązków. Potrafi ocenić zachowanie swoje i innych. Zgodnie współpracuje w zespole. Dba o tradycje szkolne. Godnie reprezentuje klasę i szkołę w różnych uroczystościach.

  

Poziom zadowalający- uczeń zna formy grzecznościowe, ale nie zawsze je stosuje. Stara się kulturalnie nawiązywać kontakty z rówieśnikami i dorosłymi. Próbuje oceniać własne zachowania i dostrzega potrzebę poprawy niektórych z nich.  Zna i stara się przestrzegać zasady bezpieczeństwa. Radzi sobie z własnymi emocjami. Potrafi pracować w zespole. Nie zawsze systematycznie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Pamięta o stroju galowym na uroczystościach szkolnych.

 

Poziom niski- uczeń zna formy grzecznościowe i zasady kulturalnego zachowania, ale ma trudności z ich przestrzeganiem.  Często zapomina o swoich obowiązkach i zawartych umowach. Ma trudności z opanowaniem własnych emocji. Widzi niewłaściwe zachowania innych. Nieobiektywnie ocenia własne zachowania. Jego zasady postępowania i przekonania budzą zastrzeżenia. Zapomina o zasadach bezpieczeństwa, stając się zagrożeniem dla innych.

 

Jeżeli w ocenianiu punktowym występuje przewaga 6 p i 5 p uczeń osiągnął poziom wysoki; przewaga 4 p – poziom średni; przewaga 3 p – poziom zadowalający; a przewaga 2 p i 1 p – poziom niski.

 

15. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie własnych obserwacji, zgromadzonych punktów,  samooceny ucznia, opinii zespołu klasowego oraz innych nauczycieli uczących.

 

16.Ostateczną ocenę z zachowania wystawia wychowawca klasy.

 

17.Wymagania edukacyjne w klasach I-III.

 

KLASA I

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA

Poziom wysoki:

- tworzy spójną, kilkuzdaniową wypowiedź, używając bogatego słownictwa; dostrzega i tworzy związki przyczynowo-skutkowe;

- poprawnie pisze i łączy litery; bezbłędnie pisze z pamięci i przepisuje, samodzielnie układa i pisze zdania;

- czyta płynnie ze zrozumieniem.

Poziom średni:

- wypowiada się w formie logicznych zdań, dostrzega związki przyczynowo-skutkowe;

- poprawnie odtwarza kształt liter, popełnia nieliczne błędy w przepisywaniu i pisaniu z pamięci; potrafi układać i zapisywać zdania;

- czyta poprawnie ze zrozumieniem.

Poziom zadowalający:

- wypowiada się w formie odpowiedzi na pytania;

- odtwarza poprawnie kształty większości liter, popełnia błędy w przepisywaniu i pisaniu z pamięci; podpisuje obrazki;

- czyta poprawnie przygotowane, krótkie teksty, zwykle ze zrozumieniem.

Poziom niski:

- konstruuje wypowiedzi z pomocą nauczyciela;

- ma trudności z odtwarzaniem prawidłowych kształtów liter, przepisuje poprawnie tylko z pomocą nauczyciela;

 • czyta poprawnie wyrazy i krótkie zdania, nie zawsze rozumie czytany tekst.

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Poziom wysoki:

- biegle dodaje i odejmuje w pamięci w zakresie 10, sprawnie w zakresie 20;

- układa i rozwiązuje zadania z treścią o różnym stopniu trudności;

- posługuje się wiadomościami w sytuacjach praktycznych.

Poziom średni:

- dodaje i odejmuje w pamięci w zakresie 10, a na konkretach w zakresie 20;

- układa i rozwiązuje proste zadania tekstowe;

- potrafi wykorzystywać wiadomości w sytuacjach praktycznych.

Poziom zadowalający:

- poprawnie dodaje i odejmuje na konkretach w zakresie 10;

- potrzebuje pomocy nauczyciela przy rozwiązywaniu zadań tekstowych;

- potrafi posługiwać się niektórymi wiadomościami w sytuacjach praktycznych.

Poziom niski:

- dodaje i odejmuje w zakresie 10 na konkretach, ale popełnia błędy;

- rozwiązywanie prostych zadań tekstowych i zastosowanie wiadomości praktycznych wymaga wsparcia ze strony nauczyciela.

 

EDUKACJA PRZYRODNICZA

Poziom wysoki:

- aktywnie uczestniczy w poznawaniu świata, prowadzi obserwacje i doświadczenia;

- ma bogatą wiedzę o roślinach i zwierzętach;

- rozumie wzajemne zależności między człowiekiem a środowiskiem.

Poziom średni:

- interesuje się środowiskiem przyrodniczym, prowadzi obserwacje;

- ma wiadomości na temat roślin i zwierząt;

- zna niektóre zależności zachodzące między człowiekiem a środowiskiem.

Poziom zadowalający:

- wie, w jaki sposób możemy poznawać przyrodę, dostrzega zmiany w niej zachodzące;

- zna wybrane informacje na temat roślin i zwierząt;

- wie, że istnieją zależności między przyrodą a człowiekiem.

Poziom niski:

- dostrzega istotne zmiany zachodzące w przyrodzie w poszczególnych porach roku;

- ma podstawowe wiadomości o roślinach i zwierzętach;

- rozumie potrzebę dbania o przyrodę.

 

EDUKACJA PLASTYCZNA I ZAJĘCIA TECHNICZNE

Poziom wysoki:

- twórczo i estetycznie wykonuje zadania plastyczno-techniczne;

- samodzielnie czyta instrukcję i pracuje zgodnie z nią;

- zna i przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy.

Poziom średni:

- stosuje różne techniki i środki ekspresji w pracach plastyczno-technicznych;

- potrafi pracować zgodnie z instrukcją;

- przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy.

Poziom zadowalający:

- w pracach plastyczno-technicznych stosuje ulubione techniki;

- wymaga objaśnienia instrukcji;

- zwykle przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy.

Poziom niski:

- prace plastyczno-techniczne wykonuje schematycznie, pod kierunkiem nauczyciela;

- wymaga przypominania zasad bezpieczeństwa pracy.

EDUKACJA MUZYCZNA

Poziom wysoki:

- chętnie i melodyjnie śpiewa, rytmicznie gra na instrumentach perkusyjnych, aktywnie uczestniczy w zabawach przy muzyce.

Poziom średni:

- śpiewa piosenki, odtwarza rytmy na instrumentach perkusyjnych, uczestniczy w zabawach przy muzyce.

Poziom zadowalający:

- śpiewa łatwe piosenki, pod kierunkiem nauczyciela odtwarza proste układy rytmiczne, bawi się przy muzyce.

Poziom niski:

- śpiewa niektóre proste piosenki, potrafi poruszać się w miarę rytmicznie, wymaga zachęty do zabaw przy muzyce.

WYCHOWANIE FIZYCZNE I EDUKACJA ZDROWOTNA

Poziom wysoki:

- jest bardzo sprawny fizycznie, chętnie i aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach;

- rozumie wpływ ruchu, higieny i odżywiania na zdrowie człowieka.

Poziom średni:

- jest sprawny fizyczne, wykazuje inicjatywę w wykonywaniu zadań ruchowych;

- wie, jaki wpływ ma ruch, higiena i odżywianie na zdrowie człowieka.

Poziom zadowalający:

- poprawnie wykonuje większość ćwiczeń fizycznych;

- wie, co ma wpływ na zdrowie człowieka.

Poziom niski:

- uczestniczy w zajęciach ruchowych, ale szybko się zniechęca;

- wie, że należy dbać o zdrowie.

EDUKACJA SPOŁECZNA Z ELEMENTAMI ETYKI - ZACHOWANIE

Poziom wysoki:

- zawsze odpowiedzialnie wywiązuje się ze swoich obowiązków;

- nie zraża się trudnościami, wytrwale dąży do celu;

- zgodnie współpracuje w zespole, aktywnie uczestniczy w życiu klasy;

- jest kulturalny, prawdomówny, troskliwy, koleżeński;

- panuje nad emocjami;

- dotrzymuje umów i zobowiązań;

- zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa;

- samodzielnie radzi sobie z problemami życiowymi;

- potrafi dokonać obiektywnej samooceny i oceny innych.

Poziom średni:

- dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków;

- zachowuje się kulturalnie, używa form grzecznościowych;

- jest prawdomówny, koleżeński;

- potrafi dokonać samooceny i oceny innych;

- współpracuje w zespole, uczestniczy w życiu klasy;

- zazwyczaj panuje nad emocjami, raczej nie zraża się trudnościami;

- przestrzega zasad bezpieczeństwa;

- radzi sobie z problemami życiowymi;

Poziom zadowalający:

- zwykle wywiązuje się ze swoich obowiązków;

- zna formy grzecznościowe, ale nie zawsze je stosuje;

- stara się nawiązywać kontakty z dorosłymi i rówieśnikami;

- próbuje panować nad emocjami;

- w miarę trafnie dokonuje samooceny i oceny innych;

- stara się współpracować w zespole i przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa;

Poziom niski:

- nie zawsze wywiązuje się ze swoich obowiązków;

- zna formy grzecznościowe, ale rzadko je stosuje;

- zna obowiązujące zasady, ale ma trudności z ich przestrzeganiem;

- ma trudności z utrzymywaniem prawidłowych relacji z rówieśnikami;

- często dokonuje niewłaściwej samooceny i oceny innych;

- ma trudność z opanowaniem emocji; nie radzi sobie z problemami.

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Poziom wysoki:

- sprawnie i samodzielnie obsługuje komputer;

- wie, jak korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia i zawsze przestrzega tych zasad;

- zawsze i ze zrozumieniem stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera.

Poziom średni:

- prawidłowo i samodzielnie obsługuje komputer;

- wie, jak korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia i stara się przestrzegać tych zasad;

- stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera.

Poziom zadowalający:

- posługuje się komputerem w podstawowym zakresie;

- wie, jak korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia, ale nie zawsze przestrzega tych zasad;

- zazwyczaj stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera;

Poziom niski:

- posługuje się komputerem w podstawowym zakresie z pomocą nauczyciela;

 • wymaga przypominania zasad korzystania z komputera.

 

 

KLASA II

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA

 Poziom wysoki:

■ tworzy ciekawą, spójną kilku zdaniową wypowiedź, poprawną pod względem logicznym i gramatycznym; używa bogatego słownictwa; dostrzega i tworzy związki przyczynowo-skutkowe;

■ poprawnie pisze i łączy litery; zachowuje poprawność ortograficzną przy przepisywaniu, pisaniu z pamięci i ze słuchu,  oraz w pracach samodzielnych; samodzielnie układa i pisze zdania; redaguje opis, życzenia, list;

■ czyta płynnie, biegle, wyraziście i ze zrozumieniem; wyszukuje informacje w tekście; wciela się w role, odtwarza różne teksty z pamięci.

 Poziom średni:

■ wypowiada się w formie kilku logicznych zdań, poprawnych pod względem gramatycznym; dostrzega związki przyczynowo-skutkowe; systematycznie bogaci słownictwo;

■ poprawnie odtwarza kształt liter; popełnia tylko nieliczne błędy przy przepisywaniu, pisaniu z pamięci i ze słuchu; potrafi z niewielką pomocą układać i zapisywać zdania oraz zredagować życzenia, list, opis;

■ czyta poprawnie, płynnie i ze zrozumieniem; wyszukuje wskazane fragmenty tekstu; recytuje wiersze z pamięci.

 Poziom zadowalający:

■ wypowiada się, odpowiadając na pytania krótkimi, prostymi zdaniami; wymienia zdarzenia bez powiązań przyczynowo-skutkowych;

■ poprawnie odtwarza kształt większości liter; popełnia błędy przy przepisywaniu, pisaniu z pamięci i ze słuchu, bezbłędnie pisze często używane wyrazy, potrafi dodać podpisy do ilustracji; włącza się w zbiorowe redagowanie form użytkowych;

■ czyta poprawnie, płynnie i zwykle ze zrozumieniem krótkie teksty po uprzednim przygotowaniu; odtwarza z pamięci teksty wierszy.

 Poziom niski:

■ konstruuje  wypowiedzi z pomocą nauczyciela; odpowiada na pytania pojedynczymi wyrazami; związki przyczynowo-skutkowe dostrzega jedynie z pomocą nauczyciela;

■ ma trudności z odtwarzaniem prawidłowego kształtu liter i przepisuje poprawnie tylko z pomocą nauczyciela; pisze poprawnie tylko wyrazy bez trudności ortograficznych;

■ czyta poprawnie krótkie zdania, zwykle sylabami z syntezą, nie zawsze rozumie czytany tekst; odtwarza z pamięci krótkie wiersze.

 EDUKACJA MATEMATYCZNA

 Poziom wysoki:

■ biegle dodaje i odejmuje w pamięci w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego; sprawnie oblicza sumy i różnice w zakresie 100, oblicza działania z okienkami, sprawnie mnoży i dzieli w zakresie 30;

■ samodzielnie analizuje, rozwiązuje, przekształca i układa zadania z treścią o różnym stopniu trudności, także na porównywanie różnicowe;

■ sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w sytuacjach praktycznych.

 Poziom średni:

■ dodaje i odejmuje w pamięci w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego; zna zapis liczb do 100 i radzi sobie z obliczeniem sum i różnic, mnoży i dzieli w zakresie 30;

■ samodzielnie rozwiązuje i układa proste zadania tekstowe, także na porównywanie różnicowe;

■ potrafi posługiwać się zdobytymi wiadomościami w sytuacjach praktycznych. 

Poziom zadowalający:

■ poprawnie dodaje i odejmuje  w zakresie 20, w tym z przekroczeniem progu dziesiątkowego; dodaje i odejmuje na konkretach w zakresie 100, oblicza niektóre przykłady mnożenia w zakresie 30;

■ rozwiązuje proste zadania tekstowe;

■ potrafi posługiwać się niektórymi zdobytymi wiadomościami w sytuacjach praktycznych.

 Poziom niski:

■ dodaje i odejmuje w zakresie 20, ale popełnia błędy; dodaje i odejmuje dziesiątkami w zakresie 100; wie, że dodawanie tych samych liczb można zastąpić mnożeniem;

■ rozwiązuje zadania tekstowe tylko z pomocą nauczyciela;

■ zdobył/a niektóre wiadomości, ale ma trudności z ich zastosowaniem w sytuacjach praktycznych.

 

EDUKACJA PRZYRODNICZA

 Poziom wysoki:

■ aktywnie uczestniczy w poznawaniu świata, prowadzi obserwacje i doświadczenia, wyciąga wnioski; zna zagrożenia ze strony  zjawisk przyrodniczych, wie, jak należy się zachować w sytuacjach takiego zagrożenia;

■ ma bogatą wiedzę o roślinach i zwierzętach;

■ rozumie wzajemne zależności między człowiekiem a środowiskiem; rozumie potrzebę ochrony środowiska i wie, jakie działania praktyczne służą jego ochronie;

 Poziom średni:

■ interesuje się środowiskiem przyrodniczym, prowadzi obserwacje, podejmuje próby wnioskowania; zna zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych;

■ ma wiedzę na temat wybranych roślin i zwierząt;

■ zna zależności zachodzące między człowiekiem a środowiskiem; rozumie potrzebę dbania o przyrodę.

 Poziom zadowalający:

■ wie, w jaki sposób można poznawać przyrodę, prowadzi proste obserwacje, dostrzega zmiany zachodzące w otoczeniu, wymienia cechy pór roku; podaje przykłady zagrożeń przyrodniczych;

■ zna wybrane wiadomości na temat roślin i zwierząt;

■ wie, że istnieją wzajemne zależności między człowiekiem a przyrodą; orientuje się w skutkach niewłaściwych działań człowieka.

 Poziom niski:

■ dostrzega istotne zmiany zachodzące w przyrodzie w poszczególnych porach roku; nie zawsze rozumie istotę zjawisk przyrodniczych, prowadzi proste obserwacje pod kierunkiem nauczyciela;

■ ma podstawowe wiadomości o roślinach i zwierzętach;

■ wie, że należy dbać o przyrodę, ale nie zawsze rozumie znaczenie przyrody dla człowieka.

 

EDUKACJA PLASTYCZNA I ZAJĘCIA TECHNICZNE

 Poziom wysoki:

■ ma twórcze podejście do zadań plastyczno-technicznych i wykonuje je estetycznie; rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki;

■ samodzielnie czyta instrukcję i pracuje zgodnie z nią; wycina, majsterkuje, łączy ze sobą różne materiały, eksperymentuje z kolorem;

■ przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy i zabawy; zna i stosuje zasady ruchu drogowego.

 Poziom średni:

■ wypowiada się w różnych technikach plastycznych, stosuje różne środki ekspresji; zna wybrane dziedziny sztuki;

■ potrafi pracować zgodnie z instrukcją, łączy barwy, potrafi majsterkować;

■ zwykle przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy i zabawy, orientuje się w zasadach ruchu drogowego.

 Poziom zadowalający:

■ w pracach plastyczno-technicznych stosuje ulubione techniki; rozpoznaje niektóre dziedziny sztuki;

■ pracuje zgodnie z instrukcją po jej objaśnieniu przez nauczyciela, potrzebuje dodatkowej motywacji, żeby doprowadzić pracę do końca;

■ zna zasady bezpieczeństwa pracy i zabawy i stara się je stosować w praktyce; potrafi bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym.

 Poziom niski:

■ prace plastyczno-techniczne wykonuje według prostych schematów, zdarza się, że estetyka prac budzi zastrzeżenia; nie zawsze właściwie rozpoznaje dziedziny sztuki;

■ wykonuje proste prace plastyczno-techniczne pod kierunkiem nauczyciela;

■ zna zasady bezpieczeństwa pracy i zabawy, ale nie zawsze ich przestrzega; zna podstawowe zasady z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

 EDUKACJA MUZYCZNA

 Poziom wysoki:

■ chętnie śpiewa, tańczy, zna kroki wybranego tańca ludowego; gra proste melodie na wybranym instrumencie; odtwarza i tworzy rytmy oraz akompaniament na instrumentach perkusyjnych; twórczo uczestniczy w zabawach przy muzyce; potrafi zapisać i odczytać gamę; rozpoznaje instrumenty muzyczne należące do różnych grup.

 Poziom średni:

■ śpiewa piosenki; gra gamę i proste układy dźwięków na wybranym instrumencie; odtwarza rytmy i akompaniuje na instrumentach perkusyjnych; aktywnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych; wie, że muzykę można zapisać i odczytać; zna wybrane instrumenty muzyczne.

 Poziom zadowalajacy:

■ śpiewa piosenki; gra gamę i pojedyncze dźwięki na wybranym instrumencie; pod kierunkiem nauczyciela odtwarza układy rytmiczne i proste akompaniamenty; bawi się przy muzyce; rozpoznaje niektóre instrumenty muzyczne.

 Poziom niski:

■ śpiewa kilka poznanych piosenek i gra pojedyncze dźwięki na wybranym instrumencie; odtwarza proste rytmy; potrafi poruszać się rytmicznie, ale wymaga zachęty do zabaw przy muzyce; zna podstawowe instrumenty muzyczne, wykorzystywane podczas zajęć.

 

WYCHOWANIE I FIZYCZNE I EDUKACJA ZDROWOTNA

 Poziom wysoki:

■ jest bardzo sprawny/a fizycznie, zwinnie i szybko pokonuje przeszkody, rzuca i chwyta piłkę; bezbłędnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne; chętnie i aktywnie uczestniczy w zabawach, grach zespołowych i ćwiczeniach terenowych;

■ rozumie wpływ ruchu, higieny i odżywiania na zdrowie człowieka, przestrzega poznanych zasad higieny zdrowotnej.

 Poziom średni:

■ jest sprawny/a fizycznie, zręcznie i szybko realizuje zadania sportowe, poprawnie wykonuje ćwiczenia z przyborami i bez przyborów; wykazuje dużą aktywność w wykonywaniu zadań ruchowych, współpracuje z partnerem i drużyną;

■ wie, jaki wpływ mają ruch, higiena i odżywianie na zdrowie człowieka, stara się przestrzegać poznanych zasad higieny zdrowotnej.

 Poziom zadowalający:

■ sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne; dobrze radzi sobie z pokonywaniem torów przeszkód; chętnie uczestniczy w zabawach i grach ruchowych;

■ wie, co ma wpływ na zdrowie człowieka; stara się korzystać z aktywnych form wypoczynku.

 Poziom niski:

■ wykonuje podstawowe ćwiczenia gimnastyczne; uczestniczy w zabawach i grach ruchowych, ale szybko się zniechęca i wycofuje z zabawy;

■ wie, że należy dbać o zdrowie, ale nie zawsze stosuje się do zasad higieny zdrowotnej.

 

EDUKACJA SPOŁECZNA Z ELEMENTAMI ETYKI – ZACHOWANIE

 Poziom wysoki:

■ zawsze odpowiedzialnie wywiązuje się ze swoich obowiązków;

■ nie zraża się trudnościami, wytrwale dąży do celu;

■ zgodnie współpracuje w zespole i bawi się w grupie, aktywnie i twórczo uczestniczy w życiu klasy;

■ jest kulturalny/a, prawdomówny/a, troskliwy/a, koleżeński/a, szanuje innych; używa form grzecznościowych;

■ panuje nad emocjami;

■ dotrzymuje umów i zobowiązań;

■ identyfikuje się z rodziną, szkołą, miastem, krajem;

■ zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa;

■ samodzielnie radzi sobie z wieloma problemami, chętnie pomaga innym;

■ potrafi dokonać obiektywnej samooceny i oceny innych.

 Poziom średni:

■ dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków;

■ nie zraża się napotkanymi trudnościami;

■ potrafi współpracować w zespole i bawić się w grupie; uczestniczy w życiu klasy;

■ jest prawdomówny/a, koleżeński/a; używa form grzecznościowych;

■ zazwyczaj panuje nad emocjami;

■ zazwyczaj dotrzymuje umów i zobowiązań;

■ rozumie więzi rodzinne i koleżeńskie,

■ zwykle przestrzega zasad bezpieczeństwa;

■ radzi sobie z niektórymi problemami życiowymi, pomaga innym;

■ potrafi dokonać samooceny i ocenić zachowania innych.

 Poziom zadowalający:

■ zwykle wywiązuje się ze swoich obowiązków,

■ nie zawsze doprowadza pracę do końca, często wymaga dodatkowej motywacji;

■ stara się zgodnie współpracować w zespole i bawić się w grupie;

■ zna formy grzecznościowe, ale nie zawsze je stosuje;

■ stara się kulturalnie nawiązywać kontakty z dorosłymi i rówieśnikami;

■ zwykle radzi sobie z emocjami;

■ czasami dotrzymuje umów i zobowiązań;

■ wie, jakie znaczenie ma rodzina w życiu człowieka;

■ stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa;

■ próbuje radzić sobie z problemami;

■ próbuje dokonać samooceny i ocenić zachowania innych.

 Poziom niski:

■ nie zawsze wywiązuje się ze swoich obowiązków;

■ przerywa pracę, ma trudności z doprowadzeniem wykonywanego zadania do końca;

■ rozumie, na czym polega koleżeństwo, ale ma trudności w utrzymywaniu prawidłowych relacji z rówieśnikami;

■ zna formy grzecznościowe, ale rzadko je stosuje;

■ nie zawsze panuje nad emocjami;

■ zna obowiązujące zasady, ale ma trudności z ich przestrzeganiem;

■ niektóre zachowania budzą zastrzeżenia;

■ ma trudności z dokonaniem samooceny i oceny zachowania innych.

 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

 Poziom wysoki:

■ sprawnie i samodzielnie obsługuje komputer;

■ biegle obsługuje edytor grafiki i tekstu;

■ samodzielnie wykonuje ćwiczenia.

 Poziom średni:

■ prawidłowo i zazwyczaj samodzielnie obsługuje komputer;

■ sprawnie posługuje się edytorem grafiki i tekstu;

■ wykonuje ćwiczenia.

 Poziom zadowalający:

■ obsługuje komputer pod kierunkiem nauczyciela;

■ posługuje się edytorem grafiki i tekstu, ale wymaga wsparcia;

■ wykonuje ćwiczenia.

 Poziom niski:

■ wie, jak należy obsługiwać komputer, ale w praktyce potrzebuje wsparcia nauczyciela;

■ potrafi wykonać proste rysunki w programie graficznym i niektóre zadania w edytorze tekstu, ale pod kierunkiem nauczyciela;

■ wykonuje niektóre ćwiczenia.

 

 KLASA III

 EDUKACJA POLONISTYCZNA

Poziom wysoki:

Uczeń: czyta płynnie i wyraziście wszystkie teksty literackie i informacyjne przeznaczone dla dzieci; sprawnie wyszukuje informacje w tekstach i innych źródłach; wykazuje systematycznie potrzebę kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci; sprawnie korzysta z podręczników i zeszytów ćwiczeń; regularnie bogaci zasób słownictwa i struktur składniowych; samodzielnie analizuje i interpretuje teksty kultury; bezbłędnie wyszukuje w tekstach wskazane fragmenty, określa czas i miejsce akcji, wskazuje bohaterów; recytuje wiersze i odtwarza role zawsze z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji; samodzielnie tworzy i bezbłędnie zapisuje formy użytkowe: życzenia, zaproszenia, zawiadomienia, listy, notatki do kroniki; zawsze poprawnie redaguje ustne i pisemne wypowiedzi wielozdaniowe na podane tematy; stosuje właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych; zawsze chętnie uczestniczy w rozmowach, zadaje pytania i odpowiada na nie, wyciąga wnioski i prezentuje własne zdanie; dostrzega i zawsze trafnie wskazuje związki przyczynowo-skutkowe; zawsze dba o bogactwo języka i kulturę wypowiedzi; bezbłędnie różnicuje pojęcia: głoska, litera, sylaba, wyraz, zdanie; pisze czytelnie i estetycznie, zawsze przestrzega zasad kaligrafii; zawsze samodzielnie i bezbłędnie redaguje oraz zapisuje opisy i krótkie opowiadania; zawsze przestrzega poprawności gramatycznej, stylistycznej, ortograficznej i interpunkcyjnej; bezbłędnie przepisuje, pisze z pamięci i ze słuchu; samodzielnie realizuje  zadania domowe.

 

Poziom średni:

Uczeń czyta płynnie teksty literackie i informacyjne dla dzieci; potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w różnych źródłach; często wykazuje potrzebę kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci; umie właściwie korzystać z podręczników i zeszytów ćwiczeń; sprawnie wyszukuje w tekstach wskazane fragmenty, określa czas i miejsce akcji, wskazuje bohaterów; dba o wzbogacanie słownictwa; samodzielnie poszukuje nowych struktur składniowych; zazwyczaj samodzielnie dokonuje analizy większości tekstów kultury; korzysta z zasad intonacji i interpunkcji przy recytacji wierszy i odtwarzaniu ról; zwykle samodzielnie tworzy formy użytkowe: życzenia, zaproszenia, zawiadomienia, listy, notatki do kroniki, stara się bezbłędnie je zapisywać; często stosuje właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych; zwykle chętnie uczestniczy w rozmowach, zadaje pytania i odpowiada na nie, wyciąga wnioski i prezentuje własne zdanie; dostrzega i zazwyczaj trafnie wskazuje związki przyczynowo-skutkowe; zwykle dba o kulturę języka; z reguły bezbłędnie różnicuje pojęcia: głoska, litera, sylaba, wyraz, zdanie; poprawnie redaguje wypowiedzi wielozdaniowe na podane tematy i stara się je bezbłędnie zapisywać; pisze czytelnie i estetycznie, z reguły przestrzega zasad kaligrafii; zwykle samodzielnie i bezbłędnie redaguje oraz zapisuje opisy i krótkie opowiadania; w pracach pisemnych przestrzega zasad gramatyki, ortografii, interpunkcji; w przepisywaniu, pisaniu z pamięci i ze słuchu sporadycznie popełnia błędy; zwykle samodzielnie realizuje pisemne zadania domowe.

 

Poziom zadowalający:

Uczeń:czyta płynnie wszystkie opracowane teksty oraz niektóre nowe teksty literackie i informacyjne przeznaczone dla dzieci; radzi sobie z wyszukiwaniem potrzebnych informacji we wskazanych źródłach; stara się systematycznie bogacić słownictwo; zazwyczaj korzysta z opracowanych tekstów kultury oraz podręczników i zeszytów ćwiczeń; z nieznaczną pomocą dokonuje analizy tekstów; radzi sobie z wyszukiwaniem w tekstach wskazanych fragmentów, poprawnie określa czas i miejsce akcji, wskazuje bohaterów; dobrze radzi sobie z recytacją wierszy i odtwarzaniem ról; stara się stosować właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach; uczestniczy w rozmowach, zadaje pytania i odpowiada na nie, wyciąga wnioski, potrafi zaprezentować własne zdanie; dostrzega i trafnie wskazuje proste związki przyczynowo-skutkowe; poprawnie różnicuje pojęcia: głoska, litera, sylaba, wyraz, zdanie; pod kierunkiem nauczyciela tworzy i zapisuje poprawne formy użytkowe: życzenia, zaproszenia, zawiadomienia, listy, notatki do kroniki; stara się pisać czytelnie i estetycznie, z uwzględnianiem zasad kaligrafii; dąży do zachowania poprawności gramatycznej, ortograficznej i interpunkcyjnej; na podstawie zgromadzonego słownictwa redaguje ustnie i pisemnie krótkie wypowiedzi wielozdaniowe; stara się samodzielnie i poprawnie zapisywać redagowane zespołowo opisy i krótkie opowiadania;

 zwykle bezbłędnie przepisuje teksty, ale popełnia błędy w pisaniu z pamięci i ze słuchu; czasami wymaga nieznacznej pomocy przy realizacji pisemnych zadań domowych.

 

Poziom niski:

Uczeń: czyta płynnie krótkie, wyćwiczone wcześniej teksty literackie; radzi sobie z odczytywaniem tekstów informacyjnych; z pomocą nauczyciela wyszukuje informacje we wskazanych źródłach; uczestniczy w zespołowych formach analizowania tekstów kultury; z pomocą nauczyciela wyszukuje w tekstach wskazane fragmenty, poprawnie określić czas i miejsce akcji, wskazać bohaterów; stara się gromadzić nowe słownictwo i struktury składniowe; radzi sobie z samodzielnym wykorzystaniem podręczników i zeszytów ćwiczeń; recytuje krótkie wiersze z należytą intonacją i interpunkcją; odtwarza wyćwiczone role; zwykle radzi sobie z dostosowywaniem sposobów komunikowania się w różnych sytuacjach, ale czasami wymaga wsparcia w werbalizowaniu własnych opinii i sądów; nie zawsze chętnie uczestniczy w rozmowach, zadaje proste pytania, odpowiada na nie prostymi zdaniami; potrzebuje wsparcia w dostrzeganiu i wskazywaniu związków przyczynowo-skutkowych; różnicuje pojęcia: głoska, litera, sylaba, wyraz, zdanie, ale czasem popełnia błędy; na podstawie podanego słownictwa i z nieznaczną pomocą tworzy i zapisuje formy użytkowe: życzenia, zaproszenia, zawiadomienia, listy, notatki do kroniki; potrzebuje pomocy przy redagowaniu pisemnych wypowiedzi           wielozdaniowych na podane tematy; uczestniczy w zespołowym redagowaniu opisów i krótkich opowiadań, stara się je poprawnie zapisywać; pisze sprawnie, ale nie zawsze dba o czytelność i estetykę pisma; stara się przestrzegać zasad pisowni, ale popełnia błędy w tekstach pisanych z pamięci i ze słuchu, a czasem także w przepisywanych; często potrzebuje wsparcia przy realizacji pisemnych zadań domowych.

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Poziom wysoki:

Uczeń:doskonale orientuje się w przestrzeni i na płaszczyźnie, bezbłędnie wskazuje i nazywa kierunki; sprawnie klasyfikuje obiekty, numeruje je, tworzy serie rosnące i malejące; biegle liczy w przód i w tył od danej liczby w zakresie 100000 bezbłędnie zapisuje cyframi, odczytuje i porównuje liczby w zakresie 100000;  zawsze poprawnie zapisuje formuły działań matematycznych; sprawnie dodaje i odejmuje w pamięci w zakresie 1000 bezbłędnie podaje z pamięci iloczyny w obrębie tabliczki mnożenia;  zawsze sprawdza wyniki dodawania odejmowaniem, a mnożenia dzieleniem;  oblicza bezbłędnie działania z niewiadomą w postaci okienka; samodzielnie rozwiązuje zadania tekstowe nawet o podwyższonym stopniu trudności, łącznie z zadaniami na porównywanie różnicowe; zawsze sprawnie i samodzielnie układa zadania tekstowe do podanych sytuacji, ilustracji i działań; zna i bezbłędnie stosuje w obliczeniach i sytuacjach codziennych poznane jednostki miar; zna i zawsze bezbłędnie wymienia nominały banknotów i monet; bezbłędnie posługuje się pojęciami: cena, ilość, wartość; sprawnie wykonuje obliczenia pieniężne, kalendarzowe i zegarowe; bezbłędnie odczytuje temperaturę i wskazania zegara w systemie 12- i 24-godzinnym; zna i właściwie stosuje znaki rzymskie od I do XII; zawsze bezbłędnie wymienia kolejne dni tygodnia i miesiące; sprawnie i zawsze poprawnie posługuje się pojęciami określającymi czas: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta;  bezbłędnie zapisuje daty różnymi sposobami; sprawnie dokonuje mierzenia odcinków na płaszczyźnie, bezbłędnie rysuje odcinki o podanej długości; rozpoznaje i nazywa podstawowe figury geometryczne, rysuje je w powiększeniu lub pomniejszeniu; bezbłędnie dorysowuje drugą połowę figur symetrycznych, kontynuuje regularne wzory; sprawnie oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów.

 

Poziom średni:

Uczeń: dobrze orientuje się w przestrzeni i na płaszczyźnie, zwykle bezbłędnie wskazuje i nazywa kierunki; poprawnie klasyfikuje obiekty, numeruje je, tworzy serie rosnące i malejące; sprawnie liczy w przód i w tył od danej liczby w zakresie 1000;  zapisuje cyframi, odczytuje i porównuje liczby w zakresie 1000; z reguły poprawnie zapisuje formuły działań matematycznych; dodaje i odejmuje w pamięci w zakresie 1000 podaje z pamięci większość iloczynów w obrębie tabliczki mnożenia; zwykle sprawdza wyniki dodawania odejmowaniem, a mnożenia dzieleniem; sprawnie oblicza działania z niewiadomą w postaci okienka; samodzielnie rozwiązuje zadania tekstowe łącznie z zadaniami na porównywanie różnicowe; samodzielnie i zwykle bezbłędnie układa zadania tekstowe do podanych sytuacji, ilustracji i działań; zna i poprawnie stosuje w obliczeniach i sytuacjach codziennych poznane jednostki miar; zwykle bezbłędnie wymienia nominały banknotów i monet; sprawnie posługuje się pojęciami: cena, ilość, wartość; wykonuje poprawnie obliczenia pieniężne, kalendarzowe i zegarowe; z reguły bezbłędnie odczytuje temperaturę i wskazania zegara w systemie 12- i 24-godzinnym; zna i umie poprawnie zastosować znaki rzymskie od I do XII; zwykle bezbłędnie wymienia kolejne dni tygodnia i miesiące; sprawnie i zazwyczaj poprawnie posługuje się pojęciami określającymi czas: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta;  zazwyczaj bezbłędnie zapisuje daty kilkoma sposobami; dokonuje mierzenia odcinków na płaszczyźnie, zwykle bezbłędnie rysuje odcinki o podanej długości;  rozpoznaje i nazywa podstawowe figury geometryczne; zazwyczaj rysuje podstawowe figury geometryczne w powiększeniu lub pomniejszeniu; poprawnie dorysowuje drugą połowę figur symetrycznych, kontynuuje regularne wzory; stara się obliczać obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów.

 

Poziom zadowalający:

Uczeń: orientuje się w przestrzeni i na płaszczyźnie, potrafi bezbłędnie wskazywać i nazwać kierunki; zwykle poprawnie klasyfikuje obiekty, numeruje je, potrafi tworzyć serie rosnące i malejące; liczy w przód i w tył od danej liczby w zakresie 1000  zapisuje cyframi, odczytuje i porównuje liczby w zakresie 1000; poprawnie zapisuje formuły działań matematycznych, choć czasem popełnia drobne błędy; dodaje i odejmuje w pamięci w zakresie 100; podaje z pamięci niektóre iloczyny w obrębie tabliczki mnożenia; stara się sprawdzać wyniki dodawania odejmowaniem, a mnożenia dzieleniem; radzi sobie z obliczaniem działań z niewiadomą w postaci okienka; samodzielnie rozwiązuje proste zadania tekstowe, radzi sobie z zadaniami na porównywanie różnicowe; czasami samodzielnie i poprawnie układa zadania tekstowe do podanych sytuacji, ilustracji i działań; zna i często poprawnie stosuje w obliczeniach i sytuacjach codziennych poznane jednostki miar; zna i poprawnie wymienia nominały banknotów i monet; stara się posługiwać się pojęciami: cena, ilość, wartość; wykonuje poprawnie proste obliczenia pieniężne, kalendarzowe i zegarowe; stara się odczytywać temperaturę i wskazania zegara w systemie 12- i 24-godzinnym, ale czasem popełnia błędy; zna i umie zastosować w znanych sytuacjach znaki rzymskie od I do XII; wymienia prawidłowo kolejne dni tygodnia i miesiące; stara się i zwykle poprawnie posługuje się pojęciami określającymi czas: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta;  zazwyczaj bezbłędnie zapisuje daty wybranymi sposobami; zazwyczaj poprawnie mierzy odcinki na płaszczyźnie, stara się bezbłędnie rysować odcinki o podanej długości; rozpoznaje i nazywa podstawowe figury geometryczne; stara się rysować podstawowe figury geometryczne w powiększeniu lub pomniejszeniu, ale czasami popełnia błędy; stara się poprawnie rysować drugą połowę figur symetrycznych, kontynuuje regularne wzory; w typowych sytuacjach oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów.

 

Poziom niski:

Uczeń: określa położenie obiektów w przestrzeni i na płaszczyźnie, ale popełnia błędy; radzi sobie ze wskazywaniem i nazywaniem głównych kierunków; stara się dokonywać poprawnej klasyfikacji obiektów, ponumerować je i utworzyć proste serie rosnące i malejące; radzi sobie z liczeniem w przód i w tył od danej liczby w zakresie 100;  zapisuje cyframi, odczytuje i porównuje liczby w zakresie 100, ale czasem popełnia błędy;  poprawnie zapisuje proste formuły działań matematycznych, ale czasem popełnia błędy; dodaje i odejmuje w pamięci w zakresie 20, a z zastosowaniem liczmanów w zakresie 100;  podaje z pamięci łatwe iloczyny w obrębie tabliczki mnożenia; za wskazaniem nauczyciela sprawdza wyniki dodawania odejmowaniem, a mnożenia dzieleniem; radzi sobie z obliczaniem prostych działań z niewiadomą w postaci okienka; samodzielnie rozwiązuje typowe i proste zadania tekstowe, a z nieznaczną pomocą rozwiązuje zadania na porównywanie różnicowe;  z nieznaczną pomocą nauczyciela poprawnie układa proste zadania tekstowe do typowych sytuacji, podanych ilustracji i działań; zna i zazwyczaj stara się stosować w prostych obliczeniach i sytuacjach codziennych poznane jednostki miar; zna i wymienia nominały banknotów i monet, czasem popełnia błędy; stara się  poprawnie posługiwać pojęciami: cena, ilość, wartość w typowych i znanych sytuacjach; radzi sobie z prostymi obliczeniami pieniężnymi, kalendarzowymi i zegarowymi; czasami odczytuje temperaturę i wskazania zegara w systemie 12- i 24-godzinnym, ale dość często popełnia błędy; zna i umie zastosować tylko w wybranych sytuacjach znaki rzymskie od I do XII; wymienia prawidłowo kolejne dni tygodnia, myli kolejność miesięcy w roku; stara się poprawnie posługiwać pojęciami określającymi czas: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta, ale popełnia błędy;  zapisuje poprawnie daty tylko wybranym sposobem; próbuje samodzielnie mierzyć odcinki na płaszczyźnie i rysować odcinki o podanej długości, ale zadania wykonuje nie zawsze precyzyjnie; rozpoznaje i nazywa podstawowe figury geometryczne, czasem ma trudności w rysowaniu ich w powiększeniu lub pomniejszeniu; stara się poprawnie rysować drugą połowę figur symetrycznych i właściwie kontynuować regularne wzory, ale czasem ma trudności; oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów tylko w znanych i typowych sytuacjach.

 

EDUKACJA PRZYRODNICZA

Poziom wysoki:

Uczeń: zawsze samodzielnie prowadzi obserwacje i proste doświadczenia przyrodnicze;  systematycznie obserwuje pogodę i samodzielnie wyciąga wnioski z dokonanych spostrzeżeń; biegle rozpoznaje typowe krajobrazy Polski; szczegółowo opisuje życie roślin i zwierząt w wybranych ekosystemach: las, park, pole uprawne, sad, ogród, łąka, zbiorniki wodne;  rozpoznaje i nazywa wszystkie zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów;  rozpoznaje i zawsze poprawnie nazywa poznane zwierzęta egzotyczne; rzeczowo objaśnia zależności zjawisk przyrody od pór roku; bezbłędnie wymienia sposoby przystosowania zwierząt do pór roku; zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin;  zawsze bezbłędnie nazywa części ciała i wybrane narządy wewnętrzne człowieka i zwierząt; rozumie znaczenie racjonalnego żywienia i profilaktyki zdrowotnej;  zawsze dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych; wie, jakie są zagrożenia ze strony przyrody i potrafi wskazać sposoby przeciwdziałania im;  rozumie i uzasadnia rolę i znaczenie zwierząt dla środowiska; wymienia liczne przykłady szkodliwych dla przyrody działań człowieka; rozumie potrzebę i systematycznie stosuje w praktyce oszczędzanie wody i segregację śmieci;  zawsze chętnie podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku; z własnej inicjatywy angażuje się w akcje ekologiczne wykraczające poza środowisko lokalne.

 

Poziom średni:

Uczeń: zwykle samodzielnie prowadzi obserwacje i proste doświadczenia przyrodnicze; obserwuje pogodę i zwykle samodzielnie wyciąga wnioski z dokonanych spostrzeżeń; rozpoznaje i trafnie nazywa typowe krajobrazy Polski; często dokładnie opisuje życie roślin i zwierząt w wybranych ekosystemach: las, park, pole uprawne, sad, ogród, łąka, zbiorniki wodne;  rozpoznaje i nazywa większość zwierząt i roślin typowych dla wybranych regionów; rozpoznaje i zwykle poprawnie nazywa poznane zwierzęta egzotyczne; z reguły samodzielnie objaśnia zależności zjawisk przyrody od pór roku; poprawnie wymienia poznane sposoby przystosowania zwierząt do pór roku;  zna różne przykłady wpływów przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin; zwykle bezbłędnie nazywa części ciała i wybrane narządy wewnętrzne człowieka i zwierząt; z reguły określa znaczenie racjonalnego żywienia i profilaktyki zdrowotnej dla dobrego funkcjonowania organizmu; zazwyczaj dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych; zna większość zagrożeń ze strony przyrody i potrafi wskazać sposoby przeciwdziałania im;  rozumie rolę zwierząt i podaje liczne przykłady ich znaczenia dla środowiska; wymienia przykłady szkodliwych dla przyrody działań człowieka; rozumie potrzebę i często stosuje w praktyce oszczędzanie wody i segregację śmieci;  zwykle chętnie podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku; czasami angażuje się w akcje ekologiczne wykraczające poza środowisko lokalne.

 

Poziom zadowalający:

Uczeń: prowadzi obserwacje i wykonuje w zespole proste doświadczenia przyrodnicze; stara się obserwować pogodę i wyciągać wnioski z dokonanych spostrzeżeń; rozpoznaje i zwykle poprawnie nazywa typowe krajobrazy Polski; umie opisać życie wybranych roślin i zwierząt w poznanych ekosystemach: las, park, pole uprawne, sad, ogród, łąka, zbiorniki wodne;  rozpoznaje, potrafi nazwać niektóre gatunki zwierząt i roślin typowych dla wybranych regionów; rozpoznaje i poprawnie nazywa większość poznanych zwierząt egzotycznych; objaśnia niektóre zależności zjawisk przyrody od pór roku; wymienia większość poznanych sposobów przystosowania zwierząt do pór roku;  zna i stara się samodzielnie podawać przykłady wpływów przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin; poprawnie nazywa części ciała i poznane narządy wewnętrzne człowieka i zwierząt; wie, że racjonalne żywienie i profilaktyka zdrowotna jest konieczna dla dobrego funkcjonowania organizmu;  stara się zawsze dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych; zna niektóre zagrożenia ze strony przyrody, umie podać przykłady przeciwdziałania im; rozumie rolę zwierząt, podaje wybrane przykłady ich znaczenia dla środowiska; wymienia przykłady szkodliwych dla przyrody działań człowieka; rozumie i podaje przykładowe uzasadnienia potrzeby oszczędzania wody i segregacji śmieci;  podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku;  razem z zespołem angażuje się w akcje ekologiczne wykraczające poza środowisko lokalne.

 

Poziom niski:

Uczeń: pod kierunkiem nauczyciela prowadzi wskazane obserwacje, wykonuje w zespole proste doświadczenia przyrodnicze; zwykle samodzielnie wykonuje zlecone obserwacje pogody, ale wymaga wsparcia przy formułowaniu wniosków z dokonanych spostrzeżeń; zwykle nazywa typowe krajobrazy Polski, ale nie zawsze umie samodzielnie wymienić ich cechy; z nieznaczną pomocą umie opisać życie wybranych roślin i zwierząt w poznanych ekosystemach: las, park, pole uprawne, sad, ogród, łąka, zbiorniki wodne;  zna i zazwyczaj poprawnie nazywa wybrane gatunki zwierząt i roślin typowych dla poznanych regionów Polski; rozpoznaje i umie nazwać niektóre z poznanych zwierząt egzotycznych; podaje przykłady zależności zjawisk przyrody od pór roku; wymienia niektóre z poznanych sposobów przystosowania zwierząt do pór roku;  podaje wybrane przykłady wpływów przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin; z nieznaczną pomocą nazywa części ciała i niektóre poznane narządy wewnętrzne człowieka i zwierząt;  wie, że racjonalne żywienie i profilaktyka zdrowotna jest konieczna dla dobrego funkcjonowania organizmu; zwykle stara się dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych; zna przykłady zagrożeń ze strony przyrody, zwykle umie podać przykłady przeciwdziałania im;  czasem podaje wybrane przykłady znaczenia zwierząt dla środowiska; wymienia przykłady szkodliwych dla przyrody działań człowieka; podaje przykłady poznanych uzasadnień potrzeby oszczędzania wody i segregacji śmieci;  podejmuje wspólne działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku; wykonuje przydzielone zadania w akcjach ekologicznych wykraczających poza środowisko lokalne.

                                                                                                                                                                                                           

EDUKACJA PLASTYCZNA

Poziom wysoki: 

Uczeń: zawsze chętnie podejmuje działalność twórczą; stosuje zawsze bogate i różnorodne środki wyrazu; zawsze trafnie dobiera materiały, narzędzia i techniki plastyczne; ciekawie i oryginalnie komponuje na płaszczyźnie i w przestrzeni; zawsze twórczo i estetycznie ilustruje sceny realne i fantastyczne, wykonuje proste rekwizyty; systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły i środowiska;  często korzysta z przekazów medialnych; zawsze samodzielnie realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych; bezbłędnie rozpoznaje i nazywa poznane dzieła polskich i europejskich sztuk plastycznych, filmu i fotografii, architektury, rzemiosła i sztuki ludowej; samodzielnie opisuje dzieła sztuki, posługując się elementarnymi terminami właściwymi dla poszczególnych dziedzin działalności twórczej.

 

Poziom średni: 

Uczeń: zwykle chętnie podejmuje działalność twórczą; często stosuje różnorodne środki wyrazu; zwykle trafnie dobiera materiały, narzędzia i techniki plastyczne; tworzy ciekawe kompozycje na płaszczyźnie i w przestrzeni; z reguły twórczo i estetycznie ilustruje sceny realne i fantastyczne, wykonuje proste rekwizyty; chętnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły i środowiska; korzysta z przekazów medialnych; czasami realizuje samodzielnie proste projekty w zakresie form użytkowych; zazwyczaj bezbłędnie rozpoznaje i nazywa większość poznanych dzieł polskich i europejskich sztuk plastycznych, filmu i fotografii, architektury, rzemiosła i sztuki ludowej; często samodzielnie opisuje poznane dzieła sztuki, zwykle posługuje się elementarnymi terminami właściwymi dla poszczególnych dziedzin działalności twórczej.

 

Poziom zadowalający:

Uczeń: chętnie podejmuje działalność twórczą, ale stosuje tylko niektóre środki wyrazu; radzi sobie z trafnym doborem materiałów, narzędzi i technik plastycznych; tworzy proste kompozycje na płaszczyźnie i w przestrzeni; czasami twórczo ilustruje sceny realne i fantastyczne, wykonuje proste rekwizyty, ale nie zawsze dba o estetykę prac; uczestniczy w większości form życia kulturalnego szkoły i środowiska;  czasami korzysta z przekazów medialnych; realizuje w zespole proste projekty w zakresie form użytkowych; rozpoznaje i nazywa wybrane z poznanych dzieł polskich i europejskich sztuk plastycznych, filmu i fotografii, architektury, rzemiosła i sztuki ludowej; opisuje poznane dzieła sztuki pod kierunkiem nauczyciela; zna i w większości rozumie wybrane terminy właściwe dla poszczególnych dziedzin działalności twórczej, w podanych sytuacjach stara się posługiwać się nimi.

 

Poziom niski:

Uczeń: podejmuje działalność twórczą, ale stosuje tylko wybrane środki wyrazu;  nie zawsze radzi sobie z trafnym doborem materiałów, narzędzi i technik plastycznych; tworzy proste, schematyczne kompozycje na płaszczyźnie i w przestrzeni; zwykle schematycznie ilustruje sceny realne i fantastyczne, wykonuje proste rekwizyty, nie zawsze dba o estetykę prac; uczestniczy w zbiorowych formach życia kulturalnego szkoły, czasem również środowiska; – z nieznaczną pomocą nauczyciela stara się korzystać z przekazów medialnych;  wykonuje przydzielone zadania w realizacji zespołowej prostych projektów w zakresie form użytkowych; pod kierunkiem nauczyciela próbuje rozpoznawać i nazywać wybrane z poznanych dzieł polskich i europejskich sztuk plastycznych, filmu i fotografii, architektury, rzemiosła i sztuki ludowej;  przy pomocy nauczyciela radzi sobie z opisywaniem poznanych dzieł sztuki, ale nie zawsze rozumie terminy właściwe dla poszczególnych dziedzin działalności twórczej, a w podanych sytuacjach posługuje się tylko nielicznymi.

 

EDUKACJA MUZYCZNA

Poziom wysoki:

Uczeń:  śpiewa z pamięci wszystkie poznane piosenki oraz hymn państwowy; samodzielnie realizuje różnymi formami ruchu i głosu wszystkie tematy rytmiczne;  bezbłędnie rozpoznaje podstawowe elementy muzyki; zawsze bezbłędnie rozpoznaje podstawowe formy muzyczne oraz sposoby ich wykonania (solo, chór, orkiestra); tworzy własne układy rytmiczne, zawsze chętnie improwizuje głosem, gestem i na instrumentach muzycznych; rozpoznaje głosy ludzkie (sopran, bas) i różne instrumenty muzyczne; gra proste rytmy i melodie z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych i melodycznych;  odczytuje bezbłędnie znaki notacji muzycznej; tańczy wszystkie poznane tańce ludowe; zawsze kulturalnie uczestniczy w koncertach i przyjmuje właściwą postawę podczas odtwarzania hymnu państwowego;  aktywnie słucha muzyki, określa jej charakter i nastrój, tworzy ilustracje dźwiękowe do tekstów.

 

Poziom średni: 

Uczeń: śpiewa z pamięci większość poznanych piosenek oraz hymn państwowy;  zwykle samodzielnie realizuje różnymi formami ruchu i głosu większość tematów rytmicznych; rozpoznaje podstawowe elementy muzyki;  zwykle bezbłędnie rozpoznaje podstawowe formy muzyczne oraz sposoby ich wykonania (solo, chór, orkiestra); tworzy krótkie układy rytmiczne, chętnie improwizuje głosem, gestem i na instrumentach muzycznych; rozpoznaje głosy ludzkie (sopran, bas) i większość poznanych instrumentów muzycznych;  po opracowaniu gra proste rytmy i melodie z zastosowaniem instrumentów perkusyjnych i melodycznych;  zwykle poprawnie odczytuje znaki notacji muzycznej;  tańczy krakowiaka i polkę, zna podstawowe kroki innych poznanych tańców ludowych; zazwyczaj kulturalnie uczestniczy w koncertach, przyjmuje właściwą postawę podczas odtwarzania hymnu państwowego;  aktywnie słucha muzyki, zwykle samodzielnie określa jej nastrój i charakter.

 

Poziom zadowalający:

Uczeń: śpiewa z pamięci wybrane piosenki oraz hymn państwowy; stara się samodzielnie realizować podanymi formami ruchu i głosu większość tematów rytmicznych; zwykle poprawnie rozpoznaje podstawowe elementy muzyki; często poprawnie rozpoznaje podstawowe formy muzyczne oraz sposoby ich wykonania (solo, chór, orkiestra); czasami tworzy krótkie, proste układy rytmiczne i podejmuje próby improwizowania głosem, gestem lub na instrumentach muzycznych;  rozpoznaje głosy ludzkie (sopran, bas) i wybrane instrumenty muzyczne; po opracowaniu stara się grać proste rytmy i krótkie melodie z zastosowaniem instrumentów perkusyjnych i melodycznych;  zwykle poprawnie odczytuje większość poznanych znaków notacji muzycznej;  tańczy krakowiaka i polkę, zna niektóre kroki innych poznanych tańców ludowych; stara się kulturalnie uczestniczyć w koncertach, przyjmuje właściwą postawę podczas odtwarzania hymnu państwowego;  zazwyczaj aktywnie słucha muzyki, radzi sobie z określaniem jej nastroju i charakteru.

                                                                                                                                                                                                                   

Poziom niski:

Uczeń: śpiewa z zespołem wybrane piosenki oraz z nieznaczną pomocą śpiewa z pamięci hymn państwowy; z nieznaczną pomocą realizuje podanymi formami ruchu i głosu opracowane tematy rytmiczne; zwykle rozpoznaje podstawowe elementy muzyki, ale czasem wymaga pomocy; czasami potrzebuje wsparcia przy rozpoznawaniu podstawowych form muzycznych, radzi sobie z określaniem sposobów ich wykonania (solo, chór, orkiestra); pod kierunkiem nauczyciela tworzy krótkie, proste układy rytmiczne i podejmuje próby improwizowania wybranym sposobem (głosem, gestem lub na instrumentach muzycznych);rozpoznaje głosy ludzkie i niektóre instrumenty muzyczne; po opracowaniu potrafi zagrać układy kilku dźwięków na instrumentach melodycznych oraz odtworzyć proste rytmy na instrumentach perkusyjnych;  z pomocą nauczyciela odczytuje wybrane znaki notacji muzycznej; tańczy z zespołem krakowiaka i polkę;  zwykle stara się kulturalnie uczestniczyć w koncertach, stara się przyjmować właściwą postawę podczas odtwarzania hymnu państwowego; stara się aktywnie słuchać muzyki, z nieznaczną pomocą określa jej nastrój i charakter.

 

ZAJĘCIA TECHNICZNE

Poziom wysoki: 

Uczeń: zna dobrze środowisko techniczne, doskonale rozumie znaczenie urządzeń elektrotechnicznych dla człowieka; zna i zawsze samodzielnie podaje sposoby wykorzystania sił przyrody dawniej i dziś; bezbłędnie rozpoznaje różne rodzaje maszyn i urządzeń transportowych i informatycznych, rozumie i zawsze trafnie określa ich wartość użytkową; rozpoznaje i bezbłędnie charakteryzuje różne rodzaje budowli; doskonale orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku;  zawsze sprawnie realizuje zadania techniczne; zawsze samodzielnie korzysta z prostych instrukcji i schematów rysunkowych; często przedstawia własne pomysły rozwiązań prac papierowych i z tworzyw sztucznych; samodzielnie i zawsze dobrze planuje pracę, właściwie dobiera materiały; zawsze dba o pełne bezpieczeństwo i porządek w miejscu pracy;  doskonale zna i zawsze stosuje zasady bezpiecznego poruszania się po drogach i korzystania ze środków komunikacji; doskonale zna telefony alarmowe i wie, w jakich sytuacjach należy z nich korzystać; zna i potrafi zastosować w praktyce zasady zachowań w sytuacji wypadku.

 

Poziom średni: 

Uczeń: zna środowisko techniczne, rozumie i potrafi uzasadnić rolę i znaczenie urządzeń elektrotechnicznych dla człowieka; zna i zwykle samodzielnie podaje sposoby wykorzystania sił przyrody dawniej i dziś; poprawnie rozpoznaje różne rodzaje maszyn i urządzeń transportowych i informatycznych, rozumie i zwykle trafnie określa ich wartość użytkową; rozpoznaje i często charakteryzuje różne rodzaje budowli; orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku; zazwyczaj sprawnie realizuje zadania techniczne; zazwyczaj korzysta z prostych instrukcji i schematów rysunkowych; czasami przedstawia własne pomysły rozwiązań prac papierowych i z tworzyw sztucznych; samodzielnie i z reguły dobrze planuje pracę, zwykle właściwie dobiera materiały; zawsze stara się dbać o pełne bezpieczeństwo i porządek w miejscu pracy;  dobrze zna i zawsze stosuje zasady bezpiecznego poruszania się po drogach i korzystania ze środków komunikacji; zna telefony alarmowe i z reguły wie, z których i w jakich sytuacjach należy korzystać; zna i zwykle potrafi zastosować w praktyce poznane zasady zachowań w sytuacji wypadku.

 

Poziom zadowalający:

Uczeń: zna środowisko techniczne, stara się uzasadnić rolę i znaczenie urządzeń elektrotechnicznych dla człowieka; zna i zwykle poprawnie podaje sposoby wykorzystania sił przyrody dawniej i dziś; poprawnie rozpoznaje poznane rodzaje maszyn i urządzeń transportowych i informatycznych, zwykle trafnie określa ich wartość użytkową; rozpoznaje różne rodzaje budowli, a niektóre właściwie charakteryzuje;  orientuje się w sposobach wytwarzania większości przedmiotów codziennego użytku; nie zawsze poprawnie realizuje zadania techniczne;  radzi sobie z korzystaniem z prostych instrukcji i niektórych schematów rysunkowych;  umie przedstawiać własne pomysły rozwiązań niektórych prac papierowych i z tworzyw sztucznych;  radzi sobie z samodzielnym planowaniem pracy i właściwym doborem materiałów;  zwykle stara się dbać o pełne bezpieczeństwo i porządek w miejscu pracy;  zna i z reguły stosuje zasady bezpiecznego poruszania się po drogach i korzystania ze środków komunikacji;  zna telefony alarmowe i zwykle poprawnie podaje, w jakich sytuacjach należy z nich korzystać; zna i zazwyczaj poprawnie wymienia poznane zasady zachowań w sytuacji wypadku.

 

Poziom niski:

Uczeń: zna większość elementów środowiska technicznego, z nieznaczną pomocą podaje przykłady znaczenia urządzeń elektrotechnicznych dla człowieka; zna i czasami samodzielnie wymienia niektóre sposoby wykorzystania sił przyrody dawniej i dziś; stara się rozpoznawać poznane rodzaje maszyn i urządzeń transportowych i informatycznych; umie określić wartość użytkową wybranych urządzeń; rozpoznaje typowe rodzaje budowli, a z nieznaczną pomocą niektóre z nich charakteryzuje;  orientuje się w sposobach wytwarzania wybranych przedmiotów codziennego użytku;  radzi sobie z poprawną realizacją większości zadań technicznych;  radzi sobie z wykorzystywaniem prostych instrukcji, ale czasem potrzebuje wsparcia; z nieznaczną pomocą korzysta z niektórych prostych schematów rysunkowych; czasami umie przedstawić własne pomysły rozwiązań prostych prac papierowych i z tworzyw sztucznych;  czasem samodzielnie planuje niektóre formy pracy i właściwie dobiera materiały;  stara się dbać o bezpieczeństwo i porządek w miejscu pracy; zna i stara się zawsze stosować poznane zasady bezpiecznego poruszania się po drogach i korzystania ze środków komunikacji; zna telefony alarmowe i orientuje się, w jakich sytuacjach należy z nich korzystać; zna i z nieznacznym wsparciem wymienia niektóre z poznanych zasad zachowań w sytuacji wypadku.

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I EDUKACJA ZDROWOTNA

Poziom wysoki:

Uczeń: sprawnie realizuje ćwiczenia równoważne, siłowe, wytrzymałościowe i w zakresie treningu zdrowotnego;  zawsze wykazuje doskonałą zwinność, szybkość i gibkość w realizowanych zadaniach ruchowych (biegach, skokach, przeskokach, rzutach, chwytach, kozłowaniu piłki i innych);  bezbłędnie przyjmuje pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń, koordynuje ruchy własnego ciała; zawsze sprawnie pokonuje przeszkody naturalne i sztuczne, przeskakuje jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami; chętnie, zawsze sprawnie i zgodnie z przeznaczeniem posługuje się przyrządami do uprawiania sportów i wypoczynku;  aktywnie uczestniczy w grach sportowych i zabawach terenowych;  zawsze wzorowo przestrzega reguł, podporządkowuje się decyzjom sędziego; zawsze w pełni stosuje zasady zdrowej rywalizacji sportowej i kulturalnego kibicowania;  systematycznie dba o utrzymywanie higieny        osobistej i estetycznego wyglądu;  rozumie i docenia rolę racjonalnego żywienia i aktywności fizycznej dla prawidłowego funkcjonowania organizmu; zna i rozumie trudności dzieci niepełnosprawnych i zawsze chętnie im pomaga;  zawsze pamięta o zasadach bezpieczeństwa na drogach, w miejscu zabaw i gier ruchowych;  wie, gdzie szukać i jak zorganizować pomoc w sytuacjach zagrożenia.

 

Poziom średni:

Uczeń: z reguły sprawnie realizuje ćwiczenia równoważne, siłowe, wytrzymałościowe i w zakresie treningu zdrowotnego;  wykazuje wyższą od przeciętnej zwinność, szybkość i gibkość w realizowanych zadaniach ruchowych (biegach, skokach, przeskokach, rzutach, chwytach, kozłowaniu piłki i innych);  zwykle bezbłędnie przyjmuje pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń, koordynuje ruchy własnego ciała; z reguły sprawnie pokonuje przeszkody naturalne i sztuczne, przeskakuje jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami; chętnie, zazwyczaj sprawnie i zgodnie z przeznaczeniem posługuje się przyrządami do uprawiania sportów i wypoczynku; aktywnie uczestniczy w grach sportowych i zabawach terenowych;  zawsze stara się wzorowo przestrzegać reguł, zwykle podporządkowuje się decyzjom sędziego; zwykle w pełni stosuje zasady zdrowej rywalizacji sportowej i kulturalnego kibicowania; dba o utrzymywanie higieny osobistej i estetycznego wyglądu;  rozumie i zwykle docenia rolę racjonalnego żywienia i aktywności fizycznej dla prawidłowego funkcjonowania organizmu; zna i rozumie trudności dzieci niepełnosprawnych i zwykle chętnie im pomaga;  stara się zawsze pamiętać o zasadach bezpieczeństwa na drogach, w miejscu zabaw i gier ruchowych;  wie, gdzie szukać i umie określić, jak należy organizować pomoc w sytuacjach zagrożenia.

 

Poziom zadowalający:

Uczeń: z reguły sprawnie realizuje większość ćwiczeń równoważnych, siłowych, wytrzymałościowych i w zakresie treningu zdrowotnego;  wykazuje odpowiednią do wieku zwinność, szybkość i gibkość w realizowanych zadaniach ruchowych (biegach, skokach, przeskokach, rzutach, chwytach, kozłowaniu piłki i innych);  zwykle bezbłędnie przyjmuje pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń, koordynuje ruchy własnego ciała; z reguły sprawnie pokonuje przeszkody naturalne i sztuczne, przeskakuje jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami; chętnie, zazwyczaj sprawnie i zgodnie z przeznaczeniem posługuje się przyrządami do uprawiania sportów i wypoczynku; często aktywnie uczestniczy w grach sportowych i zabawach terenowych; stara się wzorowo przestrzegać reguł, zazwyczaj podporządkowuje się decyzjom sędziego; stosuje zasady zdrowej rywalizacji sportowej, umie kulturalnie kibicować;  dba o utrzymywanie higieny osobistej, stara się utrzymywać estetyczny wygląd;  stara się doceniać rolę racjonalnego żywienia i aktywności fizycznej dla prawidłowego funkcjonowania organizmu;  zna i rozumie trudności dzieci niepełnosprawnych i zwykle chętnie im pomaga;  stara się pamiętać o zasadach bezpieczeństwa na drogach, w miejscu i przebiegu zabaw i gier ruchowych;  wie, gdzie szukać pomocy w sytuacjach zagrożenia.

 

 

Poziom niski:

Uczeń: sprawnie realizuje wybrane ćwiczenia równoważne, siłowe, wytrzymałościowe i w zakresie treningu zdrowotnego; wykazuje niższą niż przewidywana dla wieku zwinność, szybkość i gibkość w realizowanych zadaniach ruchowych (biegach, skokach, przeskokach, rzutach, chwytach, kozłowaniu piłki i innych);  przyjmuje poprawne pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń, stara się koordynować ruchy własnego ciała; sprawnie pokonuje niektóre przeszkody naturalne i sztuczne, przeskakuje jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami;  chętnie i zwykle zgodnie z przeznaczeniem, ale nie zawsze sprawnie posługuje się przyrządami do uprawiania sportów i wypoczynku;  uczestniczy w grach sportowych i zabawach terenowych, ale nie przejawia aktywności i zaangażowania; stara się wzorowo przestrzegać reguł, zazwyczaj podporządkowuje się decyzjom sędziego; stara się stosować zasady zdrowej rywalizacji sportowej i kulturalnego kibicowania;.  dba o utrzymywanie higieny osobistej, ale nie zawsze utrzymuje schludny wygląd;  wie, jaką rolę ma racjonalne żywienie i aktywność fizyczna dla prawidłowego funkcjonowania organizmu;  stara się pamiętać o zasadach bezpieczeństwa na drogach, w miejscu zabaw i gier ruchowych;  stara się zrozumieć trudności dzieci niepełnosprawnych i zwykle chętnie im pomaga;  umie podać przykłady ludzi i instytucji, w których można szukać pomocy w sytuacjach zagrożenia.

 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Poziom wysoki: 

Uczeń: biegle obsługuje komputer; bezbłędnie nazywa elementy zestawu komputerowego; samodzielnie i sprawnie posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi;  samodzielnie korzysta z Internetu i multimediów jako źródeł informacji i komunikacji; sprawnie i samodzielnie nawiguje po stronach; samodzielnie tworzy różne teksty i rysunki w poznanych programach graficznych i tekstowych; zawsze sprawnie odtwarza animacje i prezentacje multimedialne; zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera i anonimowości kontaktów internetowych; zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa i stosuje zalecane ograniczenia w pracy z komputerem.

 

Poziom średni: 

Uczeń: sprawnie obsługuje komputer;  zwykle bezbłędnie nazywa elementy zestawu komputerowego;  z reguły samodzielnie i sprawnie posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi; z reguły samodzielnie korzysta z Internetu i multimediów;  wie, jak szukać w nich informacji i zastosować je w komunikacji;  sprawnie nawiguje po wybranych stronach;  samodzielnie tworzy krótkie teksty i różne rysunki w poznanych programach graficznych i tekstowych; zwykle sprawnie odtwarza animacje i prezentacje multimedialne;  zna większość zagrożeń wynikających z korzystania z komputera i anonimowości kontaktów internetowych; zazwyczaj przestrzega zasad bezpieczeństwa i stosuje zalecane ograniczenia w pracy z komputerem.

 

Poziom zadowalający:

Uczeń: potrafi obsługiwać komputer, ale czasem wymaga wsparcia;  umie nazwać podstawowe elementy zestawu komputerowego; często samodzielnie i dość sprawnie posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi;  wie, jak korzystać z Internetu i multimediów, ale wymaga pomocy; radzi sobie z wyszukiwaniem informacji; z nieznaczną pomocą stosuje multimedia jako narzędzie komunikacji; radzi sobie ze sprawną nawigacją po znanych i często używanych stronach; radzi sobie z samodzielnym tworzeniem krótkich tekstów i prostych rysunków w poznanych programach graficznych i tekstowych; stara się odtwarzać wybrane animacje i prezentacje multimedialne;  zna wiele zagrożeń wynikających z korzystania z komputera i anonimowości kontaktów internetowych; zwykle stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa i stosować zalecane ograniczenia w pracy z komputerem.           

 

Poziom niski:

Uczeń: radzi sobie z obsługiwaniem komputera, ale czasem potrzebuje pomocy; wie, jak nazywają się podstawowe elementy zestawu komputerowego;  samodzielnie i dość sprawnie posługuje się niektórymi z poznanych programów i gier edukacyjnych; stara się korzystać z podanych przez nauczyciela stron internetowych, ale wymaga wsparcia;  radzi sobie z wyszukiwaniem informacji na wskazanych stronach i nawigacją po nich; z nieznaczną pomocą próbuje stosować multimedia jako narzędzie komunikacji;  radzi sobie z samodzielnym tworzeniem krótkich i prostych tekstów w poznanym programie tekstowym; wykonuje proste rysunki w poznanych programach graficznych;  próbuje odtwarzać proste animacje i prezentacje multimedialne, ale czasem potrzebuje wsparcia; z nieznaczną pomocą podaje przykłady zagrożeń wynikających z korzystania z komputera i anonimowości kontaktów internetowych; zwykle stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa i stosować zalecane ograniczenia w pracy z komputerem.

 

EDUKACJA SPOŁECZNA Z ELEMENTAMI ETYKI – ZACHOWANIE

Poziom wysoki:

Uczeń: zawsze respektuje prawa innych;  wie, że nie należy zaspokajać własnych potrzeb kosztem innych i w swoim postępowaniu zawsze kieruje się wspólnym dobrem; jest zawsze tolerancyjny, uczciwy i sprawiedliwy; przestrzega wszystkich ustalonych reguł;  zawsze utrzymuje dobre relacje z rówieśnikami i dorosłymi; zawsze panuje nad swoimi emocjami, obiektywnie ocenia zachowanie swoje i innych; w swoim postępowaniu zawsze kieruje się dobrem i prawdomównością; zawsze otacza opieką i niesie pomoc potrzebującym; zna wszystkie obowiązki ucznia i zawsze sumiennie wywiązuje się z nich; zawsze szanuje i podtrzymuje tradycje rodzinne, szkolne, lokalne i narodowe; okazuje zawsze należyty szacunek symbolom narodowym; bezbłędnie wymienia najważniejsze informacje o swojej ojczyźnie i Unii Europejskiej; zawsze pamięta o najważniejszych wydarzeniach historycznych; zna i ceni wartość pracy ludzi; czynnie uczestniczy w życiu klasy i w działaniach na rzecz środowiska lokalnego; zawsze potrafi rozpoznać niebezpieczeństwo; umie samodzielnie zorganizować pomoc w sytuacji zagrożenia.

 

Poziom średni: 

Uczeń: zwykle respektuje prawa innych;  wie, że nie należy zaspokajać własnych potrzeb kosztem innych, w swoim postępowaniu zwykle kieruje się wspólnym dobrem; z reguły zachowuje postawy tolerancyjne wobec odmienności innych;  postępuje uczciwie i sprawiedliwie;  respektuje ustalone reguły; dba o utrzymywanie dobrych relacji z rówieśnikami i dorosłymi; zwykle panuje nad swoimi emocjami, z reguły obiektywnie ocenia zachowanie swoje i innych; ceni dobro i prawdomówność; chętnie niesie pomoc potrzebującym;  zna obowiązki ucznia i zazwyczaj sumiennie się z nich wywiązuje; wymienia najważniejsze informacje o swojej ojczyźnie i Unii Europejskiej; szanuje symbole narodowe i najważniejsze wydarzenia historyczne;  stara się zawsze szanować i podtrzymywać tradycje rodzinne, szkolne, lokalne i narodowe;  dostrzega wartość pracy ludzi i zazwyczaj szanuje ją; chętnie współuczestniczy w działaniach na rzecz klasy i najbliższego otoczenia społeczno-przyrodniczego; rozpoznaje sytuacje niebezpieczne;  umie wskazać osoby i instytucje niosące pomoc w sytuacjach zagrożenia.

 

Poziom zadowalający:

Uczeń: stara się respektować prawa innych; wie, że nie należy zaspokajać własnych potrzeb kosztem innych, w swoim postępowaniu stara się kierować wspólnym dobrem; najczęściej prezentuje postawy tolerancyjne i szanuje odmienność innych; stara się panować nad swoimi emocjami, z reguły obiektywnie ocenia zachowanie swoje i innych; w swoim postępowaniu zwykle kieruje się uczciwością i sprawiedliwością; ceni dobro, prawdomówność i gotowość niesienia pomocy potrzebującym; zwykle stara się przestrzegać ustalonych reguł, dbać o utrzymywanie dobrych relacji z rówieśnikami i dorosłymi; zna obowiązki ucznia i stara się z nich należycie wywiązywać; rozumie potrzebę szanowania symboli narodowych i poznawania najważniejszych wydarzeń w dziejach kraju i regionu; stara się szanować i podtrzymywać tradycje rodzinne, szkolne, lokalne i narodowe;  zwykle wymienia najważniejsze informacje o swojej ojczyźnie i Unii Europejskiej; rozumie znaczenie pracy ludzi i stara się odnosić się do niej z szacunkiem; czasami z własnej inicjatywy włącza się we wspólne działania na rzecz klasy i najbliższego otoczenia społeczno-przyrodniczego; stara się wskazywać sytuacje niebezpieczne; podaje przykłady osób i instytucji niosących pomoc w sytuacjach zagrożenia.

 

Poziom niski:

Uczeń: wie, że należy respektować prawa innych;  wie, że nie należy zaspokajać własnych potrzeb kosztem innych, ale w swoim postępowaniu nie zawsze kieruje się wspólnym dobrem; zwykle stara się być tolerancyjnym, sprawiedliwym i uczciwym, umie uszanować odmienność innych; czasami kieruje się emocjami i nie zachowuje pełnego obiektywizmu w ocenie innych; z reguły w swoim postępowaniu stara się kierować dobrem i prawdomównością; wykazuje gotowość niesienia pomocy potrzebującym; dąży do utrzymywania dobrych relacji z rówieśnikami i dorosłymi; zna obowiązki ucznia i zwykle wywiązuje się z większości powierzonych zadań;  z nieznaczną pomocą wymienia symbole narodowe i niektóre ważne wydarzenia z historii kraju i regionu;  rozumie potrzebę oddawania należytego szacunku symbolom narodowym;  stara się szanować i podtrzymywać poznane tradycje rodzinne, szkolne, lokalne i narodowe;  potrafi wymienić wybrane informacje o swojej ojczyźnie i Unii Europejskiej; dostrzega wartość pracy ludzi i wie, że należy ją szanować; zwykle wykonuje powierzone zadania na rzecz klasy i społeczności lokalnej;  wie, że w otoczeniu społeczno-przyrodniczym istnieją różne zagrożenia;  z nieznacznym wsparciem podaje przykłady niebezpiecznych sytuacji oraz wskazuje źródła uzyskiwania pomocy.

                                                                                                                                                  

§108.

1. Pod koniec I etapu edukacji zostanie przeprowadzony zewnętrzny test kompetencji dla klasy III szkoły podstawowej.

2. Wyniki testu w formie pisemnej zostaną przekazane rodzicom, a kopie umieszczone w segregatorze diagnozowania pracy szkoły.

3. Po zakończeniu każdej klasy I etapu edukacyjnego uczeń może być wyróżniony nagrodą książkową lub dyplomem.

 

§ 109.

 Tryb oceniania i skala ocen w klasach IV-VI.

1. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustala się według następującej skali, z następującymi skrótami literowymi:

stopień celujący               -      6   -  cel;

stopień bardzo dobry       -      5   -  bdb;

stopień dobry                   -      4   -  db;

stopień dostateczny         -      3   -  dst;

stopień dopuszczający     -      2   -  dop;

stopień niedostateczny     -     1   -  ndst.

2. Dopuszcza się stosowanie znaków     „ + „   „ – „  w bieżącym ocenianiu - poza ocenami: celującą i niedostateczną.

3. Dopuszcza się ustalony symbolami  wewnątrzprzedmiotowy system oceniania bieżącego na przykład;

np. - nieprzygotowany do lekcji,

bz. – brak zadania,

pod warunkiem, że ocena śródroczna i roczna będzie wyrażona ocena w skali 1-6.

4. Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym w formie cyfrowej, oceny klasyfikacyjne i w pozostałych dokumentach – słownie, w pełnym brzmieniu.

5. Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia uczniowi na bieżąco, a rodzicom (prawnym opiekunom) podczas zebrań klasowych odbywających się według harmonogramu opracowanego przez Dyrektora ZSP, a także podczas indywidualnych konsultacji z nimi oraz wpisywane są informacje do zeszytów wychowawczych lub przedmiotowych.

6. Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie są:

1) Prace pisemne :   

a.) kartkówka dotycząca materiału z trzech ostatnich  tematów realizowanych na maksymalnie pięciu ostatnich lekcjach. Nie musi być zapowiadana,

b.) klasówka (sprawdzian diagnostyczny) obejmująca większą partię materiału określoną przez nauczyciela z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Termin winien być odnotowany w dzienniku lekcyjnym.

2)  Praca i aktywność na lekcji;

3)  Odpowiedź ustna;

4)  Praca projektowa;

5)  Praca domowa;

6) Prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji;

7) Twórcze rozwiązywanie problemów.

7. Obowiązują następujące zasady wpisywania ocen:

1) czerwonym kolorem – oceny z prac klasowych lub większych sprawdzianów całogodzinnych z przerobionego materiału,

2) zielonym kolorem – prace ortograficzne,

3) kolorem niebieskim lub czarnym – inne oceny w tytułowej rubryce,
4) pozostałe oceny odnotowuje się w taki sposób, aby wychowawca mógł w każdej chwili poinformować rodziców o wpisanej ocenie czyli opisać jaki to sprawdzian w wolnym okienku dziennika.

8. Dopuszcza się zapisywanie na trzy etapy kreskami pionowymi oceny bardzo dobrej za  aktywny udział w lekcji i oceny niedostatecznej za ciągłe uchybianie obowiązkom ucznia.

9. Dopuszcza się z plastyki użycie znaku ”/”  w rubryce zamiast oceny, jako wykreślenie pracy, której uczeń nie wykonał z powodu nieobecności.

10. Dopuszcza się stosowanie kropek w dziennikach lekcyjnych, jako znaków informujących o nieobecności ucznia na sprawdzianie.

11. Dopuszcza się stosowanie znaku pionowej kreski  po ocenie, którą uczeń poprawi – po tym znaku wpisuje się ocenę poprawioną. Nauczyciel uwzględnia jako rzeczywisty stopień opanowania wiadomości i umiejętności z danego zakresu materiału średnią z obu ocen.

 

§ 110.

Ocenianie śródroczne.

1. Ocena bieżąca.

1) Bieżące ocenianie wynikające z przedmiotowych zasad  oceniania winno być dokonywane systematycznie;

2) Uczeń powinien zostać oceniony z każdej sprawności charakterystycznej dla danego przedmiotu;

3) Przy ocenianiu nauczyciel uzasadnia ocenę , daje uczniowi wskazówki, w jaki sposób może on poprawić swoje osiągnięcia edukacyjne;

4) Uzasadnienie powinno być sformułowane w sposób życzliwy dla ucznia i powinno uwzględniać jego wysiłek w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych;

5) W uzasadnieniu nauczyciel stosuje zasadę pierwszeństwa zalet;

6) Jedną z form oceniania bieżącego jest kartkówka ( pisemne sprawdzenie wiedzy i umiejętności z trzech ostatnich lekcji ), trwająca do piętnastu minut;

7) Nauczyciel podczas oceniania stosuje zróżnicowaną ocenę : za odpowiedzi ustne, krótsze i dłuższe prace pisemne, zadania domowe, dodatkowo wykonane zadania , prace , itp.

2. Ocena z pisemnej pracy kontrolnej.

1) Szczególnie ważna jest ocena z pisemnych prac klasowych. Ta forma oceniania jest obligatoryjna na zajęciach języka polskiego i matematyki. Przeprowadzanie pisemnych prac klasowych z innych przedmiotów jest uzależnione od uznania nauczyciela;

2) Pisemne prace klasowe obejmują większe partie materiału, trwają jedna lub dwie godziny lekcyjne i obowiązkowo poprzedzone są lekcją powtórzeniową;

3) Praca klasowa musi być zapisana w dzienniku z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;

4) Prace klasowe powinny być sprawdzone i omówione z uczniami w ciągu dwóch tygodni od momentu napisania pracy i najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją. Jeśli termin ten zostanie przekroczony, nauczyciel nie wpisuje ocen niedostatecznych;

5) Uczeń, który opuścił pracę klasową z przyczyn usprawiedliwionych lub otrzymał ocenę niedostateczną lub dopuszczającą, może ją napisać  w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. Termin i czas wyznacza nauczyciel tak, aby nie zakłócać procesu nauczania pozostałych uczniów;

6) Zmiana terminu pracy klasowej z ważnego powodu (np. choroba nauczyciela)  może nastąpić z zachowaniem pkt 8 i  pkt 4;

7) W ciągu jednego tygodnia uczeń może pisać maksymalnie dwie prace klasowe, jedną w ustalonym dniu. Ten limit dotyczy również innych sprawdzianów pisemnych, np. diagnozujących - dyrektorskich;

8) W przypadku opuszczenia przez ucznia co najmniej 25% zajęć edukacyjnych nauczyciel może wyznaczyć mu pisemny sprawdzian frekwencyjny z materiału realizowanego w okresie nieobecności ucznia;

9) Progi procentowe ocen przy ocenianiu prac pisemnych:

100% - 99%       - stopień celujący

98% - 90%          - stopień  bardzo dobry

89% - 80%          - stopień dobry

79% - 65%          - stopień dostateczny

64% - 51%         -  stopień dopuszczający

50% - 0%           - stopień niedostateczny   

 

§ 111.

Nieprzygotowanie ucznia do lekcji.

1. Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowane w liczbie określonej w przedmiotowym systemie oceniania, lecz nie częściej niż dwa razy w semestrze.

2. Nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu do szkoły do 5 dni po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności. Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia.

3. Nie ocenia się negatywnie ucznia do 2 tygodni znajdującego się w trudnej sytuacji losowej (wypadek, śmierć bliskiej osoby i inne przyczyny niezależne od woli ucznia). Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia.

 

 

§ 112.

 Wymagania edukacyjne.

1. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformułowane są w przedmiotowych systemach oceniania, opracowanych przez zespoły przedmiotowe z uwzględnieniem  możliwości edukacyjnych uczniów w konkretnej klasie.

2.  W klasyfikacji rocznej stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

1) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przyjęty przez nauczyciela  w danej klasie;

2) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami  w   rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych uwzględnionych w programie przyjętym  przez nauczyciela w danej klasie, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program opracowany przez nauczyciela;

3) uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim , uzyskał tytuł  finalisty lub laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej;

4) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując  się do finałów na szczeblu krajowym lub posiada inne porównywalne   sukcesy, osiągnięcia,

3.  W klasyfikacji rocznej stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

1) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;

2) rozwiązuje samodzielnie problemy  teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania przyjętym  przez  nauczyciela, potrafi zastosować  posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;

4.  W klasyfikacji rocznej stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

1) nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania przyjętym przez nauczyciela  w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w podstawie programowej (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych);

2) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje - wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

5. W klasyfikacji rocznej stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

1) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie na poziomie treści zawartych w podstawie programowej;

2) rozwiązuje – wykonuje  typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

6. W klasyfikacji rocznej stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

1) ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki  (z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych);

2) rozwiązuje – wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

7.  W klasyfikacji rocznej stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

1) nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej,  a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu (nie dotyczy klas  programowo najwyższych)

2) nie jest w stanie rozwiązać – wykonać  zadań o niewielkim (elementarnym)  stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

8. Nauczyciel zobowiązany jest, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej  poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiają sprostanie tym wymaganiom.

9. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, muzyki, plastyki i techniki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

10. Dyrektor ZSP zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki na  podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

11. Uczeń zwolniony z zajęć wymienionych w punkcie 10  jest obowiązany być obecny na lekcji , jeśli zajęcia te wypadają w środku planu lekcji. W przypadku , gdy przypadają one na  ostatnie lub pierwsze godziny lekcyjne uczeń może być zwolniony z obecności  po przedstawieniu pisemnej prośby rodziców z tych lekcji.

12. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie  indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych  do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych może nastąpić na podstawie  tego orzeczenia .

13. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej  wpisuje się „zwolniony”. 

 

§ 113.

Klasyfikacja śródroczna i roczna.

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:

  I   semestr   -   IX  -  I

II   semestr   -  II  -   VI

I semestr obejmuje okres od 1 września  do ostatniego tygodnia stycznia. Jeśli ferie zimowe przypadną w województwie śląskim w połowie stycznia, wówczas semestr kończy się w ostatnim tygodniu przed rozpoczęciem ferii, a jeśli w lutym to semestr trwa do 31 stycznia.

2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny  zachowania.

3. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na koniec I semestru, a roczne na koniec II semestru.

4. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na podstawie systematycznej oceny pracy uczniów z uwzględnieniem oceny bieżącej.  Niedopuszczalne jest ustalenie oceny klasyfikacyjnej na podstawie jednorazowego sprawdzianu wiedzy na koniec semestru.

5. Na miesiąc przed śródrocznym (rocznym) plenarnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia o przewidywanej dla niego śródrocznej (rocznej) niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej i odnotowują ten fakt w dzienniku.

6. Wychowawca  klasy  zobowiązany  jest  przekazać  przynajmniej jednemu z rodziców  (prawnych  opiekunów)  ucznia  informacje   o przewidywanej  dla  niego  rocznej  (semestralnej)  ocenie  niedostatecznej  podczas  indywidualnej  rozmowy lub  w formie pisemnej.

7. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi  lub utrudni  kontynuowanie  nauki  w  klasie  programowo  wyższej,  szkoła  stwarza  uczniowi  szanse  uzupełnienia braków w terminie do dwóch miesięcy od klasyfikacji śródrocznej.

§ 114.

Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych.

1. Za  przewidywaną  ocenę  roczną  przyjmuje  się  ocenę  zaproponowaną    przez  nauczyciela  zgodnie  z terminem ustalonym w Statucie ZSP.

2. Uczeń  może  ubiegać  się  o  podwyższenie  przewidywanej  oceny  tylko  o  jeden  stopień  i  tylko  w  przypadku  gdy  co najmniej  połowa  uzyskanych  przez  niego  ocen  cząstkowych  jest  równa  ocenie, o  którą się  ubiega, lub od niej wyższa.

3. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:

1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby);

2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;

3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych;

4) uzyskanie  z  wszystkich  sprawdzianów  i  prac  pisemnych  ocen  pozytywnych  (wyższych  niż    ocena  niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;

5) skorzystanie  z  wszystkich  oferowanych przez nauczyciela form  poprawy, w tym  –  konsultacji  indywidualnych.

4. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania do wychowawcy klasy, w ciągu 7 dni od ostatecznego   terminu  poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych.

5. Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogu w ust.3 pkt 1 i 2, a nauczyciel przedmiotu spełnienie wymogów ust. 3 pkt 3, 4 i 5.

6. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 3, nauczyciel przedmiotu wyrażają  zgodę  na przystąpienie do poprawy oceny.

7. W  przypadku  niespełnienia  któregokolwiek  z  warunków  wymienionych  w  punkcie  3.  prośba  ucznia  zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia.

8. Uczeń  spełniający wszystkie warunki  najpóźniej  na  7  dni przed  klasyfikacyjnym posiedzeniem  Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań.

9. Sprawdzian,  oceniony  zgodnie  z  przedmiotowym  systemem  oceniania,  zostaje  dołączony  do  dokumentacji wychowawcy klasy.

10. Poprawa oceny rocznej  może  nastąpić jedynie  w przypadku,  gdy sprawdzian został zaliczony na  ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.

11. Ostateczna  ocena  roczna  nie  może  być  niższa  od  oceny  proponowanej,  niezależnie  od  wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.

 

§ 115.

 Egzamin klasyfikacyjny.

1. Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia z powodu określonej w ust. 1 absencji.

3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

4. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo najwyższej lub nie kończy szkoły.

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą oraz uczeń.

6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

7. O terminie egzaminu klasyfikacyjnego zawiadamia się ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

8. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, plastyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

9. Egzamin  klasyfikacyjny w przypadkach,  o  których  mowa  w  ust.  3,  4,  przeprowadza  nauczyciel  danych  zajęć  edukacyjnych  w  obecności  wskazanego  przez  Dyrektora  ZSP nauczyciela  takich  samych  lub  pokrewnych  zajęć edukacyjnych.

10. Egzamin  klasyfikacyjny w przypadku,  o  którym  mowa  w  ust.  5  przeprowadza  komisja,  powołana  przez  Dyrektora  ZSP,  który  zezwolił  na  spełnianie  przez  ucznia  obowiązku  szkolnego  lub  obowiązku  nauki  poza  szkołą.  W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor  ZSP  albo  nauczyciel  zajmujący  w  tej  szkole  inne  stanowisko  kierownicze  –    jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

11. W  czasie  egzaminu  klasyfikacyjnego  mogą  być  obecni – w  charakterze obserwatorów  rodzice  (prawni opiekunowie) ucznia.

12. Z  przeprowadzonego  egzaminu  klasyfikacyjnego  sporządza  się  protokół  zawierający  imiona  i  nazwiska  nauczycieli,  o których mowa  w ust. 10  lub  skład  komisji, o której mowa  w ust.11,  termin egzaminu  klasyfikacyjnego, zadania  (ćwiczenia)  egzaminacyjne, wyniki  egzaminu  klasyfikacyjnego  oraz  uzyskane  oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace  ucznia oraz zwięzłą  informację  o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

15. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych  jest  ostateczna,  z zastrzeżeniem ust. 15 § 117.

16. Uczeń, któremu w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego rocznego ustalono jedną ocenę niedostateczną, może przystąpić do egzaminu poprawkowego. W szczególnym wypadku Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu poprawkowego z dwóch przedmiotów, z których ustanowiono uczniowi oceny niedostateczne w toku egzaminu klasyfikacyjnego.

 

§ 116.

 Egzamin poprawkowy.

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku rocznej (semestralnej) klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3. Wniosek do Rady Pedagogicznej o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego składa uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) w terminie ustalonym przez Dyrektora ZSP.

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich do 31 sierpnia.

5.  W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin tylko z jednego przedmiotu.

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana prze Dyrektora ZSP. W skład komisji wchodzą:

1) Dyrektor ZSP albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako przewodniczący  komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

7. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor ZSP najpóźniej na dzień przed  egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym.

8. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor ZSP powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu w dyrektorem tej szkoły.

9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. 

10. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

11. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ocena ostateczna z zastrzeżeniem § 118 ust.12.

12. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

13. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. 14. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

§ 117.

Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym.

1. Uczeń lub jego rodzice  (prawni opiekunowie) mogą  zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora ZSP, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania  tej  oceny.

2. Dyrektor  ZSP  w  przypadku  stwierdzenia,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych   została ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  ustalania  tej  oceny,  powołuje  komisję,  która przeprowadza  sprawdzian  wiadomości  i  umiejętności  ucznia,  w  formie  pisemnej  i  ustnej,  oraz  ustala  roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

3. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu podaje do wiadomości uczniom i rodzicom Dyrektor ZSP.

4. W skład komisji wchodzą:

1) Dyrektor ZSP albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako przewodniczący  komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia  edukacyjne.

5. Nauczyciel,  o  którym  mowa  w  pkt  3,  może  być  zwolniony  z  udziału  w  pracy  komisji  na  własną  prośbę  lub  w innych,  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach.  W  takim  przypadku  Dyrektor  ZSP  powołuje  innego nauczyciela  prowadzącego  takie  same  zajęcia  edukacyjne,  z  tym  że  powołanie  nauczyciela  zatrudnionego  w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Ustalona  przez  komisję  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  nie  może  być  niższa  od  ustalonej wcześniej oceny.

7. Ocena  ustalona  przez  komisję  jest  ostateczna,  z  wyjątkiem  niedostatecznej  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

8. Z  prac  komisji  sporządza  się  protokół  zawierający  skład  komisji,  termin  sprawdzianu,  zadania  sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

9. Do  protokołu,  o  którym  mowa  w  pkt  7,  dołącza  się  pisemne  prace  ucznia  i  zwięzłą  informację  o  ustnych odpowiedziach ucznia.

10. Uczeń,  który  z  przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  sprawdzianu,  o  którym  mowa  w  pkt  2,  w wyznaczonym  terminie,  może  przystąpić  do  niego  w  dodatkowym  terminie,  wyznaczonym  przez  Dyrektora ZSP.

 

 

§ 118.

 Ocena zachowania.

1. Ramowe kryteria oceny zachowania ustalają wychowawcy klas IV-VI.

2. Szczegółowe kryteria oceniania zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając specyfikę zespołu.

3. Wychowawca na początku roku szkolnego  informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych  opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania  oraz o  warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

4. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom.

5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali,  z  podanymi skrótami:

wzorowe          -  wz;

bardzo dobre   -  bdb;

dobre               -  db;

poprawne        -  popr;

nieodpowiednie  -  ndp;

naganne            -  ng.

6. Ocena  klasyfikacyjna  zachowania  nie  ma  wpływu na oceny klasyfikacyjne  z zajęć edukacyjnych  i  promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

7. Uczniowi  realizującemu  na  podstawie  odrębnych  przepisów  indywidualny  tok lub  program  nauki  oraz uczniowi spełniającemu obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny zachowania.

8. Uczeń lub jego rodzice  (prawni opiekunowie) mogą  zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora ZSP, jeżeli uznają, że roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania została  ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu ustalania  tej  oceny. Zastrzeżenia mogą  być zgłoszone w  terminie  do  7  dni  po  zakończeniu  zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 9. Dyrektor  ZSP  w  przypadku  stwierdzenia,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  została   ustalona niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  ustalania  tej  oceny,  powołuje  komisje,  która  ustala  roczną ocenę  klasyfikacyjną  w  drodze  głosowania  zwykłą  większością  głosów;  w  przypadku  równej  liczby  głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

10. W skład komisji wchodzą:

1) Dyrektor  ZSP  albo  nauczyciel  zajmujący  w  tej  szkole  inne  stanowisko  kierownicze  –  jako przewodniczący komisji;

2) wychowawca klasy;

3) wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;

4) pedagog;

5) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;

6) przedstawiciel Rady Rodziców.

11. Roczna cena zachowania ucznia ustalona przez komisję jest ostateczna.

12. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

13. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o  niepromowaniu do klasy programowo lub nie ukończeniu szkoły przez ucznia , któremu w szkole po raz drugi  z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

14. Uczniowi, któremu w szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy szkoły.

 

§ 119.

 Tryb ustalania oceny zachowania:

1. Uczeń ma prawo do samooceny w formie pisemnej zgodnie z kryteriami zachowania. Ocenę tę przedkłada  do wglądu tylko wychowawcy – powinna ona być brana pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej.

2. Samorząd klasowy w porozumieniu z zespołem klasowym proponuje ocenę zachowania dla poszczególnych uczniów zgodnie z kryteriami ocen zachowania.

3. Ostateczną ocenę ustala wychowawca klasy, na podstawie ilości punktów zdobytych przez ucznia, zasięgając opinii zespołu uczącego daną klasę.

4. Przewidywana ocena zachowania podana jest do wiadomości uczniów na tydzień przed  radą  klasyfikacyjną.

5. Wychowawca przedkłada zespołowi klasyfikacyjnemu uzasadnienie oceny nagannej na  piśmie.

6. Ocena może być zmieniona na radzie klasyfikacyjnej przez wychowawcę klasy w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, np. zgłoszenia przez uczących dodatkowych, dotychczas nieznanych informacji pozwalających na obniżenie lub podwyższenie oceny zachowania.

7. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

§ 120.

I. Kryteria  oceniania zachowania – punktowy system oceniania zachowania.

1. W dzienniku lekcyjnym znajduje się zeszyt uwag – każdy uczeń ma w nim po jednej stronie na uwagi pozytywne i negatywne.

2. Uczeń posiada zeszyt wychowawczy pełniący rolę dzienniczka ucznia.

3. Punkty dodatnie i ujemne wpisywane są na bieżąco przez wychowawcę lub innych nauczycieli na odpowiedniej stronie, muszą być opatrzone datą, adnotacją czego dotyczą i podpisem oceniającego.

4. Ocenę z zachowania wystawia wychowawca klasy w porozumieniu z uczniem na podstawie wpisów w zeszycie uwag oraz zeszytu wychowawczego.

5. Uczeń ma prawo znać bieżącą punktację swojego zachowania.

6. Zeszyt wychowawczy pełni rolę informacją.

II. Zasady wystawiania ocen z zachowania.

1. Każdy uczeń na początku semestru otrzymuje wyjściowo 250 punktów.

Do oceny zachowania bierze się pod uwagę następującą punktację:

Powyżej 350 pkt.- wzorowe

349-301 pkt.  – bardzo dobre

300-201 pkt.  – dobre

200-151 pkt.  – poprawne

150-101 pkt.  – nieodpowiednie

Poniżej 100 pkt.- naganne

2. Uczeń aspirujący do oceny:

1) wzorowej – nie może mieć więcej niż 30 punktów ujemnych,

2) bardzo dobrej – nie może mieć więcej niż 60 punktów ujemnych.

3. Oceny poprawnej i wyżej nie może otrzymać uczeń, który popadł w konflikt z prawem.

4. Uczeń, który w pierwszym semestrze otrzymał ocenę poprawną lub niższą, w drugim semestrze nie może otrzymać oceny wzorowej.

5. Ocenę końcowo roczną ustala się według wzoru na średnią arytmetyczną z punktacji na oba semestry.

 

DZIAŁ I

 

WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA, STOSUNEK DO NAUKI

 

Uczeń otrzymuje pkt.(+) każdorazowo za:

Uczeń otrzymuje pkt. (-) każdorazowo za:

1. Oceny semestralne:

- bdb i celujące             30pkt.

- db ( bez oceny dst.)    20pkt.

- bez oceny dop.            10pkt.

- z oceną dop.                  0pkt.

Oceny semestralne

- z oceną nast.           10pkt.

 

 

 

2. Udział (bez wyróżnień i miejsc I, II, III) w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych:

- szkolnych                       5pkt.

- gminnych                      10pkt.

- powiatowych                 15pkt.

- wojewódzkich i wyżej    20pkt.

 

3. Miejsce premiowane I, II, III, wyróżnienia w konkurach:

- szkolnych                     10pkt.

- gminnych                      20pkt.

- powiatowych                 30pkt.

- wojewódzkich i wyżej    40 pkt.

 

4. Brak wpisów np. ze wszystkich przedmiotów  w danym semestrze      30pkt

Za każdą wynikającą z braku zadań (powyżej przysługujących 2 np.)       5pkt.

5. Za każdą przeczytaną książkę        1pkt.

 

6. Za każdą „5” za aktywność             1pkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁ II

FREKWENCJA

Uczeń otrzymuje pkt.(+) każdorazowo za:

Uczeń otrzymuje pkt.(-) każdorazowo za:

1. 100% frekwencji w semestrze         20pkt.

1. Nieusprawiedliwienie nieobecności w I tygodniu po powrocie do szkoły         5 pkt.

2. Spóźnienie                                    1pkt.

3. Ucieczka z lekcji – za opuszczoną każdą godzinę bez usprawiedliwienia          10pkt.

4. Wychodzenie poza teren szkoły w czasie przerw lub lekcji                                 10pkt.   

DZIAŁ III

POSTĘPOWANIE ZGODNE Z DOBREM SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

Uczeń otrzymuje pkt. (+) każdorazowo za:

1. Efektywne pełnienie funkcji w samorządzie szkolnym (za semestr) max.            30pkt.

 

2. Efektywne pełnienie funkcji w samorządzie klasowym max.                               20pkt.

 

3. Prace na rzecz szkoły (w semestrze) max. 20pkt.

 

4. Prace na rzecz klasy  (np. gazetki, wykonanie pomocy szkolnych, w kółkach zainteresowań) max.                       20pkt.

 

5. Pomoc w organizacji imprezy szkolnej w czasie pozalekcyjnym max.              30pkt.

 

6. Pomoc w organizacji imprezy klasowej max.                                                10pkt.

 

7. Pomoc kolegom w nauce wg ustaleń wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu max.                                                20pkt.

 

 

Uczeń otrzymuje pkt. (-) każdorazowo za:

1. Niszczenie mienia szkolnego:

- trwałe, umyślne                20pkt.

- trwałe, nieumyślne           10pkt.

- nietrwałe, umyślne           10pkt.

- nietrwałe, nieumyślne        5pkt.

2. Kradzież                         50pkt.

3. Wyłudzanie pieniędzy      50pkt.

4. Podrobienie podpisu, zwolnienia, oceny:

                                           50pkt.

5. Nieodpowiednie zachowanie na wycieczce szkolnej max.                        50pkt.

6. Oszukiwanie, okłamywanie 30pkt.

7. Nieodpowiednie zachowanie na przerwie, nieprzestrzeganie regulaminów w świetlicy, stołówce, bibliotece, max.       30pkt.

8. Używanie na lekcji telefonów komórkowych, dyktafonów, magnetofonów itp.                                         30pkt.

9. Niewywiązywanie się z przyjętych obowiązków                             10pkt.

10. Przeszkadzanie na lekcji – zgodnie z zapisem w zeszycie uwag lub wychowawczym                         5pkt.

11. Odpisywanie zadania domowego  5 pkt.

12. Niewypełnianie obowiązków dyżurnego (za tygodniowy dyżur)                 5pkt.

13. Brak zeszytu wychowawczego  2 pkt.

14. Brak obuwia zastępczego         2pkt.

15. Brak podpisu rodzica pod informacją w zeszycie wychowawczym               5pkt.

DZIAŁ IV

DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE WŁASNE LUB INNYCH OSÓB

Uczeń otrzymuje każdorazowo pkt.  (+) za:

Uczeń otrzymuje każdorazowo pkt. (-) za:

1. Wstawianie się – zgodnie z normami społecznymi w obronie osoby pokrzywdzonej max.                                      30pkt.

2. Skuteczne załagodzenie sporu koleżeńskiego                        20pkt.

3. Aktywna postawa pomocy w sytuacji drobnych wypadków               10pkt.

4. Zgłaszanie sytuacji stwarzającej zagrożenie zdrowia lub życia             10pkt.

1. Zorganizowaną przemoc fizyczną lub psychiczną                         50pkt.

2. Bójki uczniowskie            50pkt.

3. Stwarzanie zagrożenia zdrowia lub życia swojego lub innych na lekcji i przerwach np:

- niezawiązane sznurówki       5pkt.

- przepychanie się                  5pkt.

- bieganie po schodach          5pkt.

- niewłaściwa jazda na rowerze   5pkt.

- jazda na rowerze bez uprawnień      5 pkt.

4. Picie alkoholu (również poza szkołą) 50pkt

5. Zażywanie, posiadanie lub rozprowadzanie narkotyków, środków odurzających, leków niewiadomego pochodzenia                            100pkt.

6. Palenie papierosów                50pkt.

7. Posiadanie na terenie szkoły lub podczas zajęć pozaszkolnych niebezpiecznych przedmiotów zagrażających zdrowiu lub życiu                                          50pkt.

8. Stosowanie przemocy psychicznej np. dokuczania słowne, wyśmiewanie   20pkt.

DZIAŁ V

KULTURA OSOBISTA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DBAŁOŚCI O PIĘKNO MOWY OJCZYSTEJ I OKAZYWANIE SZACUNKU INNYM OSOBOM

Uczeń otrzymuje pkt. (+) każdorazowo za:

Uczeń otrzymuje pkt.(-) każdorazowo za:

1. Całkowity brak uwag w semestrze za niewłaściwe zachowanie na lekcji       30pkt.

2. Wysoka kultura osobista w czasie dyskusji na lekcjach wychowawczych             10 pkt.

1. Zaśmiecanie otoczenia            10pkt.

2. Niewłaściwy strój szkolny, stosowanie makijażu, farbowanie włosów, pomalowane paznokcie, wyzywająca biżuteria   10pkt.

3. Używanie wulgaryzmów            20pkt.

4. Niezachowanie form grzecznościowych względem pracowników szkoły, innych  osób dorosłych (np. dzień dobry, ręce w kieszeni, ton w rozmowie)      5pkt.

 

DZIAŁ VI

DBAŁOŚĆ O HONOR I TRADYCJE NARODOWE, LOKALNE I SZKOLNE

Uczeń otrzymuje pkt. (+) każdorazowo za:

Uczeń otrzymuje pkt.(-) każdorazowo za:

1. Czynny udział w uroczystościach państwowych (delegacje)                     20pkt.

 

2. Bierny udział (obecność) w uroczystościach państwowych              10pkt.

 

3. Czynny udział w uroczystościach szkolnych                                        10pkt.

 

4. Prace na rzecz środowiska lokalnego

(akcje charytatywne, sprzątane itp.)   20pkt.

 

1. Nieusprawiedliwiona nieobecność na obowiązkowej uroczystości państwowej  

                                                     10pkt.

2. Niewłaściwe zachowanie w czasie uroczystości szkolnej i apelu           10pkt.

 

3. Niewłaściwe zachowanie w stosunku do symboli narodowych                         10pkt.

 

4. Niestosowny ubiór w czasie uroczystości

                                                          5pkt.

 

 

 

DZIAŁ VII

INNE WYKROCZENIA PRZECIW REGULAMINOWI SZKOLNEMU NIEUWZGLĘDNIONE W PUNKTOWYM SYSTEMIE OCENIANIA ZACHOWANIA max. 50pkt.

§ 121.

Promowanie i ukończenie szkoły.

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w  szkolnym  planie  nauczania  uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe  od  oceny niedostatecznej.

2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

3. Uczeń,  który  w  wyniku  klasyfikacji  rocznej  uzyskał z  zajęć  edukacyjnych  średnią  ocen  co najmniej  4,75  oraz  co  najmniej  bardzo  dobra  ocenę  zachowania,  otrzymuje  promocję  do  klasy  programowo wyższej z wyróżnieniem.

4. Uczeń kończy szkołę, jeżeli  w  wyniku  klasyfikacji końcowej,  na  która  składają  się  roczne oceny klasyfikacyjne  z   zajęć  edukacyjnych  uzyskane  w  klasie  programowo  najwyższej  oraz  roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  których  realizacja zakończyła  się  w  klasach programowo  niższych  w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

5. Uczeń  kończy  szkołę  z  wyróżnieniem,  jeżeli  w  wyniku  klasyfikacji  końcowej  uzyskał  z zajęć edukacyjnych średnią  ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę  zachowania.

6. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna  może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

7. W wyjątkowych wypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

8. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną.

 

§ 122.

Świadectwa szkolne.

1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej.

2. Absolwent szkoły podstawowej, przystępujący  do sprawdzianu po klasie VI otrzymuje – świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

 

ROZDZIAŁ IX

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

 

§ 123.

Zadania nauczycieli.

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:

1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez szkołę;

2)  prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego  programu nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych  form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i sadów,  wybór odpowiedniego podręcznika i poinformowanie o nim uczniów;

3) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

4) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;

5) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie  dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny;

6) dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu( zajęć) do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się potwierdzone opinią publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

7) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów, ujawnianie i uzasadnianie oceny, informowanie rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną według formy ustalonej w  Wewnątrzszkolnych   Zasadach  Oceniania;

8) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań przygotowanie do udziału w konkursach, olimpiadach  przedmiotowych, zawodach;

9) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą;

10) współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym;

11) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów;

12) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, aktywny udział  we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej i udział w lekcjach koleżeńskich, uczestnictwo w  konferencjach  metodycznych oraz innych formach doskonalenia organizowanych przez ODN , OKE  lub  inne instytucje w  porozumieniu z dyrekcją ZSP zgodnie ze szkolnym planem WDN;

13)  aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych  przez szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole przedmiotowym, kole  zainteresowań lub innej  formie organizacyjnej;

14) przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę międzylekcyjną, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć  oraz innych zapisów  K.P;

15)  prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej lekcji lub koła zainteresowań, opracowanie właściwego rozkładu materiału, terminowe dokonywanie prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy  ocen i innych dokumentów, kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności osobistej   ucznia;

16) przestrzeganie tajemnicy służbowej;

17)  przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;

18)  dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego programu nauczania i zapoznanie z  nimi uczniów i rodziców, po uprzednim przedstawieniu ich do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną;

19) uczestniczenie w przeprowadzaniu sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej;

3.  W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

1)   zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego stanowiska;

2)   inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym że w ramach tych zajęć:

a)   nauczyciel szkoły podstawowej  jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji Dyrektora ZSP, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu,

b)   zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć,  samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

4. Nauczyciel jest obowiązany rejestrować i rozliczać w okresach tygodniowych odpowiednio w dziennikach lekcyjnych lub w dziennikach zajęć działania wymienione w  ust. 3, pkt.1;

5. Nauczyciel jest obowiązany rejestrować i rozliczać zajęcia i czynności wymienione  w  ust. 3, pkt 2 lit.  a w okresach półrocznych w dziennikach zajęć pozalekcyjnych.

 

§ 124.

Zadania wychowawców klas.

1.  Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;

2)  inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

2. Wychowawca realizuje zadania poprzez:

1) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, ich  potrzeb i oczekiwań;

2)  tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;

3) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (kl.1) oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów  z rówieśnikami;

4) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych  spowodowanych trudnościami w nauce;

5) organizowanie życia codziennego wychowanków w szkole, wdrażanie ich do współpracy i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą;

6) realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy;

7) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem i rozkładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania w domu;

8) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;

9) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się; 10) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy;

11) systematyczne interesowanie się postępami uczniów w nauce: zwracanie szczególnej uwagi  zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w   nauce, analizowanie wspólnie z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne,  badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy   tym,   którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału;

12) wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych postaw moralnych, kształtowanie właściwych stosunków między uczniami — życzliwości, współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego gospodarowania na terenie klasy, odpowiedzialności za ład, czystość estetykę klas, pomieszczeń i terenu szkoły,  rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich;

13) podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu wolnego, pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej wzbogacaniu osobowości i kierowanie tą  aktywnością, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, interesowanie się udziałem uczniów w życiu szkoły, konkursach, olimpiadach, zawodach, ich działalnością w kołach i organizacjach;

14) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. poprzez organizację  zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów, obozów wakacyjnych, zimowisk, wyjazdów na „ zielone szkoły”;

15) unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad uczniów;

16) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale  także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich - zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, przymiotami ducha i charakteru;

17) wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan  higieniczny otoczenia oraz  do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą;

18) współpraca z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach    ich zdrowia,  organizowanie opieki i pomocy materialnej  uczniom;

19) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów szkoły i innych instytucji z    wnioskiem o udzielenie pomocy.

3. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia, jego kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar, ma prawo ustanowić przy współpracy z Klasową Radą Rodziców własne formy nagradzania i motywowania wychowanków.

4. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących klas:

1)  prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen,

2)  sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy;

3)  nadzoruje prowadzenie ewidencji wpłat składek przez skarbnika klasowego;

4)  wypisuje świadectwa szkolne;

5)  wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami  władz  szkolnych,  poleceniami Dyrektora  ZSP oraz uchwałami Rady Pedagogicznej. 

 

§ 125.

Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom:

1.  Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę.

2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu.

3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez dyrektora ZSP. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do:

1) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi;

2) aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania ( agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręcze schodów, parapety okienne i inne. Nauczyciel nie może zajmować się sprawami postronnymi, jak przeprowadzanie rozmów z rodzicami i innymi osobami i czynnościami, które przeszkadzają w czynnym spełnianiu dyżuru;

3) przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku zamykania drzwi do sal lekcyjnych;

4) dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek i innych urządzeń szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji;

5) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku szkolnego lub sal lekcyjnych;

6) egzekwowania, by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerw;

7) natychmiastowego zgłoszenia Dyrektora ZSP faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku,

4.   Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie Dyrektora ZSP;

5. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej.

6. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć.

7. Nierozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa.

8. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych.

9. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w szkole.

10. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać zasad ujętych w procedurze Regulamin wycieczek szkolnych, obowiązujący w szkole.

11. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie :

1) ma obowiązek wejść do sali pierwszy , by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów  i nauczyciela. Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu,

2) podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki,

3) w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli stan jego zdrowia dozwala, należy skierować go  w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej. Jeśli zaistnieje taka potrzeba udzielić mu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców ucznia niepełnoletniego. Jeśli jest to nagły wypadek -  powiadomić Dyrektora ZSP,

4)nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć. Korygować zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu,

5) po skończonej lekcji nauczyciel powinien sam otworzyć drzwi, by nie dopuścić do gwałtownego ich otwarcia przez wybiegających uczniów,

6) uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo,

7) przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali lekcyjnej, zapewnienia właściwego oświetlenia i temperatury,

8) nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej.

 12. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z :

1) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia;

2) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia;

3)  planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;

4) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia.

 

§ 126.

Cele i zadania świetlicy szkolnej.

1. Celem działalności świetlicy szkolnej jest:

1) zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej uczniom przed lub po zajęciach szkolnych oraz stworzenie im optymalnych warunków rozwoju,

2) zapewnienie odpowiednich warunków do nauki własnej,

3) organizowanie pomocy dla uczniów, którzy nie radzą sobie z opanowaniem materiału programowego (pomoc w odrabianiu lekcji),

4) wyrabianie nawyków samodzielnej pracy umysłowej i samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności,

5) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień dzieci poprzez organizowanie różnorodnych form zajęć w tym zakresie,

6) wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami w czasie wolnym, samodzielności w podejmowaniu i realizacji różnorodnych zadań,

7) organizowanie rozrywki indywidualnej i zbiorowej oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,

8) kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz zasad kultury zdrowotnej,

9) kształtowanie postaw prospołecznych, patriotycznych i obywatelskich,

10) organizowanie warunków dla rozwoju fizycznego uczniów, w szczególności organizowanie zajęć i gier sportowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów,

11) rozpoznawanie i zapewnienie realizacji aktualnych potrzeb dzieci przy ścisłej współpracy z wychowawcami klas I – VI,

12) rozwijanie zainteresowań plastyczno-technicznych oraz zdolności muzycznych, w szczególności organizowanie zajęć umuzykalniających (emisja głosu, nauka gry na instrumencie) oraz gier i zabaw muzyczno-ruchowych.

2. Założenia organizacyjne.

1) Dni i godziny pracy świetlicy szkolnej są dostosowane do potrzeb środowiska, wynikają z planu lekcji uczniów oraz z godzin rozpoczynania i kończenia pracy przez rodziców uczniów i mogą one w razie potrzeby ulegać zmianie. Godziny pracy świetlicy są ustalane przez wychowawcę świetlicy i Dyrektora oraz podane do wiadomości uczniów i rodziców na początku każdego roku szkolnego.

2) Tygodniowy czas pracy świetlicy wynosi 26 godzin.

3) Jednostką zajęć w świetlicy jest 60 minut.

4) W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych oraz zajęcia indywidualne. Liczba uczniów w grupie na danej jednostce lekcyjnej nie powinna przekraczać 25 osób.

5) Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie z klas I – VI. Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się  wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców lub prawnych  opiekunów dziecka na kwestionariuszu zgłoszenia dziecka do świetlicy.

6) Opieką zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy  przez Dyrekcję szkoły z powodu nieobecności nauczyciela oraz dzieci nieuczęszczające na lekcje religii.

3. Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej

1) Nadzór nad świetlicą sprawuje Dyrektor szkoły.

2) Wychowawca świetlicy prowadzi dokumentację dotyczącą pracy świetlicy:

 1. Dziennik zajęć oraz inną ustaloną przez szkołę dokumentację (zgodnie z Rozporządzeniem o prowadzeniu dokumentacji),
 2. Roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej,
 3. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy,

3) Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach.

4) Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice w kwestionariuszu zgłoszenia.

5) Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane do wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców piśmie.

6) Szczegółowe rozwiązania dotyczące pracy świetlicy szkolnej zawiera Regulamin świetlicy szkolnej.

 

§ 127.

1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w szkole są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.

2.   Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.

3. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w  szczególności:

1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;

2) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;

3) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;

4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;

5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;

6) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;

7) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

8) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;

9)złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych                      

o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy;

10) złożenie przez pracownika na stanowiskach urzędniczych, na życzenie Dyrektora ZSP, oświadczenia o stanie majątkowym.

 

§ 128.

Zakresy zadań na poszczególnych stanowiskach pracy.

Obowiązki higienistki szkolnej.

1. W szkole zatrudniona jest higienistka szkolna odpowiedzialna za zdrowie i prawidłowy rozwój fizyczny uczniów.

2. Ma ona obowiązek ściśle współpracować z dyrektorem w zakresie właściwego stanu higieniczno-sanitarnego szkoły poprzez udział w okresowych i doraźnych przeglądach czystości szkoły.

3. Jest koordynatorem programów promujących zdrowie i higienę wśród uczniów.

4. Jest organizatorem koniecznych badań okresowych uczniów i bilansów zdrowia określonych w odrębnych przepisach.

5. Pilnuje, by ławki w klasach były dostosowane do wzrostu uczniów.

 

§129.

Obowiązki sekretarki szkoły.

1. Prowadzenie kancelarii szkolnej w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt;

2. Przyjmowanie i rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących;

3. Rozsyłanie pism przychodzących zgodnie z zasadami obiegu dokumentów w szkole;

4. Wysyłanie korespondencji;

5. Prowadzenie ewidencji i dokumentacji przebiegu nauczania tj. księgi  arkuszy ocen;

6. Bieżące załatwianie spraw uczniowskich, a w szczególności:

1) przygotowywanie i wydawanie legitymacji szkolnych i ich prolongata,

2) przygotowywanie zaświadczeń na potrzeby różnych instytucji,

3) występowanie o odpisy arkuszy ocen,

4)  odpisów arkuszy ocen,

5) sporządzanie i wydawanie duplikatów świadectw i innych dokumentów,

7. Sporządzanie sprawozdań GUS i innych sprawozdań oświatowych w zakresie spraw uczniowskich;

8. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;

9. Zamawianie druków ścisłego zarachowania;

10. Prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich pracowników szkoły;

11. Wykonywanie prac kancelaryjnych biurowych;

12. Obsługa urządzeń biurowych i poligraficznych;

13. Prowadzenie ewidencji i dokumentacji świadectw ukończenia szkoły;

14. Zbieranie dokumentacji dotyczącej wszelkich form pomocy materialnej uczniom;

15. Zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci urzędowych;

16. Dbałość o należyty porządek i ład na stanowisku pracy;

17. Dbałość o należyty stan techniczny urządzeń znajdujących się w  sekretariacie;

18. Obsługa gości i interesantów Dyrektora;

19. Przestrzeganie i nadzorowanie obiegu dokumentów szkolnych;

20. Przekazywanie akt do szkolnego archiwum;

21. Prowadzenie archiwum szkolnego;

22. Udzielanie informacji interesantom;

23. Przestrzeganie Regulaminu Pracy i przepisów bhp i p/poż;

24. Realizacja obowiązków pracownika samorządowego;

25. Wykonywanie doraźnych prac zlecanych przez Dyrektora ZSP.

 

§ 130.

 Zadania konserwatora:

1. Systematyczne lokalizowanie usterek występujących w szkole poprzez częste dokonywanie przeglądów pomieszczeń;

2. Kontrolowanie, obsługiwanie i konserwacja wszystkich urządzeń technicznych, wodno- kanalizacyjnych, grzewczych, elektro – energetycznych, klimatyzacyjnych;

3. Systematyczne usuwanie usterek oraz wykonywanie bieżących remontów zgłaszanych ustnie lub zapisywanych w zeszycie usterek;

4. Wykonywanie prac remontowo – budowlanych niewymagających specjalistycznego sprzętu i  przygotowania, zlecanych przez dyrektora;

5. Dbanie o powierzony sprzęt;

6. Utrzymywanie porządku i czystości terenów zielonych;

7. Udział w szkoleniach bhp i p/poż;

8. Przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów  bhp i p/poż;

9. Wykonywanie poleceń Dyrektora ZSP

 

§ 131.

Obowiązki woźnego:

1. Kontrolowanie uczniów przychodzących i wychodzących ze szkoły w zakresie ich obowiązków ustalonych w statucie szkoły ( zmiana obuwia, zasady zwalniania);

2. Sprawowanie nadzoru nad wejściem głównym;

3. Zgłaszanie Dyrektorowi ZSP faktu przebywania na terenie szkoły osób, których obecność budzi niepokój bądź uzasadnione podejrzenie;

4. Prowadzenie książki wejść i wyjść;

5. Zabezpieczenie i właściwe przechowywanie listy obecności pracowników szkoły;

6. Udzielanie informacji interesantom;

7. Nadzorowanie ruchu uczniów w wejściu głównym;

8. Kontrolowanie zachowań uczniów przed wejściem głównym;

9. Zezwalanie na opuszczenie szkoły tylko uczniom posiadającym dokument zwolnienia  z zajęć;

10. Zgłaszanie obecności osób obcych w pobliżu szkoły, zagrażających bezpieczeństwu uczniom lub zachowujących się podejrzanie;

11. Sprzątanie po przerwach podłogi korytarza przed wejściem do szkoły;

12. Codzienne sprzątanie przed budynkiem szkoły, na wyznaczonym odcinku ( zamiatanie, odśnieżanie);

13. Dbanie o porządek i czystość w dyżurce;

14. Przekazywanie informacji Dyrektorowi ZSP o zauważonych nieprawidłowościach  w zapewnianiu bezpieczeństwa uczniów i pracowników;

15. Przestrzeganie przepisów bhp i p/poż,;

16. Przestrzeganie Regulaminu Pracy;

17. Wykonywanie poleceń Dyrektora ZSP.

 

§ 132.

Obowiązki sprzątaczki:

1. Utrzymywanie czystości w przydzielonym rejonie sprzątania poprzez codzienne wykonywanie czynności:

1) wycieranie na wilgotno kurzy,

2) wietrzenie pomieszczeń,

3) zmywanie podłóg,

4) podlewanie i pielęgnowanie kwiatów,

5) uzupełnianie mydła w pojemnikach,

6) mycie i odkażanie sanitariatów,

7) przecieranie drzwi ,a  w razie potrzeby mycie szyb.

2. Zabezpieczenie pomieszczeń przed kradzieżą, włamaniem- zamykanie okien , drzwi;

3. Sprzątanie okresowe podczas ferii, wakacji, przerw świątecznych obejmujące:

a) gruntowne porządki w wyznaczonych do codziennego sprzątania pomieszczeń: mycie okien, pastowanie podłóg, trzepanie dywanów, zmianę zasłon, firan i itp.;

4. Wykonywanie poleceń bezpośredniego przełożonego i Dyrektora ZSP;

5. Udział w szkoleniach bhp i p/poż oraz podnoszących kwalifikacje zawodowe;

6. Przestrzeganie przepisów bhp i p/poż,;

7. Przestrzeganie Regulaminu Pracy;

8. Wykonywanie poleceń dyrektora szkoły i bezpośredniego przełożonego

 

§ 133.

Zadania inspektora BHP:

1. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

2. Informowanie Dyrektora ZSP o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych oraz występowanie z wnioskami zmierzającymi do eliminacji bądź ograniczania stwierdzonych zagrożeń;

3. Udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju szkoły oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych, zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;

4. Udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji szkoły albo jego części, a także nowych inwestycji  oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i w dokumentacji;

5. Udział w przekazywaniu do użytkowania:

1) nowobudowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części,

 2) urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników i dzieci,

6. Sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;

7. Udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;

8. Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy;

9. Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;

10. Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

11. Doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

12. Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną praca;

13. Współpraca z Dyrektorem ZSP w zakresie organizowania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;

14. Współpraca z laboratoriami środowiska pracy w zakresie organizowania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia oraz analizowanie wyników badań;

15. Współdziałanie z jednostkami służby medycyny pracy oraz lekarzami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników;

16. Współdziałanie ze społecznym inspektorem pracy oraz z organizacjami związkowymi przy podejmowaniu przez nie działań, mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach;

17. Uczestniczenie w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zespołach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy;

18. Inicjowanie i rozwijanie na terenie szkoły różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasad ergonomii.

19. Dyrektor ZSP powierzył sprawowanie nadzoru nad BHP w placówce firmie  zewnętrznej, po zawarciu umowy cywilno-prawnej: jest to firma „Ekspol”, którą reprezentuje specjalista ds. BHP.

2. Inspektor BHP jest uprawniony do:

1) przeprowadzania kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przestrzegania przepisów oraz zasad w tym zakresie w przedszkolu i w każdym innym miejscu wykonywania pracy;

2)  występowania do osób kierujących pracownikami z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

3) występowania do Dyrektora ZSP z wnioskami o nagradzanie pracowników wyróżniających się w działalności na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;

4) występowania do Dyrektora ZSP o zastosowanie kar porządkowych w stosunku do pracowników odpowiedzialnych za zaniedbanie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

5) niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego albo innych osób;

6) wnioskowania do Dyrektora ZSP o niezwłoczne wstrzymanie pracy i zajęć w szkole w przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników, uczniów albo innych osób.

      

§ 134.

Zadania pracownika ds. p/poż:

1. Nadzór nad właściwym zabezpieczeniem przeciwpożarowym obiektów szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;

2. Przeprowadzanie okresowych oraz doraźnych kontroli stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego w obiektach szkoły

3. Wydawanie zaleceń pokontrolnych zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej w kontrolowanych obiektach;

4. Nadzór nad prawidłowym wyposażeniem, rozmieszczeniem i konserwacją podręcznego sprzętu gaśniczego;

5. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i konserwacją urządzeń przeciwpożarowych znajdujących się w obiektach szkoły ( instalacje sygnalizacji pożaru, klapy dymowe, stałe urządzenia gaśnicze itp.);

6. Udział w komisjach odbioru inwestycji, prac remontowych, adaptacyjnych itp. wykonywanych w obiektach szkoły;

7. Zgłaszanie Dyrektorowi ZSP wniosków zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej w obiektach szkoły;

8. Współpraca z Komendą Wojewódzką oraz Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w zakresie prewencyjnym i operacyjnym;

9. Współpraca z dyrektorem w zakresie właściwego zabezpieczenia przeciwpożarowego;

10.  Współpraca z Dyrektorem ZSP w praktycznym sprawdzaniu organizacji i  warunków ewakuacji ( próbne alarmy);

 

§ 135.

1. W ZSP - Szkole Podstawowej im. Ks. kan. Stefana Wojtyłki w Starej Wsi obowiązuje Regulamin Pracy, ustalony przez Dyrektora ZSP w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w placówce.

2. Każdy pracownik szkoły jest obowiązany znać i przestrzegać postanowień zawartych w Regulaminie Pracy. Fakt zapoznania się z Regulaminem Pracy pracownik szkoły potwierdza własnoręcznym podpisem.

 

§ 136.

W ZSP w Starej Wsi mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie przepisami prawnymi, związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników szkoły.

 

ROZDZIAŁ X

PODSTAWOWE  PRAWA I  OBOWIAZKI CZŁONKA SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

 

§ 137.

Członek społeczności szkolnej

1. Członkiem społeczności szkoły staje się każdy, kto został przyjęty do szkoły w określony przez zasady  przyjmowania uczniów do szkoły sposób.

2. Wraz z zakończeniem nauki  w szkole traci się członkostwo społeczności szkolnej.

 

 

 

§ 138.

Żadne prawa obowiązujące w szkole nie mogą być sprzeczne z międzynarodowymi prawami człowieka i  dziecka.  

 

§ 139.

Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na różnice rasy, płci, religii, poglądów  politycznych  czy  innych  przekonań,  narodowości,  pochodzenia  społecznego,  majątku,  urodzenia  lub  jakiekolwiek inne.

 

§ 140.

Traktowanie członków. 

1. Nikt nie może być poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu traktowaniu lub karaniu.

2.  Żaden członek społeczności szkoły nie może podlegać arbitralnej i bezprawnej ingerencji w sferę jego życia prywatnego.

3. Szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka społeczności szkoły ze względu  na różnice narodowości, rasy, wyznania czy inne jest zakazane i karane.

4. Nikogo nie wolno zmuszać do uczestniczenia lub nieuczestniczenia w czynnościach, obrzędach religijnych lub  nauce religii.

 

§ 141.

Każdy uczeń ZSP - Szkoły Podstawowej im. Ks. kan. Stefana Wojtyłki w Starej Wsi ma prawo do:

1. opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych;

2. maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w szkole;

3. indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami;

4. pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych;

5. zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny;

6. jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami WZO;

7. życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej;

8.  reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie ze swoimi    możliwościami i umiejętnościami;

9. realizacji  programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę klasy;

10. indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach;

11. korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego;

12. korzystania z bazy szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych przez Dyrektora ZSP;

13. wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową;

14. zwracania się do Dyrekcji ZSP, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;

15. swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych;

16. wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania pracy domowej;

17.  zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki  po otrzymaniu decyzji Dyrektora ZSP wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie zwolnienie;

18. bycia wybieranym i brania udziału w wyborach do Samorządu.

 

 

 

§ 142.

Podstawowym obowiązkiem ucznia jest pogłębianie swojej wiedzy poprzez systematyczną naukę.

 

§ 143.

 Każdy uczeń ZSP - Szkoły Podstawowej im. Ks. kan.  Stefana Wojtyłki w Starej Wsi ma obowiązek:

1. przestrzegania postanowień zawartych w Statucie;

2. godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;

3. systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach;

4. bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom Dyrektora szkoły, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu szkoły lub klasy;

5. przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym: 

     1) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,

     2) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,

     3)  przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności.

6. troszczenia się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd;

7. przychodzenia do szkoły przynajmniej na 10 minut przed rozpoczęciem swojej pierwszej lekcji w danym dniu;

8.  punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia;

9. usprawiedliwiania nieobecności według zasad określonych w Statucie;

10. uczęszczania na zajęcia w estetycznym stroju; strój galowy obowiązuje uczniów podczas uroczystości szkolnych, sprawdzianów po klasie VI, sprawdzianów próbnych;

11. uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział traktowany jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych;

12. dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej;

13.  stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości;

14. dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać środków odurzających;

15. pomagać kolegom w nauce , a szczególnie tym , którzy mają trudności powstałe z przyczyn od nich niezależnych;

16. przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru oraz indywidualnie dobranej fryzury;

17.posiadać aktualne wyniki okresowych badań lekarskich wykonywanych wg  harmonogramu badań.

 

§ 144.

Uczniom nie wolno:

1. przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu,

2. wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu,

3. wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu,

4. wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć,

5. spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych,

6. rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody   zainteresowanych,

7. używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych (w sytuacjach nagłych informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu szkoły),

8. zapraszać obcych osób do szkoły.

 

§ 145.

1. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone w ZSP - Szkole Podstawowej im. Ks. kan. Stefana Wojtyłki w Starej Wsi.  

2. Uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone przez ucznia szkody.

 

§ 146.

Wszyscy uczniowie naszej Szkoły mają obowiązek troszczyć się o honor Szkoły i kultywować jej tradycje.

 

§ 147.

 Zasady zwalniania uczniów i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych w ZSP - Szkole Podstawowej im. Ks. kan. Stefana Wojtyłki w Starej Wsi:

1. Usprawiedliwiona nieobecność ucznia może być spowodowana chorobą lub ważną przyczyną losową.

2. Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych  w czasie trwania oraz samowolnie oddalać się z terenu szkoły.

3. Zwolnienia (tylko z przyczyn istotnych/losowych) z zajęć lekcyjnych udziela wychowawca klasy. W przypadku jego nieobecności uczeń zobowiązany jest uzyskać zgodę każdego uczącego w danym dniu nauczyciela lub  Dyrektora szkoły. Zwolnienie z zajęć wpisuje rodzic lub prawny opiekun w tym dniu do zeszytu zwolnień uczniów w sekretariacie szkoły.

4. Nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych usprawiedliwia wychowawca klasy na podstawie oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów), informującego o przyczynie nieobecności.

5. Rodzice zobowiązani są do ustnego lub telefonicznego poinformowania wychowawcy o nieobecności ucznia spowodowanej nagłą niedyspozycją lub chorobą w terminie do 3 dni licząc od pierwszego dnia nieusprawiedliwionej nieobecności.

6. Jeżeli nieobecność ucznia trwa od 1 do 14 dni może być ona usprawiedliwiona przez jednego z rodziców w formie ustnej lub pisemnej w terminie do 7 dni po powrocie dziecka do szkoły.

7.Usprawiedliwienia dostarczone w późniejszym terminie nie będą honorowane.

8. Każdorazowo wychowawca klasy decyduje, czy przedstawiony przez rodziców powód jest istotny i może być uwzględniony jako przyczyna nieobecności.

9.  Wychowawca ma prawo odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia, jeżeli w usprawiedliwieniu podana jest inna przyczyna niż podana w punkcie 1.

10. Na dłuższą nieobecność ucznia w zajęciach szkolnych, spowodowaną wyjątkową sytuacją, zezwala wyłącznie Dyrektor ZSP po zasięgnięciu opinii wychowawcy (na podstawie pisemnego wniosku rodziców).

11. Wychowawca klasy ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu tylko i wyłącznie na podstawie umotywowanego pisemnego wniosku rodziców.

12. Wychowawca ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu w sytuacjach nagłych (losowych) na telefoniczną prośbę rodzica (prawnego opiekuna). W takiej sytuacji uczeń przynosi wychowawcy klasy pisemne usprawiedliwienie od rodziców w pierwszym dniu po powrocie do szkoły.

13.  Każdorazowe zorganizowane wyjście uczniów w czasie trwania zajęć dydaktycznych (pod opieką nauczyciela ) wymaga uzyskania zgody Dyrektora szkoły.

14. Obowiązkiem  wychowawcy jest miesięczne rozliczenie frekwencji swoich wychowanków do 10 dnia kolejnego miesiąca.

15. Wychowawca powinien gromadzić usprawiedliwienia.

16. W przypadku opuszczenia przez ucznia 25% zajęć edukacyjnych danego przedmiotu w semestrze (licząc łącznie godziny usprawiedliwione i nieusprawiedliwione) nauczyciel ma prawo przeprowadzić pisemny sprawdzian frekwencyjny z materiału programowego na miesiąc przed końcem semestru.

17. Jeżeli nieobecność ucznia spowodowana jest pobytem w szpitalu z powodu choroby lub urazu, to frekwencja tej osoby nie wlicza się do ogólnej frekwencji oddziału.

18. Dyrektor ZSP ma prawo zawiadomić Sąd Rodzinny, jeżeli uczeń systematycznie nie uczęszcza na zajęcia dydaktyczne, a tym samym nie realizuje prawidłowo obowiązku nauki/obowiązku szkolnego.

19. Dyrektor ZSP samodzielnie lub  na wniosek wychowawcy udziela uczniowi pisemnej nagany z włożeniem do akt w przypadku opuszczenia bez usprawiedliwienia 20 godzin zajęć dydaktycznych.

20. Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazywać na bieżąco Dyrektorowi ZSP informacje związane z frekwencją uczniów.

 

ROZDZIAŁ XI

Uczniowie szkoły

 

§ 148.

1. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do ZSP - Szkoły Podstawowej im. Ks. kan. Stefana Wojtyłki w Starej Wsi przez uczniów zamieszkujących ustalony dla szkoły obwód.

2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do 18 roku życia.

3. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.

4. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje Dyrektor ZSP po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

5. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie przez dziecko spełnienia obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż 1 rok.

6. W przypadku dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego spełnianie obowiązku szkolnego może być odroczone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

7. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor ZSP Szkoły Podstawowej im. Ks. kan. Stefana Wojtyłki w Starej Wsi.

8. Na wniosek rodziców dziecka Dyrektor ZSP może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza obwodem szkoły.

9. Osoby nie będące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, mają prawo do dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego. Dodatkową naukę języka polskiego dla tych osób organizuje organ prowadzący szkołę.

10. Osoby te mają prawo do pomocy udzielanej przez osobę władającą językiem kraju pochodzenia, zatrudnioną w charakterze pomocy nauczyciela przez Dyrektora szkoły. Pomocy tej udziela się nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.

 

§ 149.

Zasady przyjmowania-rekrutacji do Szkoły

I. Do oddziału przedszkolnego w ZSP w Starej Wsi w pierwszej kolejności przyjmowane są;

1. Dzieci z obwodu szkolnego mające obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w wieku 5 i 6 lat.

2. W następnej kolejności dzieci matek i ojców samotnie wychowujących potomstwo.

3. Dzieci matek i ojców z orzeczeniem o niepełnosprawności lub całkowitą niezdolnością do pracy, samodzielnej egzystencji.

4. Dzieci rodziców obojga pracujących.

5. Dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.

II. Do klasy I ZSP w Starej Wsi przyjmowane są:

1.  Dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.

2. Dzieci, w stosunku do których podjęto decyzję o wcześniejszym przyjęciu do szkoły na wniosek rodziców decyzją Dyrektora ZSP w porozumieniu z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

3. Dzieci zamieszkałe o obwodzie szkoły.

4. Na wniosek rodziców - dzieci zamieszkałe poza obwodem, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

 

§ 150.

Nagradzanie uczniów.

1. Uczeń może otrzymać nagrodę i wyróżnienie za rzetelną pracę, wzorową postawę i wybitne osiągnięcia:

1) najwyższe oceny z poszczególnych przedmiotów i zachowania;

2)  szczególnie wyróżniające się zachowanie;

3) wybitne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i imprezach sportowych;

4) nienaganną frekwencję;

5) wzorową działalność na rzecz klasy, szkoły lub środowiska.

2.   Rodzaje nagród:

1) Pochwała wychowawcy klasy wobec klasy;

2) Pochwała Dyrektora  ZSP wobec klasy;

3) Pochwała dyrektora ZSP wobec uczniów całej szkoły;

4) Dyplom uznania, wyróżnienie;

5) List pochwalny do rodziców lub opiekunów prawnych ucznia;

6) Nagroda rzeczowa lub książkowa;

7) Medal „ Wzorowy Absolwent” uzyskuje uczeń klasy VI który:

a) ma wzorową ocenę z zachowania,

b) średnią ocen 5,0

c) posiada szczególne osiągnięcia w konkursach i olimpiadach pozaszkolnych.

 8) Nagroda Dyrektora ZSP dla uczniów po klasie VI za:

a) wzorową ocenę z zachowania,

b) świadectwo z wyróżnieniem, średnia ocen 5,5,

c) wynik sprawdzianu po klasie VI na poziomie 39-40 pkt.

d) jest laureatem lub wyróżnionym w konkursach pozaszkolnych i olimpiadach    przedmiotowych.

 

§ 151.

Karanie uczniów.

1.  W przypadku udowodnienia winy uczeń może otrzymać karę za:

1) Nieprzestrzeganie zapisów Statutu;

2) Nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach;

3) Posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzających;

4) Zastraszenie, wymuszenie, zastosowanie przemocy fizycznej, kradzież mienia;

5) Wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności Szkoły. 

2Rodzaje kar:

1) Upomnienie wychowawcy klasy;

2) Upomnienie Dyrektora ZSP;

3) Nagana Dyrektora ZSP udzielona w obecności rodziców;

4) Nietypowanie  ucznia  do  udziału  w  konkursach  i  imprezach  organizowanych  przez  Szkołę  do   momentu zniesienia kary przez Dyrektora ZSP na wniosek wychowawcy;

5) Nietypowanie  ucznia  do  reprezentowania  Szkoły  do  momentu  zniesienia  kary  przez  Dyrektora  ZSP na  wniosek wychowawcy;

6) Zakaz udziału w wycieczce klasowej lub innych zajęciach wyjazdowych;

7) Przeniesienie do innej szkoły.

 

§ 152.

Przy zastosowaniu  kary bierze  się  pod  uwagę  w  szczególności  stopień  winy ucznia,  rodzaj  i  stopień  naruszonych obowiązków,  rodzaj  i  rozmiar  ujemnych  następstw  przewinienia,  dotychczasowy  stosunek  ucznia  do  ciążących  na  nim obowiązków,  zachowanie  się  po  popełnieniu  przewinienia  oraz  cele  zapobiegawcze  i  wychowawcze,  które  kara  ma zrealizować.

 

§ 153.

Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę.

 

 

§ 154.

 Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia. 

 

§ 155.

1. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu ucznia.

2. W razie popełnienia przez ucznia przewinienia zagrożonego karą określoną w § 151 ust.2 pkt 1:

1)  wysłuchania dokonuje wychowawca klasy;

2)  udzielenie upomnienia odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.

3. W razie popełnienia przez ucznia przewinienia zagrożonego karą określoną w § 151  ust.2 pkt 2–7:

1) wysłuchania dokonuje Dyrektor ZSP;

2) czynności wysłuchania przeprowadza się w obecności wychowawcy;

3) z  czynności  wysłuchania  sporządza  się  notatkę,  którą  podpisują:  Dyrektor  ZSP uczeń  oraz wychowawca.

 

§ 156.

1.  O  zastosowanej  karze  dyrektor  szkoły  zawiadamia  na  piśmie  rodziców lub osobę, pod której opieka prawną lub faktyczną uczeń pozostaje, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Kary wymienionej w  § 151  ust. 2 pkt. 3 i 6 Dyrektor ZSP udziela w obecności rodziców lub osoby, pod której opieką  prawną  lub  faktyczną  uczeń  pozostaje  podczas  spotkania  na  terenie  szkoły  w  terminie  wskazanym  przez dyrektora. Ust. 2 nie stosuje się w razie nieusprawiedliwionego niestawienia się  rodziców lub osoby, pod której opieką prawną lub faktyczną uczeń pozostaje. 

3. Odpis zawiadomienia o ukaraniu składa się do akt ucznia.

4. Zawiadomienie  o  ukaraniu  poza  opisem  popełnionego  przez  ucznia  przewinienia  i  daty  jego  popełnienia  winno zawierać informacje o prawie wniesienia odwołania oraz terminie i sposobie odwołania. 

 

§ 157.

1.   Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby od pół roku do roku.

2.  O zawieszeniu  wykonania  kary  rozstrzyga  Dyrektor ZSP,  lub ten, który  jej  udzielił  na  wniosek  wychowawcy,   pedagoga  lub samorządu uczniowskiego.

3.  Wykonanie  zawieszonej  kary  można  zarządzić,  jeżeli  ukarany  w  okresie  próby  dopuścił  się  przewinienia  określonego w § 151. ust. 1.

 

§ 158.

Karę  uważa  się  za  niebyłą,  a  odpis  zawiadomienia  o  ukaraniu  usuwa  się  z  akt  ucznia  po  roku  nienagannego zachowania.

 

§ 159.

Procedura odwołania od nałożonej kary w szkole.

1. Nauczyciel lub wychowawca wymierza uzasadnioną ustnie lub pisemnie karę uczniowi zgodnie ze Statutem.

2. Uczeń i jego rodzice zapoznają się z uzasadnieniem kary.

3. Uczeń lub jego rodzice mogą wnieść do 7 dni od uzyskania informacji o rodzaju wymierzonej kary w formie pisemnej do dyrektora ZSP w Starej Wsi lub do Samorządu Uczniowskiego. Wniosek musi zawierać uzasadnienie, że kara została ustalona niezgodnie z prawem.

4. Dyrektor rozpatruje niezwłocznie wniosek. Może stwierdzić, że kara rzeczywiście została ustalona niezgodnie z prawem.

5. Dyrektor niezwłocznie powołuje komisję wychowawczą. W komisji zasiada:

1) dyrektor albo wicedyrektor,

2) nauczyciel, który uzasadnił konieczność ukarania ucznia,

3) nauczyciel wychowawca,

4) pedagog szkolny,

5) przewodniczący lub przedstawiciel SU.

6. Dyrektor ustala termin spotkania z komisją wychowawczą oraz uzgadnia go z rodzicami i uczniem.

7. Nauczyciel, który wymierzył kwestionowaną karę, może nie brać udziału w komisji wychowawczej, przed ustalonym terminem na własna prośbę lub w szczególnych przypadkach na wniosek Dyrektora.

8. Komisja w trakcie spotkania uzyskuje dodatkowe wyjaśnienia ze strony ucznia lub rodziców.

9. Komisja ustala zasadność poniesionej kary w obecności ucznia i rodziców w formie pisemnej lub jej zawieszenie. Rodzice podpisują ustalenia i otrzymują jej kopię.

10. Uczeń i rodzice mają prawo ustosunkować się do uzasadnienia ustalonej kary przez komisję wychowawczą ustnie lub pisemne.

 

 § 160.

Tryb składania i rozpatrywania skarg i wniosków w przypadku  łamania praw ucznia przez ucznia oraz praw pracownika przez pracownika.

 

I. Tryb składania skarg i wniosków:

1. Skargę i wniosek w ZSP w Starej Wsi ma prawo wnieść uczeń, rodzic, opiekun prawny, wychowawca, ustawowy przedstawiciel ( rzecznik praw dziecka, pedagog), instytucje pozaszkolne i osoby fizyczne w ciągu 7 dni od daty zajścia. Po tym terminie nie będą one przyjmowane.

2. Skargi i wnioski adresowane są do Dyrektora ZSP w Starej Wsi i powinny zawierać: imię i nazwisko lub nazwę, adres zgłaszającego oraz zwięzły opis zaistniałej sytuacji.

3. Skargi i wnioski winny być składane przez zainteresowane strony w formie pisemnej w sekretariacie szkoły lub w formie ustnej wychowawcy bądź innemu pracownikowi pedagogicznemu szkoły.

4. W przypadku ustnego zgłoszenia sporządza się protokół, który podpisuje wnoszący i przyjmujący skargę. W protokole umieszcza się datę przyjęcia skargi, imię, nazwisko i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis sprawy. Przyjmujący skargę potwierdza jej zgłoszenie, jeżeli zażąda tego wnoszący.

5. Skargi i wnioski anonimowe nie będą przyjmowane.

6. Ze zmianami w trybie postępowania zapoznaje się pisemnie osoby zainteresowane.

 

II. Tryb rozpatrywania skarg i wniosków:

1. Rozpatrywanie skarg następuje do 14 dni od jej zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony o 30 dni po uprzednim poinformowaniu osób zainteresowanych.

2. Dyrektor powierza rozpatrywanie skarg i wniosków pedagogowi szkolnemu, wychowawcy lub innemu wyznaczonemu pracownikowi szkoły.

3. W przypadku niemożności ustalenia przedmiotu sprawy zobowiązuje się wnoszącego skargę do złożenia dodatkowych wyjaśnień w nieprzekraczalnym terminie 7 dni, z jednoczesnym pouczeniem, że niedostarczenie tych braków pozostawia skargę bez rozstrzygnięcia.

4. Jeżeli skarga dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne osoby, instytucje, Dyrektor rozpatruje sprawę należącą do jego kompetencji. Pozostałe przekazuje w ciągu 7 dni właściwym organom lub instytucjom, dołączając odpis skargi z powiadomieniem osoby wnoszącej skargę.

5. Podczas rozpatrywania skarg i wniosków gromadzone są niezbędne materiały.

6. Dyrektor ZSP powinien być na bieżąco informowany o toku postępowania w danej sprawie.

7. Dyrektor ZSP informuje w formie pisemnej zainteresowane strony o sposobie rozstrzygania skargi, podjętych środkach i działaniach oraz trybie odwoływania się od wydanej decyzji w terminie 14 dni.

8. Skarżącemu przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora ZSP do organu wyższej instancji.

 

III. Tryb odwoławczy;

1. Wszystkie organy szkoły dbają o to, aby stosowane kary były jasno określone, stopniowane współmiernie do przewinienia, stosowane dokładnie w trybie określonym w Statucie szkoły.

2. W przypadku zastosowania kary nieujętej w Statucie szkoły Dyrektor ZSP uchyla nałożoną karę.

3. Uczeń lub jego rodzic, opiekun prawny, ma prawo odwołać się od nałożonej kary w formie pisemnej lub ustnej – osoba przyjmująca odwołanie sporządza notatkę służbową.

4. Uczeń odwołuje się od nałożonej kary Dyrektora ZSP poprzez:

a) wychowawcę,

b) pedagoga szkolnego,

c) rodzica,

d) nauczyciela w terminie 7 dni od nałożonej kary.

5. Dyrektor ZSP rozpatruje odwołanie ucznia od kary poprzez;

a) analizę dokumentu,

b) rozmowę z zainteresowaną osobą,

c) powierza wyjaśnienie jej zespołowi wychowawczemu, Radzie Pedagogicznej.

6. Dyrektor ZSP może karę utrzymać lub zmienić, jeżeli uważa, że jest ona niewspółmierna do przewinienia.

7. Dyrektor ZSP wydaje decyzję na piśmie w terminie do 14 dni.

8. Od decyzji dyrektora uczeń, rodzice, prawny opiekun mogą odwołać się do Kuratorium Oświaty w Katowicach – Delegatury w Bielsku-Białej.

 

§ 161.

Szczegółowe zasady przeniesienia do innej szkoły.

1. Rada  Pedagogiczna  ZSP w Starej Wsi - Szkoły Podstawowej im. Ks. kan. Stefana Wojtyłki   może  skierować  wniosek  do Dyrektora  ZSP o  rozpoczęcie  procedury karnego  przeniesienia  do  innej  szkoły. Decyzję  w  sprawie przeniesienia do innej szkoły podejmuje Kurator  Oświaty.

2.  Wykroczenia  stanowiące  podstawę do  złożenia wniosku  o  przeniesienie  do  innej  szkoły:

1) świadome  działanie  stanowiące  zagrożenie  życia  lub  skutkujące  uszczerbkiem  zdrowia  dla innych  uczniów lub  pracowników szkoły;

2) rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków;

3)  świadome  fizyczne  i  psychiczne  znęcanie  się  nad  członkami  społeczności  szkolnej  lub naruszanie   godności, uczuć  religijnych lub narodowych;

4)  dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego;

5)  kradzież;

6)  wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo;

7) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej;

8)  stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu  bomby;

9) notoryczne łamanie postanowień Statutu szkoły mimo zastosowania wcześniejszych środków dyscyplinujących;

10)  zniesławienie szkoły, np. na stronie internetowej;

11)  fałszowanie dokumentów szkolnych;

12)   popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego.

 

§ 162.

 Procedura postępowania przy karnym przeniesieniu do innej szkoły:

1. Podstawą wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu oraz protokół zeznań świadków  zdarzenia.  Jeśli  zdarzenie  jest  karane  z  mocy prawa  (kpk),  Dyrektor  niezwłocznie  powiadamia organy ścigania;

2. Dyrektor ZSP,  po  otrzymaniu  informacji  i  kwalifikacji  danego  czynu,  zwołuje  posiedzenie  Rady Pedagogicznej Szkoły.

3. Uczeń  ma  prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikami  ucznia  mogą  być wychowawca klasy, pedagog szkolny.  Uczeń  może  się  również  zwrócić  o  opinię  do  Samorządu Uczniowskiego.

4. Wychowawca  ma  obowiązek przedstawić Radzie  Pedagogicznej  pełną  analizę  postępowania  ucznia  jako       członka  społeczności  szkolnej.  Podczas  przedstawiania  analizy,  wychowawca  klasy  zobowiązany  jest zachować  obiektywność.  Wychowawca  klasy  informuje  RP  o  zastosowanych  dotychczas  środkach wychowawczych i dyscyplinujących, zastosowanych karach regulaminowych, rozmowach ostrzegawczych, ewentualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej itp.

5. Rada Pedagogiczna w głosowaniu tajnym, po wnikliwym wysłuchaniu stron,  podejmuje uchwałę dotyczącą danej sprawy. 

6. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały Dyrektorowi ZSP.

7. Dyrektor ZSP informuje Samorząd Uczniowski o decyzji Rady Pedagogicznej celem uzyskania opinii. Brak opinii  Samorządu w terminie 7 dni od zawiadomienia nie wstrzymuje wykonania uchwały Rady Pedagogicznej.

8. W przypadku niepełnoletniego ucznia szkoły Dyrektor kieruje sprawę do Śląskiego Kuratora  Oświaty.

9. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego w  pouczeniu zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia.

10. W  trakcie  całego  postępowania  odwoławczego  uczeń  ma  prawo  uczęszczać  na  zajęcia  do  czasu otrzymania  ostatecznej  decyzji,  chyba  że  decyzji  tej  nadano  rygor  natychmiastowej  wykonalności.  Rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje w sytuacjach wynikających z art. 108  k.p.a  

 

§  163.

Warunki korzystania z telefonów komórkowych.

1. W ZSP - Szkole Podstawowej im. Ks. kan. Stefana Wojtyłki w Starej Wsi dopuszcza się możliwość posiadania przez uczniów telefonów komórkowych  i korzystania z nich tylko w uzasadnionych przypadkach:

1) z powodu nagłej niedyspozycji, choroby ucznia,

2) zmianie w planie lekcji – bez wcześniejszego powiadomienia rodziców,

3) konieczności pilnego kontaktu z rodzicem celem przekazania ważnych informacji.

2. Uczniom nie wolno korzystać z telefonów w czasie lekcji, a czasie przerw tylko w razie pilnej konieczności po wcześniejszym uzgodnieniu z wychowawcą, a w razie nieobecności z nauczycielem uczącym.

3. Szkoła nie odpowiada za telefony komórkowe w razie zaginięcia lub uszkodzenia.

 

ROZDZIAŁ  XII

GOSPODARKA  FINANSOWA SZKOŁY

 

§ 164.

1. Gospodarka finansowa ZSP - Szkoły Podstawowej im. Ks. kan. Stefana Wojtyłki  w Starej Wsi jest prowadzona przez Zakład Szkół i Przedszkoli w Wilamowicach.

2. Gospodarką finansową szkoły kieruje Dyrektor ZSP, który jest zobowiązany przestrzegać dyscypliny finansów publicznych oraz  wykonywać zalecenia dotyczące realizacji budżetu szkoły uchwalone przez organ prowadzący szkołę, Burmistrza Wilamowic.

3. Szkoła prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan wydatków budżetowych.

4. Dyrektor ZSP po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców zatwierdza plan i odpowiada za jego realizację.

 

ROZDZIAŁ XIII

Przepisy  przejściowe

 

§ 165.

1.      Podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, określoną w załączniku nr 2 do Rozporządzenia  MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz.U. z 2009 r. Nr 4, poz.18) stosuje się, począwszy od roku 2009/2010 w I etapie edukacyjnym w  klasach I szkoły podstawowej a od roku 2012/2013 w II etapie edukacyjnym począwszy od klasy IV.

2. W pozostałych klasach szkoły podstawowej, do zakończenia cyklu kształcenia, stosuje się dotychczasową podstawę programową dla szkół podstawowych.

3. W  latach szkolnych 2009/2010 - 2013/2014 po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, odpowiednio w klasach IV –VI  dla przedmiotów: wychowanie fizyczne, etyka i język angielski stosuje się podstawę programową, jak w ust.1.

 

ROZDZIAŁ  XIV

PRZEPISY   KOŃCOWE

 

§ 166.

 

ZSP w Starej Wsi - Szkoła Podstawowa im. Ks. kan. Stefana Wojtyłki prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 167.

 

1. ZSP w Starej Wsi - Szkoła Podstawowa im. Ks. kan. Stefana Wojtyłki używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami oraz prowadzi rejestr wszystkich pieczęci.

2. Treść pieczątki prostokątnej ogólnostosowanej: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi ul. Dolna 12 tel. 33 8457404 43-330 Wilamowice NIP 9372663799 REGON 243012087

3. Treść pieczątki okrągłej na legitymacje szkolne (20mm): Szkoła Podstawowa im. Ks. kan. Stefana Wojtyłki w Starej Wsi.

4. Treść pieczątki okrągłej na świadectwa (36mm): Szkoła Podstawowa im. Ks. kan. Stefana Wojtyłki w Starej Wsi.

 

 

§ 168.

Ceremoniał szkolny.

1. ZSP w Starej Wsi - Szkoła Podstawowa im. Ks. kan. Stefana Wojtyłki w Starej Wsi ma własny hymn i patrona.

2. Szkoła w każdym roku obchodzi następujące uroczystości:

1) Inauguracja roku szkolnego,

 2) Ślubowanie uczniów klas pierwszych,

 3) Święto  Niepodległości ,

 4) Wigilia Świąt Bożego  Narodzenia,

 5) Dzień Babci i Dziadka,

6) Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja,

7) Pożegnanie absolwentów,

 8) Dzień Sportu i Dzień Dziecka,

 9) Zakończenie roku szkolnego,

3. Odświętny strój obowiązuje społeczność szkoły na uroczystościach i sprawdzianie po klasie VI.

 

§169.

 Zadania zakładowej organizacji związkowej.

1. Do zadań zakładowej organizacji związkowej należy:

a) zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym w przepisach Prawa Pracy.

b) zajmowanie stanowiska wobec pracodawcy w sprawach dotyczących zbiorowych interesów i praw pracowników.

 

§ 170.

Tryb wprowadzania zmian ( nowelizacji ) Statutu.

1.   Zmiany ( nowelizacja)  w Statucie mogą być wprowadzane na wniosek:

1)  organów szkoły,

2)  organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku zmiany przepisów.

2. Tryb wprowadzania zmian ( nowelizacji)  do Statutu jest identyczny jak tryb jego uchwalania.

3. O zmianach ( nowelizacji) w Statucie Dyrektor ZSP powiadamia organy szkoły, organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

4.  Szkoła publikuje tekst jednolity Statutu najpóźniej po trzech nowelizacjach w formie uchwały Rady Pedagogicznej.

 

 

Uchwałą Rady Pedagogicznej ZSP w Starej Wsi - Szkoły Podstawowej im. Ks. kan. Stefana Wojtyłki w Starej Wsi z dnia  2 XI 2012r. Statut przyjęto do stosowania.

 

Uchwała nr  7/2012 rok

Rady Pedagogicznej przy ZSP w Starej Wsi - Szkole Podstawowej im. Ks. kan. Stefana Wojtyłki.

 

Na podstawie art.52 ust.2 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr.256, poz. 2572 ze zmianami) uchwala się co następuje:

 

§1

 

Uchwala się Statut ZSP w Starej Wsi - Szkoły Podstawowej im. Ks. kan. Stefana Wojtyłki w Starej Wsi, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2

 

Traci moc statut szkoły podstawowej im. Ks. kan. Stefana Wojtyłki w Starej Wsi uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 21. IX. 2010r. uchwałą nr.3/2010.

 

§3

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi ZSP w Starej Wsi - Szkoły Podstawowej im. Ks. kan. Stefana Wojtyłki w Starej Wsi.

 

§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 5 listopada 2012 roku.

 

 

 

 

 

  

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkolno -Przedszkolny w Starej Wsi Szkoła Podstawowa im. Ks. kan. Stefana Wojtyłki w Starej Wsi
  ul. Dolna 12
  43-330 Stara Wieś
  gmina Wilamowice
  powiat bielski
  woj.śląskie
 • (+33)8457402

Galeria zdjęć